Gen 5.24: wateva he doing, an den, Enok disappea, cuz God take um away.
Gen 5.29: da boy da name Noah, an he tell, “Dis boy, he goin take away da sore from inside our heart.
Gen 5.29: you know, sound kinda like how da Hebrew peopo say “take away da sore.
Gen 7.7: wifes, dey all wen go inside da big boat togedda, fo get away from da big watta.
Gen 9.5: go kill one guy o one wahine, I da Judge, an I goin take away dea life, cuz dey wen kill somebody dass jus like dem.
Gen 14.10: from Sodom an Gomorrah an dea king guys, dey all go run away from da Babylon army guys.
Gen 14.10: Da odda guys run away mauka side.
Gen 14.13: Had one a da Sodom army guys dat wen run away from da place dey fighting.
Gen 15.11: scavenja birds fly down fo eat da meat, but Abram chase um away.
Gen 16.6: dat time, Sarai wen make any kine to Hagar, an Hagar run away from Sarai.
Gen 16.8: Hagar tell um, “I running away from Sarai, da lady dat I work fo.
head: Lot Folks Run Away Zoar Side
Gen 19.15: No good Yahweh goin blow you away wit dem wen he wipe out da town fo da tings dey do dat
Gen 19.17: da town, one a da angel messenja guys tell Lot, “Run away some place wea you no goin mahke!
Gen 19.17: Run away mauka side, cuz dea you okay.
Gen 19.17: No good Yahweh blow you away too!
Gen 19.20: Stay nea, an I can run away ova dea.
Gen 20.11: Fo shua dey goin kill me so dey can take away my wife.”
Gen 24.18: Right away she take down da watta pot an hold um so da luna guy can
Gen 24.46: Right away she take down da watta pot an tell, ‘Drink.
Gen 25.34: Esau wen ack like he no care, cuz he da oldes an he give away da right fo get his fadda stuff, to Jacob.
Gen 27.35: Az how he wen take away da blessing dat was fo you!
Gen 27.36: Firs time, he take away da rights fo get yoa stuffs afta you mahke, dat I get cuz
Gen 27.36: Dis time, he wen take away from me da ting you wen tell, bout all da good tings dat
head: Jacob Run Away Haran Side
Gen 27.42: She tell um, “Dis how yoa brudda Esau figga he goin take away da sore he goin get inside wen his fadda mahke -- he
Gen 27.43: Get outa hea an run away Haran side right now, by my brudda Laban.’
Gen 30.15: No big deal fo you take away my husband!”
Gen 30.23: She tell, “God take away my shame awready, from all da time I no can have kids.
Gen 30.35: He tell his boys fo take um all away from dea.”
Gen 30.36: all dat kine sheeps an goats far way, jalike three days away from wea Jacob stay.
Gen 31.1: Dat Jacob, he take away eryting our fadda get.
Gen 31.9: Dass how God take away da sheeps an goats an cows from yoa fadda, an give um to
Gen 31.16: But all da money an stuff dat God take away from our fadda guy an give um to you, fo shua dass fo us
Gen 31.27: How come you go hide yoaself so you can run away?
Gen 31.31: Dass how come I run away.
Gen 32.8: an bus um up, maybe da guys dat stay da odda side can run away.
Gen 34.18: Hamor an his boy Shekem, right away dey figga, az good deal, dat.
Gen 34.19: Right away he do how dey tell um, cuz he like Jacob daughta plenny,
Gen 35.1: wen let you see me inside one dream, da time you wen run away from yoa brudda Esau.
Gen 35.7: same place dat God let Jacob see um, da time Jacob wen run away from his brudda.
Gen 37.18: Befo Joseph get dea, his brudda guys see um far away.
Gen 39.12: But Joseph, he run away outside da house.
Gen 39.13: Da wahine see dat Joseph run away outside from inside dea, but she get da shirt wit her.
Gen 39.15: An wen he hear me yelling, he run away outside da house, an he leave his shirt by me!
Gen 39.18: But I wen yell fo help, he run away outside da house, an he leave his shirt by me!
Gen 41.48: guys fo go bring togedda all da food dey suppose to put away.
Gen 41.49: Joseph wen put away uku paila [food / wheat] ery place, so plenny, jalike da
Gen 41.49: Lata, he stop counting how much he wen put away, cuz too much fo figga.
Gen 42.7: Joseph see his brudda guys, an he know who dem right away.
Gen 42.36: You take my boys away from me!
Gen 42.36: An now, you like take away Benjamin too!
Gen 44.14: Judah an da odda brudda guys, dey go inside, an right away dey go down on top da groun in front Joseph fo show um
Gen 44.29: An now, you guys like take away dis odda boy from me too?
Gen 45.17: Go Canaan side right away.
Gen 48.22: Dass da one I wen take away from da Amor peopo wit my sword an my bow an arrow.
Gen 49.21: He jalike one wahine kine deer Dat da peopo let run away, An bumbye, get nice looking bebe deer.
head: Moses Run Away Midian Side
Exo 2.15: Moses, he run away from da Pharaoh guy, all da way Midian side.”
Exo 4.3: Moses come scared, an he run away from da snake.”
Exo 6.6: I goin take you guys away from da hard work dat da Egypt peopo make you guys do.
Exo 8.8: He tell um, “Aks Yahweh fo take away da frogs from me an my peopo.
Exo 8.9: palace peopo, an da odda peopo, wat time you like God take away da frogs from you, an from you guys houses, so den da
Exo 8.31: He take away da flies from da Pharaoh guy, an from his palace peopo, an
Exo 10.17: Pray to you guys God Yahweh dis one ting, fo take away all dis real bad stuff from me!
Exo 14.25: Da Egypt guys, dey tinking, “Mo betta us guys get away from dose Israel guys, cuz dass dea god Yahweh stay
Exo 15.9: I goin give my friends dea share A da stuff I goin take away from dem guys!
Exo 15.9: Wit my own hands I goin make um run away from hea!
Exo 19.4: outa Egypt, jalike I one eagle bird an I carry you guys away from dea on my wings, an I bring you guys ova hea by me.
Exo 21.14: no matta da killa guy stay right dea by my altar, take um away an kill um.
Exo 22.6: wheat dat stay cut awready, da guy dat wen let da fire run away gotta pay back da owna.
Exo 22.23: dey yell to me fo help, I Yahweh goin lissen to dem right away.
Exo 23.27: dat stay agains you, I goin make um turn aroun an run away.
Exo 27.3: fo make da buckets an da shovels dat you goin use fo take away da ashes afta you burn da fat.
