Gen 1.22: fishes an birds an all da odda kine life, “I give you da powa so you can do eryting I wen make you fo do.
Gen 1.28: Den God tell um, “I give you guys da powa so you can do eryting I wen make you fo do.
Gen 5.2: He give dem da powa so dey can do eryting he make dem fo do.
Gen 9.1: God wen give Noah an his boys da powa so dey can do eryting he like um fo do.
Gen 11.6: Cuz now, dey get da powa fo do wateva dey make plan fo do.
Gen 17.1: He tell um, “Me, I da God Dat Get All Da Powa.
Gen 26.12: Yahweh give him da powa so he can do plenny, an Isaac wen come erytime mo an mo
Gen 26.16: You get mo plenny powa an mo plenny stuffs den us guys, an we no can handle.
Gen 26.24: I goin give you da powa fo do eryting I like you fo do.
Gen 28.3: I like Da God Dat Get All Da Powa fo make you so you can do eryting he like you do, so you
Gen 31.29: “I get da powa fo hurt all you guys, you know.
Gen 35.9: God give Jacob da powa fo come out good.
Gen 35.11: God tell Jacob dis too, “Me, I da God Dat Get All Da Powa.”
Gen 43.14: Da God Dat Get All Da Powa, I like he make dat Egypt guy tink good bout you guys an
Gen 44.18: come huhu wit me, cuz you an Pharaoh, you get da same kine powa!
Gen 48.3: Jacob tell Joseph, “You know, Da God Dat Get All Da Powa wen let me see him, Luz side, inside da Canaan land.”
Gen 48.3: He da one give me da powa fo come out okay.
Gen 49.3: da numba one in da family, An da mos importan one fo get powa.
Gen 49.25: fadda guy, Da God dat help you, Joseph, Da God Wit All Da Powa, dat do good tings fo you.
Exo 4.21: you show um all da awesome proofs dat I wen give you da powa fo make.
Exo 6.1: Cuz I get mo powa den him, he goin make da peopo go way.
Exo 6.1: Cuz I get da powa fo make him presha, he goin throw da peopo outa his land!
Exo 6.3: an Jacob see me, dey wen call me Da God Dat Get All Da Powa.”
Exo 7.4: Den I goin use my powa agains da Egypt peopo.
Exo 7.5: Egypt peopo goin know fo shua dat I Yahweh, wen I use my powa agains da Egypt peopo an get you Israel peopo outa da
Exo 9.3: way, an you still yet hold um hea, den Yahweh goin use his powa fo make yoa animals inside da fields come real sick - da
Exo 9.15: If I wen like befo now, I ony can use my powa fo make you an yoa peopo come sick, an wipe out all you
Exo 9.16: So I can make you see dat I get all da powa, az why!
Exo 13.3: No foget how Yahweh wen use his powa fo get you guys outa hea.
Exo 13.9: da time bout da Rules from Yahweh, cuz Yahweh wen use his powa fo you guys come outa Egypt.
Exo 13.14: goin tell um, ‘Cuz you know, my boy, Yahweh get plenny powa, an he wen use um dat time fo get all us guys outa Egypt,
Exo 13.16: yoa forehead, so you no goin foget how Yahweh wen use his powa fo get us guys outa Egypt.
Exo 14.31: da Israel peopo see how Yahweh wen use his awesome kine powa fo wipe out da Egypt guys, da peopo come scared an get
Exo 15.6: Awesome, how strong yoa powa!
Exo 23.21: against wat he tell, he no goin take dat, cuz he get his powa from me.
Exo 32.11: You wen get dem outa da Egypt land, an you wen use plenny powa an make strong fo do dat.
Lev 26.37: An you guys no get da powa fo even stand up in front da guys dat stay agains you
Deu 2.24: Look, I give you guys da powa fo fight Sihon awready, da king fo Heshbon town wea da
Deu 2.30: oua God Yahweh wen make him hard head, fo give you guys da powa fo take him.’
Deu 3.2: me, “No come scared King Og, cuz I goin give you guys da powa fo take all his army guys an his land.
Deu 3.3: So, oua God Yahweh wen give us powa ova Og, da king fo da Bashan peopo, an all his army guys
Deu 4.34: He do unreal tings, an make war, an show his powa an do plenny real scary kine stuff.
