Est 1.3: Da army leada guys fo Persia an Media, da princes, an da ali`i fo da districks dat get dea own local govmen,
Isa 23.8: Da guys from Tyre dat buy an sell stuff was princes, An erybody in da world get respeck Fo da guys dat go far