Exo 32.8: I wen tell um da right way fo do, but right away dey stay turn aroun an go da wrong way awready.
Exo 33.23: Den I goin take away my hand an let you see my back.
Exo 34.24: da time you guys no stay dea, cuz nobody goin take da land away from you.
Exo 38.3: bronze metal too fo make da buckets an da shovels fo take away da ashes, an da bowls, an da forks fo da meat, an da pans
Exo 39.35: da poles, Da cova fo da Box dass fo show dat God goin take away da shame fo all da bad tings peopo do, so dey can come
Lev 10.4: Take yoa cousins bodies outside da camp, away from da front a da Place Dat Stay Spesho Fo God.
Lev 10.17: He give um to you guys, fo take away da blame from da peopo fo da bad kine stuff dey wen do, an
Lev 13.4: inside um not white, da pries goin take da guy an put um away by himself fo seven days.
Lev 13.21: um litto bit, den da pries guy goin take da guy an put um away by himself fo seven days.
Lev 13.26: um litto bit, den da pries guy goin take da guy an put um away by himself fo seven days.
Lev 13.31: inside um, den da pries guy goin take da guy an put um away by himself fo seven days.
Lev 13.50: Da pries guy goin check out da mildew, an put um away so no can touch odda kine stuffs fo seven days.
Lev 13.54: Den he goin put um away from da odda stuff fo seven mo days.
Lev 14.7: Den he goin let go da bird dat stay alive, fo fly away inside da fields.
Lev 14.12: one a da boy bebe sheeps fo make one sacrifice fo take away da blame fo da bad tings da guy wen do befo time, an da
Lev 14.14: guy goin take some a da blood from da sacrifice fo take away da blame, an put um on top da bottom a da right ear a da
Lev 14.17: right big toe, on top da blood from da sacrifice fo take away da blame.
Lev 14.21: take one boy kine bebe sheep fo make one sacrifice fo take away da blame, an lif um up, fo bring him da same side wit me,
Lev 14.24: bebe sheep an da pint a olive oil fo da sacrifice fo take away da blame, an lif um up in front me, Yahweh, fo da kine
Lev 14.25: pries guy goin kill da bebe sheep fo da sacrifice fo take away da blame, an take some a da blood, an put um on top da
Lev 14.28: da same places he put da blood from da sacrifice fo take away da blame: on top da bottom a da guy's right ear, his right
Lev 14.53: da house okay fo use, den he goin let da alive bird go fly away inside da fields outside da town.
Lev 15.31: guys, Moses an Aaron, gotta make shua da Israel peopo stay away from da Tent fo meet wit me, Yahweh, weneva dey no can
Lev 19.21: fo meet me, Yahweh, fo make da kine sacrifice dat take away da blame fo wat he wen do.
Lev 19.22: pries guy kill da boy kine sheep fo da sacrifice fo take away da blame, da pries guy goin bring da guy da same side wit
Lev 22.16: so den da odda peopo gotta make da kine sacrifice fo take away da blame.
Lev 26.6: I goin take away da wild kine animals from da land, an no mo nobody goin go
Lev 26.17: You guys goin run away, even wen no mo nobody stay chase you.
Lev 26.19: I goin take away da rain from da sky ova you guys jalike dat az iron, an I
Lev 26.26: Wen I take away da food from you guys, ony goin get one oven fo ten
Lev 26.36: guys hear um, goin make you guys so scared, you goin run away.
Lev 26.37: You goin fall down on top each odda, jalike you running away from guys wit swords, no matta nobody stay chase afta you.
Deu 4.43: Towns Fo Run Away Dea (19:1 - 19:14) 46.
Deu 1.44: wen come out fight you guys, an dey make you guys run away, jalike dey plenny bees.
Deu 2.35: all dea stuffs an da animals from da towns, we wen take um away fo ourself.
Deu 3.7: But all dea animals an stuffs we take um away fo ourself.
Deu 4.2: No put notting mo to wat I tell you guys fo do, an no take away notting from um.
Deu 5.32: No go turn away from um to da right side o da left side.’-”
Deu 9.12: Dey turn away fas from da way I wen tell um fo live.
Deu 9.16: You guys wen turn away quick [time] from da way Yahweh wen tell you guys fo live.
Deu 11.16: “Take care an no let notting pull you guys heart away, fo work fo odda gods an go down in front dem an show dem
Deu 11.28: guys no lissen wat oua God Yahweh tell an do um, an turn away from wat I stay telling you guys today, an bag from Yahweh
Deu 12.32: No add notting to um, an no take notting away.
Deu 13.5: Cuz dat kine talka guy o dream guy try turn you guys away from da way yoa God Yahweh tell you fo live.
Deu 13.10: Throw stones at dem fo kill um, cuz dey try turn you guys away from yoa God Yahweh, dat wen bring you guys outa Egypt,
Deu 13.13: from yoa peopo, dat stay try turn da peopo from dat town away from Yahweh to odda gods.
Deu 13.16: Take away all dea stuffs an put um all inside da middle a da town.
Deu 13.17: You guys betta not carry away anyting from dat town dat you was suppose to wipe out fo
Deu 15.13: An wen you let dem go, no send dem away wit notting.
Deu 17.11: No turn away from wat dey tell you, to da right side o da left side.
Deu 17.20: he mo betta den da odda Israel guys, an he no goin turn away from wat God tell um fo do even litto bit to da right side
head: Towns Fo Run Away Dea
Deu 19.3: So dat whoeva kill somebody, dey can run away dea.
Deu 19.4: “Dis da rule fo whoeva kill somebody an run away to one a dose towns fo stay alive.
Deu 19.4: dey neva make plan befo time fo kill da guy, dey can run away ova dea inside da town, an nobody get da right fo kill
Deu 19.6: if da town stay far, an kill um, no matta da guy dat run away no mo da blame fo kill da odda guy, cuz he neva hate da
Deu 23.14: Yahweh, so he no see notting dat not okay ova dea, an turn away from you guys.
Deu 23.15: “If one slave guy run away from anodda country an come by you, no give him back to
Deu 24.1: he write one divorce paypa an give um to her, den send her away.
Deu 24.2: Den, afta she go away from him an marry one nodda guy, an dat husban no like her
Deu 24.3: write her one divorce paypa, give um to her, an send her away from him.
Deu 24.6: Cuz dat take away da ting he need fo make bread fo stay alive.
Deu 24.17: No take away da coat from one wahine dat no mo husban an keep um till
Deu 25.10: da guy an his kids, ‘Da ohana from da guy dat dey wen take away his slippa.
