Gen 25.22: Was twins, an feel jalike da two bebes pushing each odda aroun inside her.
Mrk 5.31: Get uku paila peopo pushing aroun you.”