2Ki 17.24: Assyria king wen bring in new peopo from Babylon, Kutah, Avva, Hamat, an Sefarvaim.
2Ki 17.31: Da Avva peopo make Nivkaz an Tartak kine idol, an da Sefarvaim