Deu 28.7: Dey goin come fo you guys from one side, but dey goin run away to seven places wen you chase um.
Deu 28.14: No turn away from all dis stuff I stay tell you guys today fo do, an no
Deu 28.25: You goin go fo attack dem from one place, but run away from dem to seven places.
Deu 28.41: guys, cuz odda peopo goin make dem prisonas an take dem away.
Deu 29.18: mo any guy o wahine, o ohana wit you guys, who goin turn away from oua God Yahweh, an go down an show respeck to da idol
Deu 30.17: “But if yoa heart turn away from Yahweh, so you guys no lissen, an if odda peopo like
Deu 31.20: Den dey goin turn away an go down in front odda gods, an work fo dem.
Deu 31.29: You guys goin turn away from me an no do wat I tell you guys fo do.
Deu 32.30: come one army guy Make one tousand Israel army guys run away!
Deu 32.30: two a dea army guys Make ten tousand Israel army guys run away!
1Ki 2.7: dat wen stick wit me an bring me food, da time I wen run away from yoa brudda Absalom.
1Ki 2.39: afta three year, two guys dat was slaves fo Shimei wen run away.”
1Ki 3.20: She take away my boy dat stay sleep me, an put her mahke boy nex by me.
1Ki 5.9: guys fo hemo da rope dea so, you guys can take da wood away.
1Ki 8.46: agains dem Take da peopo An make dem prisnas An take um away to dea land, O maybe nea yoa land, o maybe far way.
1Ki 11.9: come huhu with Solomon, cuz he let his wifes turn him away from Yahweh.
1Ki 11.11: Fo shua, I goin take away da right fo you be da king.
1Ki 11.12: But cuz a yoa fadda David, I no goin take um away from you da right fo be king, befo you mahke.
1Ki 11.12: But fo yoa boy, I goin take away da right fo him be da king.
1Ki 11.13: Still yet, I no goin take away all da rights fo yoa boy be king.
1Ki 11.17: a da Edom guys dat work fo his fadda befo time, dey run away, fo go Egypt side.
1Ki 11.23: Rezon work fo Hadadezer, da king fo Zobah, but den he run away from Hadadezer.
1Ki 11.31: I goin take away da right from Solomon fo be da king!
1Ki 11.34: ‘But I no goin take away all da right Solomon get fo be king.
1Ki 11.35: But from Solomon's boy, I goin take away da right fo him be king.
1Ki 11.40: But Jeroboam go run away Egypt side by Shishak da king fo da Egypt peopo.’-”
1Ki 12.18: strong nuff fo jump real quick inside his war wagon an run away from dea to Jerusalem.
1Ki 14.8: But I wen take away da right fo da David ohana guys come king, an give you da
1Ki 14.9: You make me come mad and walk away from me.
1Ki 15.22: Dey take away from Ramah all da big stones an da wood dat King Ba`asha
1Ki 18.40: No let even one a dem run away!”
head: Elijah Run Away Mount Sinai Side
1Ki 19.3: He no wase time, an he run away quick from dea, so he no mahke.”
1Ki 20.6: take eryting dat cost plenny an stay real nice, an take um away.
1Ki 20.20: Den da odda Aram guys run away, an da Israel guys chase um.
1Ki 20.20: Da Aram king, Ben-Hadad, he run away on top his horse, an some a da horse rida guys do da same
1Ki 20.30: Da guys dat no get wipe out, run away Afek town.
1Ki 20.30: An Ben-Hadad, he run away to one place inside da town dat get strong wall, an he
1Ki 20.34: Ben-Hadad tell Ahab, “Da towns my fadda guy wen take away from yoa fadda, I give um back to you.”
1Ki 20.39: If he run away, you goin pay wit yoa life, o you pay fine 75 pound silva!
1Ki 22.3: But da king fo da Aram peopo, he wen take um away from us befo time.
1Ki 22.33: a da war wagons see he not da Israel king, so dey turn away an stop chasing him.”
1Ki 22.34: Get me away from da fighting!
1Ki 22.48: guys fo build plenny big boat, fo carry plenny stuffs far away.
2Ki 2.3: Dey tell Elisha, “You know Yahweh goin take away yoa boss Elijah from you today?
2Ki 2.5: Dey aks him, “You know Yahweh goin take away yoa boss Elijah from you today?
2Ki 2.9: tell Elisha, “Befo Yahweh take me up inside da sky an away from you, tell me wat you like me do fo you.
2Ki 3.2: He wen take away da kapu stone fo da Ba`al god dat his fadda wen put.
2Ki 3.3: He make da Israel peopo do um too, an he no turn away from all dat.
2Ki 3.24: da Israel guys was ready an attack dem till dey run away.
2Ki 4.27: Gehazi come ova fo push her away, but Elisha tell,“Leave um alone!”
2Ki 4.30: Same ting, I stay shua I no goin go away from you.”
2Ki 5.27: Den Gehazi go away from Elisha, an he get da kine sick.
2Ki 6.23: lu`au fo dem, an afta dey pau eat an drink, he send dem away fo go back by dea boss guys.
2Ki 7.7: So befo come real dark, dey all get up an run away.
2Ki 7.8: Dey eat an drink, an carry away da silva, da gold, an da clotheses from dea.
2Ki 7.8: Dey come back, go inside anodda tent, carry away mo stuff, an hide dat too.
2Ki 7.15: dat da Aram guys wen throw way wen dey come scared an run away!”
2Ki 8.6: da stuff dat wen grow on top her land, from da time she go away till now.
2Ki 8.21: But Jehoram's infantry guys, dey run away an go back dea own place.
2Ki 9.10: Den da talka guy open da door, an run away.
2Ki 9.25: Nabot, da guy from Jezreel, wen own um befo Ahab take um away.
2Ki 9.27: Wen Ahaziah, da Judah king, see wat wen happen, he run away up da road to Bet-Haggan.’
2Ki 9.27: go up to Gur nea Ibleam, but he ony stay hurt, an he run away Megiddo town an mahke ova dea.
2Ki 10.29: But Jehu, he neva turn away from da bad kine stuff dat Jeroboam, Nebat's boy, wen make
2Ki 10.31: He neva turn away from da bad kine stuff dat Jeroboam wen do, an dat
2Ki 13.6: Still yet, dey no turn away from doing all da bad kine stuff dat Jeroboam an his ohana
2Ki 13.11: He no turn away from all da bad kine stuff dat Jeroboam, Nebat's boy, wen
2Ki 13.23: Even till now Yahweh no like wipe um out o chase um away from wea he stay.