Deu 5.15: me, yoa God Yahweh, I wen bring you guys outa dea wit my powa.
Deu 6.5: tink, an wit eryting dat stay inside you, an wit all yoa powa.
Deu 6.21: side, but Yahweh wen bring us outa dea wit his strong powa.
Deu 7.2: Wen oua God Yahweh give you guys powa ova dem, an you win ova dem, den you guys gotta wipe um
Deu 7.8: guys, dat he wen take you guys outa Egypt wit his strong powa.
Deu 7.8: Dass how come he wen use his powa fo get you guys outa dea.
Deu 7.16: wipe out all da peopos dat oua God Yahweh give you guys da powa fo wipe um out.
Deu 7.19: He use his strong powa fo take you guys outa dea.
Deu 8.17: I get all dis rich kine stuff cuz my hand strong an I get powa!
Deu 9.29: You wen use yoa awesome powa fo bring dem outa dea, cuz you strong!
Deu 11.2: dem, wen see dat he importan, an strong, an can use his powa.
Deu 13.1: proof dat one awesome miracle goin happen fo show God's powa, an maybe wat dey wen tell, happen fo real.
Deu 15.11: yoa heart fo give stuff to yoa brudda guys wen dey no mo powa an dey need plenny inside yoa land.
Deu 26.8: Az how he get us outa Egypt, cuz he use his strong powa.
Deu 31.23: Nun's boy, wat he gotta do: “Stay real strong, wit plenny powa!”
Deu 32.36: love an pity fo his worka guys Wen he see dat dey no mo powa An no mo da Israel guys dea, No matta dey slave guys o not
Deu 33.7: Let dem fight fo take care demself Wit dea own powa.
Deu 33.17: Da Joseph ohana get plenny powa, Jalike one wild cow dat get big horn, An wit da horn dey
Deu 34.12: Cuz no mo nobody eva wen show all da strong powa an all da scary kine tings dat Moses wen do in front all
Rut 1.20: Cuz Da God Dat Get All Da Powa, He wen make eryting come real junk fo me.’
Rut 1.21: Da God Dat Get All Da Powa, He make bad tings happen to me!
1Ki 8.15: An now, God use his powa fo do da ting he wen promise fo do.
1Ki 15.23: wen Asa stay king, an all da tings he wen do, all da powa he get, an all da towns he wen build, stay write inside da
1Ki 16.5: Ba`asha stay king, an all da tings he wen do, an all da powa he get, stay write inside da Record Book Fo Da Kings Fo
1Ki 16.27: wen Omri stay king, an all da tings he wen do, an all da powa he get, stay inside da Record Book Fo Da Kings Fo Israel.
1Ki 20.13: I goin give you da powa fo win ova dem today.
2Ki 2.9: Elisha tell, “I like you give me two time mo powa inside my spirit den you get.
2Ki 2.10: you see me wen Yahweh take me up, you goin get mo plenny powa.”
2Ki 3.15: Wen da guy stay play da music, da powa from Yahweh take ova Elisha, An he tell, “Dis wat Yahweh
2Ki 3.18: Den he goin give you guys da powa fo take ova da Moab peopo.
2Ki 13.3: time he give Hazael, da Aram king, an his boy Ben-Hadad powa ova dem.
2Ki 13.5: one guy fo get um outa trouble, so da Aram guys no mo powa ova dem.
2Ki 14.27: Cuz a dat, he give Jeroboam Numba Two, Jehoash boy, da powa fo get dem outa trouble.
2Ki 17.7: Egypt befo time, so da Egypt king, da Pharaoh guy, no mo powa ova dem no moa.
2Ki 17.36: you guys ova hea, outa da Egypt land, cuz I get plenny powa, an I wen use um dat time.
2Ki 18.29: He no mo powa fo get you guys outa my powa.
2Ki 18.29: He no mo powa fo get you guys outa my powa.
2Ki 18.33: one peopo, wea dea god get dea land outa da Assyria king's powa!
2Ki 18.34: You tink da Samaria gods wen get da Samaria peopo outa my powa?
2Ki 18.35: fo dose lands, no mo even one god wen get dea land outa my powa!
2Ki 18.35: So, how you tink Yahweh goin get Jerusalem town outa my powa?
2Ki 19.19: Help get us outa Sennakerib powa!
2Ki 19.22: You tink you get mo powa den me, yeah?
