Gen 40.19: army guys fo cut off yoa head an hang yoa body on top one pole.
Gen 40.22: da king tell da army guys fo kill um an hang um on top one pole.
Exo 26.28: Da middo pole fo hold da boards togedda gotta go ova all da boards, fo
Exo 36.33: Da main pole across da middle, stay long so can go across all da boards
Exo 36.34: dem fo hold da five poles dat go across, an dey cova da pole dat go across wit gold too.
1Ki 8.8: Da pole, real long, an if you stand inside da main room fo da
1Ki 8.8: da Place Dat Stay Spesho Fo God, you can see da ends a da pole from dea.
1Ki 15.13: fo be da ol queen, cuz she wen make one real pilau kine pole fo pray to da wahine god Asherah.
1Ki 15.13: Asa cut down da pole an burn um by da Kidron Stream.