2Ki 14.12: Israel guys bus up da Judah guys, an all da Judah guys run away go home.
2Ki 14.14: An he even take away importan peopo from Jerusalem an tell he goin kill um if
2Ki 14.19: Amaziah run away Lakish town, cuz some guys make plan fo kill um inside
2Ki 14.24: Two do bad kine stuff da way Yahweh see um, an no turn away notting from da bad kine tings dat Jeroboam Numba One,
2Ki 15.9: He no turn away from da bad kine stuff dat Jeroboam Numba One, Nebat's
2Ki 15.18: All da time he stay king, he no turn away from da bad kine stuff dat Jeroboam Numba One, Nebat's
2Ki 15.24: He no turn away from da bad kine stuff dat Jeroboam Numba One, Nebat's
2Ki 15.28: He no turn away from da bad kine stuff dat Jeroboam Numba One, Nebat's
2Ki 17.27: um fo do dis: “Go get one a da pries guys dat you wen take away from Samaria.
2Ki 17.28: So one a da pries guys dat da Assyria guys wen take away from Samaria town, wen go back an make house Bethel town.
2Ki 18.4: Hezekiah was da one dat wen take away da sacrifice places on top da hills, smash da big kapu
2Ki 18.22: me, “We trus oua God Yahweh,” how come Hezekiah wen take away his sacrifice places on top da hills, an his altars?
2Ki 19.21: Dey goin stick finga at you wen you run away.
2Ki 19.37: Den dey run away inside da Ararat land.
2Ki 20.14: Hezekiah tell, “Dey come from far away, from Babylon.
2Ki 20.18: blood, dat yoa wahines goin born fo you, dey goin take dem away too.
2Ki 21.22: He turn away from Yahweh, da God fo his ancesta guys, an no live how
2Ki 23.11: He take away from da door wea you go inside da Temple Fo Yahweh, da
2Ki 23.25: Az cuz he turn away from wat da king guys befo him stay do, he come tight wit
2Ki 23.27: So Yahweh tell, “I goin take away da Judah peopo from in front me, jalike I take away da
2Ki 23.27: take away da Judah peopo from in front me, jalike I take away da Israel peopo awready.
2Ki 25.4: da two small kine walls near da king's garden, den dey run away go inside da Jordan Riva valley.
2Ki 25.5: All da Zedekiah army guys wen go all ova da place an run away.
2Ki 25.11: Nebuzaradan take away all da peopo dat still stay inside da big town, all da
2Ki 25.14: An dey take away da pots, da shovels, da knifes fo cut da lamp wicks, da
2Ki 25.26: stay da mos importan, an da army officer guys, dey all run away go Egypt side, cuz dey stay scared a da Babylon guys.
Ezr 1.1: dis promise: Bumbye da Babylon peopo goin take you guys away, but I goin bring you back again to yoa land.
Ezr 2.1: time, King Nebukadnezza army guys wen take da Jewish peopo away fo go live inside aroun Babylon town.
Ezr 3.3: odda place dat come dea afta da Babylon army guys take away da Israel peopo befo time, dey wen make one new altar, da
Ezr 4.23: back to Rehum, Shimshai, an da odda guys, dey go right away to Jerusalem town, an dey make da Jewish peopo stop fo
Ezr 6.17: Dey bring twelve boy kine goats fo make sacrifice fo take away da shame fo all da bad tings dey wen do, one goat fo ery
Ezr 9.7: Dey kill us wit swords, an drag us away fo work fo dem.
Ezr 10.8: show up hea, da govmen guys an da older leadas goin take away dea land an eryting dey own, an cut um off from da peopo
Ezr 10.19: Fo show dey like God take away da shame fo da ting dey wen do, dey wen kill one boy kine
Neh 1.3: Den dey tell me, “Da Babylon king wen take away oua peopo from dea land an bring um ova hea, Babylon side.
Neh 4.5: No take away dea shame, No foget da bad kine tings dey do.
Neh 6.11: But I tell um, “You tink I dat kine guy, dat goin run away?
Neh 7.6: back from Babylon, da ones dat King Nebukadnezzar wen take away Babylon side befo time.
Neh 9.2: Da peopo from da Israel ohana wen go stand one side, away from all da odda peopo dat not from dea.
Neh 9.24: All da Canaan peopo dat stay live dea befo time, You take away dea powa An give dea king guys an dea peopo to yoa ohana
Est 6.14: da king, da kine no can make kids, dey come fo take Haman away quick time to da big dinna Esther wen make.
Isa 1.7: You wen see da odda peopo take away All yoa food from yoa fields an eat um.
Isa 1.16: Throw away all da bad kine stuff you stay do.
Isa 2.20: gold Fo go down and show um respeck, Dey goin throw um all away To da bats an da rats.
Isa 3.1: Yahweh, Da God Ova All Da Armies, He goin take away all da stuff From da peopo inside Jerusalem an Judah, All
Isa 3.18: goin grab All da fancy kine stuff dey get And throw um away, All da jangly kine jewel on top dea feets an ankles An da
Isa 5.2: He dig up da ground, Take away all da stones dea, An plant good kine grape plants.
Isa 5.5: I goin take away da hedge from aroun um, So da cows come inside an eat um,
Isa 5.23: da peopo dat stay do da right ting fo real kine, Dey take away dea rights.
Isa 5.24: Jalike one plant wit root all rotten, An da wind blow away all da flowers jalike dust, Jalike da fire burn up da
Isa 5.29: da lion make noise wen he grab one animal An carry um away An no mo nobody can bring dem back.
Isa 6.12: No stop talking till me, Yahweh, Send all da peopo far away place, An get plenny place all ova da land Wea da peopo
Isa 7.18: all da flies from da Nile Riva an all da watta ditch far away inside Egypt, an all da bees from Assyria.
Isa 7.22: Da peopo dat da army guys no take away from inside da land, goin get soft cheese an wild honey fo
Isa 8.1: (Dat mean, ‘Rip um off an run away quick!
Isa 10.2: Dey take away da rights From my peopo wen dey get hard time.
Isa 10.3: Wea you guys goin leave all yoa rich stuffs Wen you run away?
Isa 10.6: Fo come take da Israel peopo's rich stuff An take um all away.
Isa 10.13: I wen take away da lines dat stay block off So all da countries come part
Isa 10.14: I take away stuff from peopo all ova da world, Jalike somebody take da
Isa 10.20: still stay alive An da ones from da Jacob ohana dat get away, Dey no goin trus da Assyria king no moa, Da one dat wen
Isa 10.22: da oddas goin wipe out, Jalike wen da big watta carry um away, Cuz az da right ting fo him do.
