Isa 51.9: Egypt army guys Wen dey come afta oua ancesta guys Jalike Rahab da dragon, But you wen chop um up!
Mat 1.5: Salmon, he Boaz fadda, an Rahab, she Boaz mudda.
head: Rahab
Heb 11.31: An had Rahab, one wahine dat fool aroun fo money.
Jas 2.25: Same ting wit Rahab, da kine wahine from befo time dat take money wen she fool