Neh 10.11: wit dem Shebaniah, Hodiah, Kelita, Pelaiah, Hanan, Mika, Rehob, Hashabiah, Zakkur, Sherabiah, da odda Shebaniah, anodda