Isa 10.31: Da Madmenah peopo, dey running away.
Isa 12.1: wit me, Now you no stay huhu wit me no moa, An you take away da sore from inside my heart.
Isa 13.14: Dey all goin run away to dea own land.
Isa 15.7: wen stash fo demself, Dey take wateva dey can carry Fo run away da odda side Poplar Tree Gulch.
Isa 15.9: Mo bad kine stuff fo da Dimon peopo: Da Moab peopo dat run away, An da peopo dat stay dea on top da land too, Da lion goin
Isa 16.2: Da Moab wahines dat run away Fo go cross ova da Arnon Stream, Dey goin hang aroun dea
Isa 16.3: shadow dark jalike nite time, Fo hide us guys dat stay run away, An no let nobody know wea we stay!
Isa 17.5: Dey cut da wheat, An take away plenny inside dea arm.
Isa 17.13: An dey run away one far place, Jalike da junk kine stuff from da wheat An
head: Wat God Tell Isaiah Bout Da Far Away Countries Inside Africa
Isa 18.2: Go fast to dat odda country far away.
Isa 18.5: mo grape Jalike he use da pruning shear, Den he throw um away, Eh, I talking bout Assyria, you know!”
Isa 19.7: dey wen plant by da Nile Riva Goin all come dry an blow away, So no mo notting dea.
Isa 20.6: Us wen run away an go by dem, fo help us fo get outa da trouble da Assyria
Isa 21.14: da thirsty peopo, An go take food to da peopo Dat stay run away from Babylon.
Isa 21.15: Dey wen run away From da guys dat stay chase um wit swords, An from da guys
Isa 22.3: Da leada guys fo yoa army Dey all wen run away togedda.
Isa 22.3: guys from da town come prisonas too, Even da guys dat run away Wen da army guys still yet stay far away from da town.
Isa 22.3: da guys dat run away Wen da army guys still yet stay far away from da town.
Isa 22.17: Yahweh stay ready fo grab you An throw you away, you big moke!
Isa 22.19: I goin take yoa kuleana away from you.
Isa 23.6: Run away da odda side da sea, to Spain!”
Isa 24.18: Anybody run away from some scary kine noise, Dey goin fall down inside da
Isa 25.7: da diffren peopos inside all da countries: He goin take away da sore dey get inside dea heart, An make um know wass fo
Isa 25.7: jalike dey all get cova ova dea head, An Yahweh goin take away dat cova.
Isa 25.8: But he goin take away all dat shame.
Isa 27.1: dragon Leviatan, Dat move an turn jalike one snake fo run away, An kill da sea monsta.
Isa 27.8: You make da Israel peopo go away Jalike wit one strong wind from da east side.
Isa 28.19: erytime da big watta come, An catch you guys and take you away.
Isa 30.16: We goin ride horse an run away!
Isa 30.16: So den, you guys goin run away!
Isa 30.17: One tousand a you guys goin run away Wen one a dea guys tell dat he goin hurt um.”
Isa 30.17: dat dey goin hurt you guys, All da res a you guys goin run away, Till you da ony one stay dea.
Isa 30.22: You goin throw um away Jalike one pilau kine rag.”
Isa 30.22: You goin tell da idol kine gods, “Get away from hea!
Isa 31.8: Da Assyria army guys goin run away from dat sword.
Isa 31.8: Odda peopo goin take dea young guys away An make um work fo dem.
Isa 33.3: peopos hear you make big noise like da thunda, Erybody run away.
Isa 33.11: You tink fo do plenny, But da wind blow um away.
Isa 33.23: stuffs, But da Jerusalem peopo, Dey goin take um all away from you guys An half half um wit da odda Jerusalem peopo.
Isa 33.23: Even da guys dat no can walk good, Dey goin take away yoa stuff too.
Isa 33.24: God goin take away da shame Fo da bad kine tings dey wen do From erybody dat
Isa 34.8: Cuz he goin make shua Da odda nations no goin take away da right Fo his peopo live inside Jerusalem town.
Isa 37.22: one wahine dat shake her head an look Wen you stay running away!
Isa 37.38: Den dey run away to da Ararat land.
Isa 38.12: God take my body away from me Jalike one sheep farma guy broke down his tent.
Isa 39.6: palace, an all da stuffs you an yoa ancesta guys wen put away till now, da Babylon guys goin take um all to Babylon.
Isa 39.7: Even some a yoa own kids, da Babylon guys goin take dem away too.’
Isa 40.24: um An dey come all dry, An den one storm come An blow um away, Jalike da junk kine stuff from da wheat.
Isa 41.15: An afta dat, Ony goin be like da junk kine stuffs dat blow away.
Isa 41.16: air, An da wind blow um, Den one strong wind blow um all away.
Isa 42.22: dis Israel peopo, Odda peopo wen rip off an steal An take away dea stuffs.
Isa 43.14: I goin make da Babylon peopo run away on top da boats Dat befo time dey make um look real nice.
Isa 43.14: I goin make dem go down da Euphrates riva An run away.
Isa 45.1: I goin take away da sword an sword belt From da odda kings, so dey no can
Isa 48.20: Run away from da Babylon guys!
Isa 49.20: Da guys dat wen born ova dea, Afta da Babylon guys take away oua peopo, Bumbye you Jerusalem peopo goin hear dem,
Isa 49.21: Da Babylon guys wen take away my kids, An I ol, an no can born kids no moa.
Isa 49.24: an make peopo his prisnas, You tink he goin let um run away?
Isa 50.1: Dat I wen make Fo tell dat I wen dump her an send her away?
Isa 50.1: I wen send away you guys mudda But ony cuz you guys go agains me!
Isa 51.22: Now I take away yoa trouble.
Isa 52.5: Da Babylon peopo take away my peopo An dey no pay me notting fo dem.
Isa 52.9: Cuz Yahweh take away da sore Dat his peopo feel inside.
Isa 52.11: Get away!
Isa 52.11: Get away!
Isa 52.12: Babylon side, No need go quick time Jalike you running away from dem.
Isa 53.4: suffa plenny, Da Guy Dat Work Fo Yahweh, He take dat all away.
Isa 53.8: Dey judge him, Den take um away fo kill um.
Isa 54.8: I turn my face away so you no can see um Fo short time.
Isa 56.11: Ery one a dem turn away An go any place dey like.
Isa 57.1: Da peopo dat stay tight wit God, He take dem away.
