1Co 9.24: You guys know wat happen wen plenny runnas run in one race, yeah?
1Co 9.25: All da guys in da race, dey stay do ony wat da coach tell um, yeah?
1Co 9.27: bout God, an den I mess up, so God gotta throw me outa da race.
Php 2.16: An da race I wen run, no was wase time!
head: I Like Win Da Race
Php 3.12: I not saying dat I wen win da race awready.
Php 3.14: I running all out fo win da race.
Php 4.1: You guys make me feel jalike I wen win da race awready, an you guys my medal!
2Ti 2.5: Same ting, jalike if one guy like win one race, he no can win if he no do wat da rules say.
2Ti 4.7: Jalike one runna guy, I wen run good an finish da race.
Heb 12.1: dat wen trus God befo time, jalike dey all wen run one race.
Heb 12.1: jalike dey all stay standing aroun us, watching us run da race, an showing us how fo do um.
Heb 12.1: We gotta hang in dea an finish da race dat God wen pick fo us.
Heb 12.2: Da whole time us guys running da race, we ony stay looking at one guy, dass Jesus.