Gen 11.18: Peleg, afta he live 30 year, den he get one boy Re`u.
Gen 11.19: An afta Re`u wen born, Peleg still live 209 year, an he get odda kids
Gen 11.20: Re`u, afta he live 32 year, den he get one boy Serug.
Gen 11.21: An afta Serug wen born, Re`u still live 207 year, an he get odda kids too, boys an