Isa 57.1: But nobody undastan God stay take away da good kine guys too, So dey no suffa from da bad kine
Isa 57.13: Da wind goin blow all dem away.
Isa 57.14: Take away all da stuff from on top da road So dat my peopo no fall
Isa 59.13: We no follow oua God An turn away from him.
Isa 60.4: Yoa boys come from far away.
Isa 60.9: big boats from Spain come firs Fo bring yoa boys from far [away / place] Wit da silva an gold dey get.
Isa 61.3: give dem One nice head lei fo put on top dea head, An take away da ashes.
Isa 62.8: “No moa, I goin eva let Da peopo dat stay agains you Take away yoa wheat.
Isa 62.10: Take away da stones.
Isa 63.10: So he turn away from dem.
Isa 64.6: bad kine stuff we do, wipe us out Jalike da wind wen blow away da leaf.
Isa 65.22: like befo time, Wen you build house, Odda peopo take um away an live inside um, O you plant stuff, Odda peopo take um
Isa 65.22: an live inside um, O you plant stuff, Odda peopo take um away an eat um.
Isa 66.19: Dey even going to islands dat stay far away, wea da peopo dea neva hear bout me, an neva see how
Dan 1.16: Cuz a dat, da luna guy take away da king's kine food an wine from da Israel guys, an give
Dan 2.35: An da wind blow um all away, so no mo notting dea.
Dan 4.14: Let da animals run away from unda da tree!
Dan 4.31: I take away da powa fo you be king.
Dan 7.12: (Somebody take away da powa from da odda three wild animals, but he let um
Dan 7.26: Dey goin take away dat king's powa, an wipe out his powa foeva.
Dan 8.4: No mo mo animal can run away from him.
Dan 10.7: wit me neva see um, but dey come real scared, an dey run away hide.
Dan 10.8: So I stay dea by myself, da guys run away, an I da ony one dat see dis importan ting dat stay jalike
Dan 11.24: an give his friends all da rich kine stuffs dat he take away from da odda peopos.
Dan 11.42: Da Egypt peopo goin run away from him.
Dan 12.7: Wen da one dat make big kine trouble, pau take away da power from da peopo dat stay spesho fo God, all da
Amo 1.5: Da Aram peopo, I goin catch dem An take um all away Kir side.
Amo 1.15: fo da Ammon peopo, an his officer guys, I goin take um all away togedda.
Amo 4.3: Dey goin throw out you guys An take you guys away Harmon side.
Amo 5.11: peopo dat no mo notting, You guys make um pay tax An take away some a da food dat dey cut an clean, Cuz a dat, no matta
Amo 5.19: Fo you guys, goin be jalike dis -- you go run away from da lion, An one nodda kine wild animal goin catch you
Amo 7.11: an fo shua, dose peopo goin take all da Israel peopo far away from dea land.
Amo 7.12: Good you run away from hea.
Amo 7.17: know God, Cuz da army guys goin drag you Israel peopo away from yoa own land.
Amo 8.14: Wen God Punish, No Can Run Away Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy
Jon 1.10: An I stay running away from him.
Jon 4.2: Dass why quick I wen run away fo go Tarshish side, you know.
Mal 3.2: He goin show up, An you tink you can face him an no run away?
Mal 3.11: I goin chase away da bugs so dey no eat wat you guys plant.
Mat 1.6: fourteen faddas from David till da captcha wen dey take um away Babylon side: David, he Solomon fadda.
Mat 1.11: wen da armies wen captcha all da Jewish peopo, an take um away Babylon side.
Mat 1.12: Afta dey take um away Babylon side, had fourteen faddas: Jekoniah, he Shealtiel
Mat 1.17: odda, an from King David till da captcha wen dey take um away Babylon side, dey fourteen faddas, an from wen dey take um
Mat 1.17: Babylon side, dey fourteen faddas, an from wen dey take um away Babylon side till Jesus, da Christ guy, dey fourteen
head: Dey Run Away Egypt Side
Mat 3.7: No way you guys can get away!
Mat 5.29: make you do bad kine stuff lidat, dig um out, an throw um away!
Mat 5.30: hand make you do bad kine stuff, cut um off an throw um away!
Mat 8.11: sky stay King, goin get plenny guys dat goin come from far away an all aroun, east side an west side, an dey all goin make
Mat 8.17: wen say: “Was him dat wen hemo all our sick an take um away.
Mat 9.15: Bumbye, da time goin come wen dey goin take away da guy dat getting married, an den, dat time, his friends
Mat 12.42: “Da queen from far away da sout side goin stand in front God da Judge an show dat
Mat 12.42: Cuz she wen come from far away fo lissen King Solomon an all da smart stuff he wen say.
Mat 13.12: dat stuff, den even da litto bit you know, he goin take um away.
Mat 13.19: da King in da sky, an no undastan, da Bad Guy come an take away da stuff dat da guy wen hear dat stay inside him.
Mat 13.49: angel guys from da sky goin go all ova da place, an take away da bad guys from da guys dat stay do wat God's Rules say.
Mat 15.32: I no like send um away hungry, cuz bumbye dey pass out on da way home.
Mat 18.8: yoa leg make you do bad kine stuff, cut um off an throw um away!
Mat 18.9: eye make you do bad kine stuff, pull um out an throw um away!
Mat 20.29: Lata, Jesus dem wen go away from Jericho town, an plenny peopo wen go wit dem.
Mat 21.33: Den he go far away.
Mat 23.14: You guys no mo shame fo trick da widows an take away dea house, an same time you guys praying, saying plenny
Mat 25.28: Eh, you guys ova dea, take away da money from dis guy an give um to da guy wit da ten bag
Mat 26.52: Jesus tell him, “Put away yoa sword.
Mat 27.2: Dey tie him up, take him away, an wen give him to Pilate, da governa.
Mat 27.7: Den if somebody come from far away, an mahke, an nobody know who him, we can bury um ova dea
Mat 28.2: He push da big rock away from da opening part, an wen sit down on top da rock.
Mrk 2.20: Bumbye, da time goin come wen dey goin take away da guy dat getting married.
Mrk 3.21: Wen Jesus ohana hear dat, dey wen go fo take him away.
Mrk 5.6: Wen he see Jesus far away, he wen run an go down in front him.
Mrk 5.29: Right away her bleeding wen pau, an her wen feel inside her dat she
Mrk 8.3: I no like send um away hungry.
Mrk 8.3: You know, some peopo wen come from far away.
Mrk 9.24: Right away da fadda say, “Eh, I trus!
