Gen 29.6: Dass Laban daughta Rachel.
head: Jacob Meet Rachel
Gen 29.9: Jacob an da guys still talking, an Rachel come dea wit all her fadda sheeps, cuz she da one take
Gen 29.10: Jacob see Rachel.
Gen 29.11: Afta, Jacob go kiss Rachel, an he start fo cry plenny.
Gen 29.12: Jacob tell Rachel dat her fadda an him from da same ohana, dat he Rebecca
Gen 29.12: So quick time, Rachel run an tell her fadda.
head: Jacob Like Marry Rachel
Gen 29.16: Da older daughta name Leah, an da younga daughta name Rachel.
Gen 29.17: Leah, she get pretty eyes, but Rachel, she real good looking, wit one awesome figure.
Gen 29.18: Jacob, he stay in love wit Rachel awready.
Gen 29.18: work fo you seven year, if you give me yoa younga daughta Rachel fo marry.
Gen 29.20: Dass how come Jacob wen work seven year so he can marry Rachel.
Gen 29.21: Da time come, wen Jacob pau work seven years fo Rachel.
Gen 29.21: Give me Rachel so I can marry her.
Gen 29.25: He see was Leah wit him, not Rachel!)
Gen 29.25: I work fo you seven years so I can marry Rachel!
head: Laban Make Jacob Work Mo Plenny Fo Marry Rachel
Gen 29.27: if you like work for me seven year moa, den you can marry Rachel too.
Gen 29.28: Den Laban give him his daughta Rachel too fo marry.
Gen 29.29: (Same time, Laban give his daughta Rachel da slave wahine Bilhah fo work fo her.
Gen 29.30: From dat time, Jacob wen sleep wit Rachel too.
Gen 29.30: He get mo plenny love fo Rachel den fo Leah.)
Gen 29.31: Dass why Yahweh let Leah get bebe, but Rachel, she no can get bebe, dat time.
head: Rachel Give Her Slave Girl To Jacob
Gen 30.1: All dat time, Rachel see dat she no can born kids fo Jacob.
Gen 30.1: So Rachel tell Jacob, “Eh!
Gen 30.2: Jacob come huhu wit Rachel.
Gen 30.3: Rachel tell, “Kay den.
Gen 30.4: Dass how come Rachel wen give Bilhah to Jacob fo come jalike one nodda wife.
Gen 30.6: Den Rachel tell: “God make dis come right fo me awready, cuz he da
Gen 30.6: Dass why Rachel call da bebe Dan, cuz sound kinda like “make um right,”
Gen 30.7: Den da slave wahine Bilhah dat work fo Rachel come hapai one mo time.”
Gen 30.8: Rachel tell, “I wen struggle plenny wit my sista awready, an now
Gen 30.14: Rachel, she tell Leah, “Please, give me some a da love apple root
Gen 30.15: Rachel tell Leah, “Kay den.
Gen 30.16: My boy wen get love apple root, an I give some to Rachel fo pay fo you sleep wit me!
head: God Give Rachel Kids
Gen 30.22: Den God wen tink bout Rachel.
Gen 30.23: Rachel come hapai an born one boy.
Gen 30.24: Rachel give da boy da name Joseph, cuz she say, “I like Yahweh
Gen 30.25: Afta Rachel born Joseph, Jacob tell Laban, “I like you let me go back
Gen 31.4: He send somebody fo go tell Rachel an Leah fo come ova dea by him.
Gen 31.14: Rachel an Leah, dey tell Jacob, “Az okay wit us.
Gen 31.19: Befo Rachel go, she go steal da idol kine gods dat her fadda ohana
Gen 31.32: Jacob talk lidat cuz he neva know dat Rachel wen steal da idol kine gods.
Gen 31.33: Afta he pau inside Leah tent, he go inside Rachel tent.
Gen 31.34: But befo Laban go inside Rachel tent, Rachel take da idol kine gods an put um inside da
Gen 31.34: But befo Laban go inside Rachel tent, Rachel take da idol kine gods an put um inside da saddle fo her
Gen 31.35: Rachel tell her fadda “I like show you respeck, but no huhu,
Gen 33.1: So Jacob tell Leah an Rachel an his odda two wifes fo take all dea own kids wit dem.
Gen 33.2: An da las, he send Rachel an Joseph.
Gen 33.7: Afta Leah, Joseph an Rachel come, an dey go down on top da groun fo show respeck too.
head: Rachel Mahke
Gen 35.16: Dat time, Rachel hapai.
Gen 35.16: Wen dey stay coming nea to Efratah town, Rachel stay ready fo born her bebe, but hard, an she no can.
Gen 35.17: Da wahine dat stay help Rachel tell her, “Eh, no scared!
Gen 35.18: Rachel stay litto mo mahke.
Gen 35.19: Dass wat happen wen Rachel mahke.
Gen 35.19: Dey bury Rachel nea da road dat go by Efratah town, dass Betlehem.
Gen 35.20: Still yet, get dat Pos Fo Da Place Dey Bury Rachel.
Gen 35.24: Rachel was da mudda fo Joseph an Benjamin.
Gen 35.25: Bilhah, da slave wahine dat wen work fo Rachel, was da mudda fo Dan an Naftali.
Gen 42.38: He da ony one dat stay still yet from Rachel.
Gen 46.19: Da boys dat Jacob wife Rachel wen born, dey Joseph an Benjamin.
Gen 46.22: All dese peopo, dey da ones Rachel wen born fo Jacob, 14 peopo.
Gen 46.25: She da slave wahine dat Laban wen give to his daughta Rachel.
Gen 48.7: Dat time I was coming back from Padan, yoa mudda Rachel wen mahke, inside da Canaan land nea Efrat.
Rut 4.11: yoa house, We like Yahweh make her come Jalike da wahines Rachel an Leah, Da two wahines all us Israel peopo come from!
Mat 2.18: God long time ago: “Dey hear one voice from inside Ramah, Rachel, she stay crying real hard, She real sore inside, Crying