Exo 7.19: Egypt dat get watta -- da rivas, an da ditches, an da ponds, ery place dat get watta.
Isa 41.18: An make um ponds fo watta wit watta plants all aroun.
Isa 42.15: I goin dry up all da ponds.