2Ki 19.26: Da peopo dat live dea, no mo powa.
2Ki 20.6: An I goin get you an da peopo inside dis big town outa da powa a da Assyria king.
2Ki 23.25: do, he come tight wit Yahweh wit all his heart, an all his powa, an eryting inside him.
Neh 1.10: wen get outa trouble, cuz you strong, an you get plenny powa!’
Neh 5.5: Us no mo powa fo do notting, an get odda Jewish guys dat take ova oua
Neh 9.24: peopo dat stay live dea befo time, You take away dea powa An give dea king guys an dea peopo to yoa ohana guys, Fo
Est 3.1: all dese tings wen happen, King Xerxes wen give plenny powa to Haman, Hammedata's boy.
Est 9.29: anodda letta, dat show dat cuz she da queen, she get da powa fo okay da letta numba two from Mordecai bout setting up
Isa 12.2: Cuz Yahweh, da One make me strong An give me powa.
Isa 13.6: Da God Dat Get All Da Powa, He goin wipe out da bad guys.
Isa 14.10: Now you guys lose yoa powa!
Isa 14.26: Dass how I stay ready fo use my powa Fo take charge all da peopos.”
Isa 14.27: I stay ready fo use my powa.
Isa 14.29: peopo dat wen bus us guys up, He mahke, an now dey no mo powa!
Isa 16.14: ones dat stay back, dey no can do notting, cuz dey no mo powa.
Isa 22.21: put yoa robe an yoa ali`i sash on top him, An give him da powa Fo do da job you get right now.
Isa 23.11: Wen Yahweh put up his hand fo use his powa ova da sea, He make da kings an dea peopos come scared an
Isa 24.21: punish All da bad angel army guys inside da sky dat get powa dea.
Isa 24.21: An da kings on top da earth dat get powa dea.
Isa 25.10: top dis same mountain, Jerusalem side, Yahweh goin use his powa dea.
Isa 26.11: Dey donno dat you stay put up yoa hand awready Fo use yoa powa fo punish dem!
Isa 28.2: dat make da watta come up all ova da place, Wit plenny powa fo throw down da big town.
Isa 30.30: his awesome voice, An see his arm come down, Jalike az his powa.
Isa 36.5: Fo make war, you gotta get plan an da powa fo fight.
Isa 36.5: But you, no mo da plan o da powa!
Isa 37.27: An fo you make da peopo dat live dose towns So dey no mo powa.”
Isa 40.29: He give da weak peopo mo an mo powa.
Isa 41.10: Az cuz I get plenny powa Fo do da right ting fo you guys.
Isa 41.14: “No scared, you Jacob guys, No matta you no mo powa, jalike one worm.
Isa 41.20: goin know Dat was me, Yahweh, wen do all dat Cuz I get da powa.
Isa 43.13: Wen I use my powa, No mo nobody can make me stop.
Isa 48.13: Wit my powa an my own hand, I wen make da foundation fo da earth An
Isa 50.2: You tink I no mo powa Fo get you guys outa trouble, o wat?
Isa 51.5: I get powa fo be da judge Fo all da diffren peopos.
Isa 51.5: on top da islands stay wait fo, Cuz dey stay shua I get powa fo help dem.
Isa 51.9: Make ready fo use yoa powa!
Isa 53.10: He goin see his kids, an live long time, An he goin get da powa Fo wateva Yahweh like, He goin make happen.
Isa 59.16: Dass why he do um himself An use his own powa Fo get his peopo outa trouble.
Isa 62.8: Yahweh make dis promise Cuz he get da powa fo make um happen: “No moa, I goin eva let Da peopo dat
Isa 63.1: I get plenny powa fo get peopo outa trouble!
Isa 63.5: So I use my own powa fo do wat I gotta do.
Isa 63.12: Wea da One dat wen use his awesome powa Fo go wit Moses fo help him?
Isa 63.15: Befo time, you wen use yoa powa fo help us guys, But now, you no do notting.
Dan 1.17: An Yahweh wen give Daniel spesho powa fo help peopo undastan all kine stuff peopo see in dea
Dan 2.20: He know wat fo do erytime, An he get powa!
Dan 2.23: Cuz you help me know wat fo do erytime, An you give me powa.
Dan 2.37: Inside Da Sky, he da One wen make you king, an give you da powa, an make you strong, an make erybody get respeck fo you.
