1Ki 4.3: Shisha boy an his brudda Ahijah, dey take care da palace records.
2Ki 8.23: All da tings he wen do, stay inside da Records Fo Da Judah Kings.
2Ki 18.18: da secretary, an Joah, Asaf boy, da guy dat write da records, go wit him too.
2Ki 18.37: da secretary, an Joah, Asaf boy, da guy dat write da records, go by Hezekiah.
Ezr 4.15: “Good if you look inside da court records dat yoa ancesta guys wen write.
Ezr 4.19: I wen tell my peopo fo look inside da court records.
Ezr 5.17: if you tink az good, tell yoa peopo fo look inside da records fo da kings ova dea Babylon side.
Ezr 6.1: So King Darius tell his peopo fo go look inside da Babylon records.
Isa 36.3: guy, an Joah, Asaf's boy, da guy dat write eryting fo da records, dey go wit Eliakim.
Isa 36.22: da secretary guy, an Joah, Asaf's boy, dat write da records, dey go back by Hezekiah.”