2Ki 15.25: Pekah, Remaliah's boy, he one a da main leada guys fo Pekahiah army.
2Ki 15.27: (dass Uzziah) stay Judah king fo fifty-two years, Pekah, Remaliah's boy, come da Israel king inside Samaria town.
2Ki 15.30: Den Hoshea, Elah's boy, make plan fo kill Pekah, Remaliah's boy.
2Ki 15.32: Befo, wen Pekah, Remaliah's boy, stay da king inside Israel fo two year, Jotam, Uzziah
2Ki 15.37: time Yahweh start fo send Rezin, da Aram king, an Pekah, Remaliah's boy, fo attack Judah.
2Ki 16.1: Wen Pekah, Remaliah's boy, stay Israel king fo seventeen year, Ahaz, Jotam's
2Ki 16.5: Den Rezin da Aram king an Pekah, Remaliah's boy, da Israel king, go up fo make war.
Isa 7.1: King Pekah fo da Israel peopo was Remaliah's boy.
Isa 7.4: Fo shua, dose two kings, Rezin fo da Aram peopo, an Remaliah's boy, dey stay all hot an huhu.
Isa 7.5: Aram peopo stay make plan wit da Israel peopo an dea king, Remaliah's boy, fo do bad tings to you.
Isa 7.9: Israel, dass Samaria, Da main guy inside Samaria, dass Remaliah's boy.
Isa 8.6: hear Bout wat goin happen To Rezin da king fo Aram, An to Remaliah's boy da king fo Israel.