Dan 2.38: He wen give you powa ova all da peopo, an da animals inside da fields, an da
Dan 2.39: Dey goin get powa ova da whole world too.
Dan 2.44: “Da time numba four kine govmen get powa, God Inside Da Sky goin set up one nodda kine govmen.
Dan 2.44: Dey goin smash all da odda kine govmens, so dey no mo powa.
Dan 3.15: Den wat kine god goin help you guys get outa my powa, aah?
Dan 3.17: fo can get us outa dea, an he goin get us guys outa yoa powa, King Nebukadnezzar.”
Dan 3.18: But even if he no get us guys outa yoa powa, we like you know fo shua: us guys no goin do stuff fo yoa
Dan 3.27: Da leada guys see dat da fire no mo powa fo burn dea bodies.
Dan 4.3: Da kine stuff he show me, I know he get powa!
Dan 4.17: Da God Dass Mo Importan Den All Da Odda Gods, He get da powa fo tell All da govments in da world Wat dey gotta do.
Dan 4.25: dat da God Dass Mo Importan Den All Da Odda Gods, get da powa fo tell all da govments in da world wat dey gotta do.
Dan 4.31: I take away da powa fo you be king.
Dan 4.36: I get even mo plenny powa den befo time.
Dan 5.12: name Belteshazzar, peopo find out dat he get real strong powa fo figga out stuff.
Dan 5.21: dat da God Dass Mo Importan Den All Da Odda Gods get da powa fo stay in charge a all da peopo dat come king inside da
Dan 5.23: you neva tell notting bout how awesome da God dat get da powa fo make you stay alive o fo kill you!
Dan 7.6: Somebody give um da powa fo stay in charge a da peopo.
Dan 7.7: He look scary an get plenny powa.
Dan 7.12: (Somebody take away da powa from da odda three wild animals, but he let um stay alive
Dan 7.14: Da One Dat Stay From Befo Time give da guy Da powa fo stay in charge.
Dan 7.14: Da powa he get fo stay in charge, He get um foeva.
Dan 7.14: Dat powa no goin pau eva, An no mo nobody goin ovathrow him.
Dan 7.24: Goin get ten kings goin come from dat country, Dat get powa.
Dan 7.25: He goin get powa Ova da peopo dat stay spesho fo God Fo three an a half
Dan 7.26: Dey goin take away dat king's powa, an wipe out his powa foeva.
Dan 7.26: Dey goin take away dat king's powa, an wipe out his powa foeva.
Dan 7.27: Da Odda Gods goin give da peopo dat stay spesho fo him, da powa fo come da nex king, an da power fo stay in charge a da
Dan 7.27: God Dass Mo Importan Den All Da Odda Gods give his kings powa ova da odda kings all ova da world.
Dan 8.4: He do wateva he like, an he get mo an mo plenny powa.
Dan 8.24: He goin come real strong, but not wit his own powa.
Dan 8.25: He goin use his powa, an da way he know how fo bulai peopo, so da scamma guys
Dan 9.15: You wen bring yoa peopo outa Egypt wit yoa strong powa.
Dan 11.2: Da rich kine stuffs he get, he goin use um fo get mo powa den da kings befo him, an wen he like make war agains da
Dan 11.3: He get plenny powa, an goin take charge a da Greek peopo.
Dan 11.6: But she no goin keep da powa she get, an no goin stay strong.
Dan 11.15: Da army fo da Egypt king, south side, no goin get nuff powa fo fight da Syria king.
Dan 11.17: king goin make up his mind fo go south side wit all da powa he get cuz he da king.
Dan 11.20: respeck fo da king, an afta two-three year, he goin lose powa.
Dan 11.22: Den he goin wipe out one real big army, an take da powa from da pries guy dat stay in charge a da deal God wen
Dan 11.41: an da leada guys inside Ammon, dey no goin come unda his powa.
Amo 4.1: You wahines give hard time to da peopo dat no mo powa An you make any kine to da peopo dat no mo notting.
head: Yahweh Get Da Powa Fo Make Eryting, An Fo Punish Peopo
Amo 7.2: Our ohana, no mo powa, you know!
Amo 7.5: Us no mo powa, you know!
Mal 1.5: Yahweh get plenny mo powa den jus inside da Israel land!