2Ki 1.16: Cuz you wen make lidat, you no goin get off da pune'e you stay laying on top.