Mrk 10.46: Wen dey going away from da town, get plenny peopo wit dem.
Mrk 12.1: rent da grape farm to some farma guys, an den he go far away.
Mrk 12.40: Dey no mo shame fo trick da widows an take away dea house, an same time dey praying, saying plenny stuff,
Mrk 14.45: Right away, Judas go by Jesus an say, “Aloha, Teacha!
Mrk 14.52: Dey wen grab him, an he drop da lavalava an run away naked.
Mrk 15.1: So dey tie him up, take him away, an wen give him to Pilate, da governa.
Mrk 16.3: Dey aksing each odda, “Eh, who goin push da big stone away from da opening part in da tomb fo us?
Mrk 16.4: dey look up, dey see dat somebody wen push da big stone away awready.
Luk 1.25: He wen show me he do someting good fo me, an he wen take away my shame wit da peopo.
Luk 1.53: give da hungry peopo good stuff fo eat, An he stay send away da rich guys wit notting.
Luk 1.71: wen talk fo God Wen tell dis, He wen promise fo take us away from da guys dat stay agains us An from da power dey get.
Luk 1.74: promise our ancesta Abraham fo shua Dat he goin take us away from da guys dat stay agains us, An from da power dey get,
Luk 3.7: Who wen tell you guys fo run away from da bad tings dat goin happen?
Luk 5.35: But you know, bumbye da time goin come wen peopo goin take away dea friend.
Luk 8.12: But da Devil come take away wat God say from inside dea heart, so dey no can trus God.
Luk 8.18: plenny, but da guy dat no lissen good, God goin take away everyting he tink he know.
Luk 9.12: da twelve guys wen come by him an say, “Send all da peopo away so dey can go da small towns an odda places aroun hea an
Luk 10.42: Mary wen pick da mo betta ting, an nobody can take dat away from her.
Luk 11.22: But if one mo bigga moke come, an bus him up, he goin take away da knifes an clubs.
Luk 11.31: goin stand in front God da Judge, da Queen from far away Sheba side goin stand up too, an make proof dat da peopo
Luk 11.31: Cuz befo time she wen come from far away fo hear wat da akamai guy, King Solomon, wen say.
Luk 11.52: Jalike you guys wen take away da key fo open da door so peopo can know wat God stay say.
Luk 12.46: Da boss goin wipe out da luna guy an send um away wea da peopo stay dat no trus God.
Luk 14.5: inside one deep water hole, you goin pull um out right away, o wat?
Luk 14.32: send talka guys fo meet da odda king wen he still stay far away, an dey goin talk so dey no fight.’
Luk 14.35: Ony ting can do, throw um away.
Luk 16.23: He spock Abraham far away wit God, wit Lazarus by his side.
Luk 17.12: Dey stand far away an yell, “Jesus, Boss, pity us!
Luk 18.8: I telling you, he goin make tings right fo dem right away.
Luk 18.13: But da guy dat take money fo tax wen stand up far away.
Luk 19.11: Jerusalem, an da peopo tink dat God goin come King right away ova dea.
Luk 19.24: Den he tell da guys dat standing dea, ‘Eh, take away dis guy's gold coin from um, an give um to da guy dat get
Luk 20.10: da guys dat rent da farm bus up da worka guy an send um away wit notting.
Luk 20.11: too, an dey no shame fo make any kine to him, an send um away wit notting.
Luk 20.47: But dey no shame fo rip off da widows an take away dea houses.
Luk 21.24: Peopo goin kill some wit swords, an take oddas away.
Luk 22.54: Afta dey bus Jesus, dey take him away inside da Head Priest guy's house.
Luk 23.1: Den all da peopo dat wen come togedda take Jesus away fo go in front Pilate, da governa.
Luk 23.26: Den dey take Jesus away.
Luk 23.49: dea wit him all da way from Galilee side, dey standing far away, watching all da stuff dat stay happening.
Jhn 7.35: tink he going by da Jewish peopo inside da Greek towns far away, fo teach da peopo dat talk da Greek language, o wat?”
Jhn 8.21: Jesus tell dem again, “I going away, an you guys goin look fo me.
Jhn 10.5: Dey goin run away from dat guy, cuz dey donno dat guy's voice.
Jhn 10.12: So wen he spock one wild wolf coming, he run away from da sheeps.
Jhn 10.13: Da worka guy run away, cuz he ony working fo da money, an he no care fo da
Jhn 10.28: An nobody can grab dem away from me.
Jhn 10.29: Dass why nobody can grab dem away from my Fadda.
Jhn 11.39: Jesus say, “Take away da big stone.
Jhn 11.41: Den some guys wen take da stone away from da puka.
Jhn 13.32: An he goin do um right away.
Jhn 15.2: An all da peopo dat stay tight wit me, he take away da junk kine stuff from inside dem, jalike wen da grape
Jhn 17.15: you fo take dem outa da world, but fo you help dem stay away from da Bad Guy, da Devil.
Jhn 18.28: Den da guys dat work fo da Head Priest take Jesus away from Kaiafas place to da Rome army headquarters.
Jhn 19.15: But dey make big noise an yell, “Take um away!
Jhn 19.15: Take um away!”
Jhn 19.38: So he go an take away Jesus body.
Jhn 20.2: She wen tell us, “Dey wen take da Boss away!
Jhn 20.13: She tell dem, “Cuz dey wen take away my Boss, an I donno wea dey wen put um.
Jhn 20.15: da yard man, an she tell him, “Mista, if you wen take him away, tell me wea you wen put him, an I goin take da body fo
Act 3.19: kine stuff you do, an stick wit God, an den he goin take away yoa shame fo all da bad kine stuff you guys wen do.
Act 5.9: fo find out if da Boss's Spirit goin let you guys get away wit bulai?”
Act 5.36: But den some guys wen kill him, an all his guys wen run away, an da whole ting wen pau.
Act 5.37: He lead some guys away, an dey wen make big beef.
Act 5.37: But dey wen kill him too, an all his guys wen run away.
Act 7.6: God wen tell him, ‘Yoa ohana goin stay one place far away, dat not dea's.
Act 7.27: But da guy dat stay bussing up da odda guy wen push Moses away an wen say, “Eh, who you tink you?
Act 7.42: So God wen turn away from dem, an give dem ova so dey can go down an pray to da
Act 7.43: Cuz a dat, I goin send you guys away Fo stay long time one far place Da odda side Babylon.
Act 7.45: An our ancesta guys wen take away da land from dem.
Act 8.3: He wen go inside all da houses, an he drag away da guys an da wahines, an throw dem inside da jail.
