1Ki 11.43: An Rehoboam come da nex king.
head: Da Nort Side Ohanas Dump Rehoboam
1Ki 12.1: Rehoboam go Shekem town, cuz az da place all da Israel peopo come
1Ki 12.2: But wen Jeroboam hear dat Rehoboam come king, he leave Egypt fo go home.
1Ki 12.3: da odda Israel peopo dat wen come togedda, dey go talk to Rehoboam.
1Ki 12.5: Rehoboam tell um, “Give me three days.
1Ki 12.6: Den King Rehoboam go meet wit da older leada guys dat work wit his fadda
1Ki 12.8: But Rehoboam no lissen wat da older leada guys tell um fo do.”
1Ki 12.9: Rehoboam aks um, “Wat you guys tink I gotta do?
1Ki 12.11: Da young guys dat grow up wit Rehoboam tell um, “Dose peopo dat say to you, ‘Yoa fadda, he wen
1Ki 12.12: three, Jeroboam an all da odda peopo come back by King Rehoboam, jalike he wen tell um fo do.’
1Ki 12.16: Wen all da Israel peopo see dat King Rehoboam no stay lissen to dem, dey talk back to him.
1Ki 12.17: Cuz a dis, Rehoboam ony stay da king fo da Israel peopo dat live inside da
1Ki 12.18: Den King Rehoboam send Adoniram to da country side for talk to da peopo.
1Ki 12.18: Adoniram da leada boss fo all da guys dat go work hard fo Rehoboam an no mo pay.
1Ki 12.18: But King Rehoboam, he strong nuff fo jump real quick inside his war wagon an
head: Shemaiah Talk Fo God To Rehoboam
1Ki 12.21: Wen Rehoboam come back Jerusalem, he tell all da guys from da Judah an
1Ki 12.21: guys from dem, ready fo make war wit da Israel ohanas, so Rehoboam, Solomon's boy, can come king again fo erybody.
1Ki 12.23: one guy dat know God fo real kine, fo say dis: “Talk to Rehoboam, Solomon's boy, da king fo da Judah peopo, an to all da
1Ki 12.27: Bumbye, dey goin tink fo take da Judah king, Rehoboam, fo be dea boss one mo time.
head: Rehoboam Stay King Judah Side
1Ki 14.21: Ova dea Judah side, Solomon boy Rehoboam stay king dat time.
1Ki 14.21: (Rehoboam mudda name Naamah, from da Ammon peopo.
1Ki 14.25: Afta Rehoboam was king five year, Shishak da king fo da Egypt peopo wen
1Ki 14.26: da stuff from inside da Temple Fo Yahweh an inside King Rehoboam palace.
1Ki 14.27: So King Rehoboam tell his guys fo go make shields outa bronze metal, fo put
1Ki 14.29: Odda stuff dat wen happen wen Rehoboam stay king, all da tings he wen do, stay write inside da
1Ki 14.30: An all da time, Rehoboam an Jeroboam make war wit each odda.
1Ki 14.31: Den Rehoboam mahke jalike his ancesta guys.
1Ki 14.31: Den Rehoboam boy Abijam come da nex king.
1Ki 15.3: King Abijam do any kine bad kine stuff, jalike his fadda Rehoboam wen do befo time.
1Ki 15.6: An all da time Abijam stay live, da Rehoboam an da Jeroboam ohanas still stay make war wit each odda.
Mat 1.7: Solomon, he Rehoboam fadda.
Mat 1.7: Rehoboam, he Abijah fadda.