Jas 1.12: Dass jalike God give him da prize, cuz he wen fight da bad kine stuff, an win!
Rev 2.10: Cuz I goin give you guys da winna's prize -- da kine life dass fo real!