Deu 6.16: No give presha oua God Yahweh fo make him prove dat he Godnice, da way you guys wen make Massah side.
Isa 54.17: front da judge Wen dey poin finga you guys, You guys goin prove dey wrong.
Mrk 13.22: Dey goin do unreal an awesome stuff fo try prove dat dey fo real, an dey goin even try fool da peopo dat
Luk 4.12: So no try presha him fo make him prove dat he God.’-”
Act 1.3: wen suffa, he let da guys dat he wen pick see him, an he prove dat he stay alive fo real.
Act 25.7: But dey no can prove notting.