Exo 7.19: even inside da wood buckets an da stone pots!
1Ki 7.45: watta tub, Da twelve bull cows dat hold da watta tub, Da pots an shovels an bowls.
1Ki 8.4: Wit Yahweh, an da Tent Fo Come Togedda Wit God, an all da pots an tings spesho fo God fo use inside da Tent.
1Ki 18.34: Den Elijah tell da peopo, “Go fill up four big pots wit watta, an pour um on top da sacrifice meat an on top
2Ki 10.7: Dey put dea heads inside clay pots, an send dem by Jehu inside Jezreel.
2Ki 25.14: An dey take away da pots, da shovels, da knifes fo cut da lamp wicks, da dishes, an
Isa 29.16: You tink da guy dat make clay pots He jalike da clay?”
Isa 41.25: Dey jalike dey mud, Ready fo make pots wit da clay.
Isa 45.9: one piece from one broke pot, An odda piece from broke pots Dat get all ova da groun.
Isa 45.9: You tink da clay aks da guy dat make pots, ‘Wat you making, aah?
Isa 64.8: You, da guy dat make us guys come jalike clay pots.
Mat 27.7: figga dis: “We go buy da land from da guy dat make clay pots, yeah?
Mat 27.10: Dey talk wit da guy who make clay pots, an dey give him da coins fo his field, jalike da Boss wen
Mrk 7.4: First, dey gotta wash da cups, da pitchas, an da pots jus right, da way dea ancesta guys wen teach um, so den
Rom 9.21: Da guy dat make pots, he get da right fo use da clay fo make spesho kine pots.
Rom 9.21: pots, he get da right fo use da clay fo make spesho kine pots.
Rom 9.21: O if he like, he goin use da same kine clay fo make pots fo put junk kine stuff inside.’-”