Lev 11.6: Da wild rabbit chew da food ova an ova, but dey no mo split kine hoof, so
Deu 14.7: chew da food ova an ova, you guys no can eat da camel, da rabbit, o da rock badger.