Act 8.32: inside da Bible wea he wen read say, “Dey wen take him away Jalike dey take one sheep away fo kill um.”
Act 8.32: read say, “Dey wen take him away Jalike dey take one sheep away fo kill um.”
Act 8.39: right den an dea da Boss's Spesho Spirit wen take Philip away.
Act 9.30: out bout dat, dey wen take Saul Cesarea side, an send him away Tarsus side.
Act 12.11: Da Boss Up Dea wen send his angel guy fo take me away from King Herod's power, an from all da stuff da Jewish
Act 13.8: wat Saul an Barnabas say, an he wen try turn da governa away so he no trus God.
Act 13.22: Den God wen take Saul away, an make David dea king.
Act 13.39: Da Rules Moses wen write down no can take away dat bad stuff an make you guys get um right wit God.
Act 14.15: We say you guys gotta turn away from all dis no good stuff, an turn to da God dat stay
Act 16.37: An now dey like send us away so nobody know.
Act 17.10: Dat nite da bruddas wen send Paul an Silas away to Berea.
Act 19.26: wen make plenny peopo trus dis odda stuff, an wen turn away plenny peopo hea inside Efesus, an all ova Asia.
Act 21.2: stay goin Fonecia side, an we wen go on top um an wen sail away.
Act 21.21: peopo dat live near peopo dat not Jews, dat dey gotta turn away from wat Moses wen write.
Act 22.16: stuff you wen do, da Boss goin clean um up an throw um away, cuz you aks him fo help you.
Act 22.21: I goin send you far away by da diffren peopos dat not Jews.’
Act 23.10: He wen tell his army guys fo go down, take Paul away from dem, an take him inside da army place.”
Act 26.11: come plenny huhu wit dem, an I even wen go da towns far away fo make um suffa.
Act 26.17: I goin take you away from yoa own peopo an from da guys dat not Jews, so dey no
Act 26.18: I goin send you fo open dea eyes an fo turn um away from da dark kine stuff to da light; fo turn um away from
Act 26.18: um away from da dark kine stuff to da light; fo turn um away from da Devil's power an turn um to God.
Act 27.42: guys wen like kill da prisona guys so dat dey no can swim away an escape.
1Co 1.17: I wen jus talk smart kine da way peopo tink, dat goin take away da power from wat wen happen wen Christ wen go mahke on
2Co 3.16: Jalike da Bible wen tell bout Moses, “He take away da ting dat cover his face.
2Co 6.17: Stay away from da tings dat make you so you no can pray.”
2Co 11.33: An I wen run away from da governa.
2Co 12.8: Three times awready I wen beg God da Boss fo take dis ting away from me.
Php 1.27: Den no matta I go see you guys, o I stay far away an ony goin hear wat you guys doing, I goin know dis: you
Col 2.5: Even if I stay far away from you guys, my heart stay wit you guys, an I stay good
Col 2.11: he make his spesho mark on top our heart, wen he take away da power from all da bad kine stuff we like do jus cuz we
Col 2.14: He wen take away all da charges agains us from God's Rules.
Col 2.15: He wen take away da power from all da main spirits an da odda bosses.
Col 2.20: Cuz jalike you guys wen mahke wit Christ, he wen take away da power ova you guys dat da spirits inside da universe
1Th 5.3: No way peopo can run away from da kine!
1Th 5.22: Any kine bad kine stuff, stay real far away from dat.”
2Th 1.7: Plus, God goin take away da presha, an same ting fo us guys too.
2Th 3.2: An aks God fo make da peopo dat do bad stuff, stay away from us.
2Th 3.6: Dass why us guys get da right fo tell you guys: Stay away from all da bruddas an sistas dat no like work, cuz dat
2Th 3.14: Stay away from him.
1Ti 3.15: writing dis stuff to you first, cuz if I no can come right away, den you still goin know how da peopo inside God's ohana
1Ti 4.7: Stay away from da lolo kine stories an da kine stories dat no mo
1Ti 5.10: care her kids, if she wen let peopo she donno from far away come her house fo stay litto wile, if she wen wash da dirt
1Ti 5.11: Bumbye, dey goin turn away from Christ, an come wild fo marry one mo time, an go
1Ti 6.11: Get away from all dat bad kine stuff.
2Ti 1.17: Da guy even wen go Rome, an right away he wen look all ova da place fo me, an he wen find me.
2Ti 2.18: Dem guys wen go away from da true stuff.
2Ti 3.5: You gotta stay away from dat kine peopo.
Tit 3.9: But stay away from stupid kine stuff.
Heb 6.6: But if dey turn away from Christ, den no way dey can come sorry one mo time fo
Heb 11.5: Dass why God wen take him away, an he neva mahke.
Heb 11.5: Cuz God wen take him away, nobody no can find him dat time.
Heb 11.34: Dey wen get away from da guys dat like kill um wit swords.
Heb 11.34: Dey wen make whole armies run away.
Heb 12.27: make befo time, he goin shake um, an den he goin take um away.
Heb 12.28: An nobody eva goin take away dat right from us guys.
Heb 13.9: No let dat kine stuff pull you guys away, an no take um in!
Jas 4.7: Den he goin run away from you.
2Pe 2.17: Dey jalike da low clouds dat da hard wind blow away.
1Jn 2.8: Cuz wen you guys do wat God say, jalike da dark stay going away, an da real light stay shining awready.
1Jn 5.21: So, stay away from da idol kine gods.
Jud 1.12: no do, jalike da clouds dat no mo water an da wind blow um away.
Rev 2.5: Dass jalike I goin come an take away yoa lamp an da stand from da place wea dey stay.
Rev 3.11: Hang in dea, so dat nobody can take away wat you wen win.
Rev 3.18: guys come by me an buy white clotheses fo put on, fo take away da shame, cuz jalike you guys no mo clotheses!
Rev 6.14: Da sky wen move away, jalike wen you roll up one paper!
Rev 7.17: An God goin wipe away all dea tears from dea eyes.
Rev 12.15: jalike one river, so dat he can grab da wahine an take her away.
Rev 17.16: wen see, dey goin hate da wahine dat fool aroun, an take away everyting she get, an leave her wit notting, not even
Rev 18.10: Dey goin stand far away, cuz dey real scared wen dey see da Babylon peopo suffa.
Rev 21.4: God goin wipe away all da tears from dea eye.
Rev 22.19: An if anybody take away stuff dat God tell from dis book, God goin take away from
Rev 22.19: take away stuff dat God tell from dis book, God goin take away from him his share a da real kine life dat da tree give,