1Ki 2.5: go kill da two guys dat was da generals fo da Israel army, Abner Ner boy an Amasa Jether boy.
1Ki 2.32: One guy Abner, Ner's boy, da general fo da Israel army, an da odda,