Gen 9.13: Erytime get rainbow, Dat goin be da sign fo make you guys rememba Dat I wen make dis deal fo da whole world.
Gen 18.11: (Gotta rememba, dey real old, Abraham an Sarah, an Sarah from long time
head: Jacob Put Up One Rock Fo Rememba Wat Wen Happen
Gen 31.47: a rocks da name Yegar-sahaduta, dat mean, “Da Rock Pile Fo Rememba Wat Happen,” Aram language.
head: Da Guy Dat Get Outa Prison Rememba Bout Joseph
Gen 41.9: He tell da Pharaoh guy dis: “I gotta tell you one ting I rememba bout da time I wen do someting bad.
Gen 41.31: Cuz wen no mo notting fo eat, no mo nobody goin rememba da time wen had plenny fo eat all ova da land.
Gen 42.9: An Joseph rememba da tings he wen dream bout dem, befo time.”
Exo 3.15: Dass how you goin teach yoa kids fo rememba who me, An same ting fo dea kids, foeva!”
Exo 6.5: I rememba da promise I wen make wit dem.
Exo 12.14: I do dat, goin come one spesho day ery year, fo you guys rememba how I pass ova you guys an no wipe you out.
Exo 13.9: do, goin be jalike one mark on top yoa hand fo help you rememba.
Exo 16.34: Aaron put da manna in front da Box Fo Rememba Da Deal God Wen Make, fo keep um.”
Exo 17.14: I goin wipe out dea name, so nobody all ova da world goin rememba who dem!
Exo 23.9: Eh, rememba!
head: Da Box Fo Rememba God's Deal
Exo 25.21: Den take da flat stones I goin give you fo make you rememba da Deal I making wit you guys, an put um inside da Box.
Exo 25.22: like da awesome angel watcha guys, dat stand ova da Box Fo Rememba My Deal.
Exo 26.33: Den carry da Box Fo Help Da Peopo Rememba Da Deal Dey Get Wit Me inside dea, da odda side da
Exo 26.34: Real Spesho Place fo Me, on top da Box Fo Help Da Peopo Rememba Da Deal Dey Get Wit Me, put da cova wea I goin hemo da
Exo 27.21: Wit You Guys, outside da curtain dat hide da Box Fo Rememba Da Deal Wit God.
Exo 28.12: Dose two stones, dey fo make da pries guy rememba da Israel peopo.
Exo 28.12: take dea ohana names dea, on top his two shouldas, so he rememba bout dem.
Exo 30.6: “Put da altar in front da thick curtain dat hide da Box Fo Rememba My Deal, dat one dat get da cova ova da deal dat stay
Exo 30.26: on top da Tent Wea I Come Togedda Wit You Guys, da Box Fo Rememba Da Deal, da table an all da tings you use wit um, da lamp
Exo 30.36: fo make um come powder, an put some in front da Box Fo Rememba Da Deal, inside da Tent Wea I Come Togedda Wit You Guys.
Exo 31.7: da Tent Wea I Come Togedda Wit You Guys, an da Box Fo Rememba Da Deal, an da Place Fo Hemo Da Shame Fo Da Bad Tings
Exo 33.13: Rememba dis too: You da one wen pick dis peopo, fo be yoa peopo.
Exo 35.12: bars an da poses, an da bases dat go undaneat, da Box Fo Rememba Da Deal, wit da poles, an da gold cova, an da thick
head: Da Box Fo Rememba Da Deal
Exo 37.1: Bezalel make da Box Fo Rememba Da Deal.
Exo 38.21: out fo Da Tent Fo Come Togedda Wit God, dass Da Tent Fo Rememba Da Deal.
Exo 39.7: Dose two stones, fo make da peopo rememba bout da Israel peopo.
Exo 39.35: dat cova da Real Spesho Place inside da Tent, Da Box Fo Rememba Da Deal, an da poles, Da cova fo da Box dass fo show dat
Exo 40.3: Put da Box Fo Rememba Da Deal Wit Me, inside da Tent.
Exo 40.5: put da gold altar fo burn da incense nex to da Box Fo Rememba God's Deal.
Exo 40.20: wen write da Deal on top dem, an put um inside da Box Fo Rememba God's Deal.
Exo 40.21: no can see da Box, fo make one room dat ony get da Box Fo Rememba God's Deal inside, jalike Yahweh wen tell Moses fo do.
Lev 2.2: da incense, an burn um up on top da altar fo help peopo rememba dat da whole sacrifice stay fo me, Yahweh.
Lev 2.9: out da part from da wheat o barley sacrifice fo help peopo rememba dat da whole ting stay fo me, an burn dat part wit da fire
Lev 2.13: Az fo rememba da deal I wen make wit you guys.
Lev 2.16: Az fo help peopo rememba dat da whole sacrifice stay fo me.
Lev 5.4: he no tink bout um befo he make da promise, no matta he no rememba da promise, wateva kine ting he do lidat, wen he find out
Lev 6.15: da wheat o barley sacrifice, an burn da part fo help peopo rememba dat da whole sacrifice stay fo me, Yahweh.
Lev 16.2: behind da thick curtain in front da place on top da Box Fo Rememba Da Deal.
Lev 16.13: wea he goin sprinkle da blood ova da cova fo da Box Fo Rememba Da Deal, fo bring da peopo back same side wit me.
Lev 16.14: an sprinkle um on top da front a da cova fo da Box Fo Rememba Da Deal, fo bring back da peopo da same side wit me,
Lev 16.15: He goin sprinkle um on top da front a da cova fo da Box Fo Rememba Da Deal, fo bring back da peopo da same side wit me,
Lev 24.3: Outside da curtain dat hide da Box Fo Rememba Da Deal inside da Tent Wea Da Peopo Meet Me, Yahweh, Aaron
Lev 24.7: burn up da incense powda part from da breads fo help dem rememba dat da whole sacrifice wit fire stay fo me, Yahweh.
Deu 4.10: Rememba da time you guys wen stand in front oua God Yahweh Mount
Deu 7.18: You guys gotta rememba, an no foget, wat oua God Yahweh wen do to Pharoah an all
Deu 7.24: dea kings an wipe um out, so nobody in da world goin even rememba dea name.
Deu 9.7: Rememba an no foget, how you guys wen make oua God Yahweh come
Deu 9.14: I goin wipe dem out, so den nobody in da world goin rememba who dem.
Deu 9.27: Rememba da guys dat wen work fo you, Abraham, Isaac, an Jacob.
Deu 10.8: ohana guys spesho fo him, cuz dey goin carry da Box Fo Rememba Da Deal Wit Yahweh.
Deu 11.18: Rememba dese tings I tell you guys, tink plenny bout um, an feel
Deu 12.3: Broke down eryting bout dea gods, so nobody even rememba dea names in da places wea da gods stay befo time.
Deu 15.15: Rememba, you guys was slaves too Egypt side, an yoa God Yahweh wen
Deu 16.3: So dis goin help you guys rememba all da time you guys stay alive, how you guys wen go way
Deu 16.6: evening time wen da sun go down, da day ery year fo rememba da time you guys wen come outa Egypt.
Deu 17.16: Ony rememba: da king no can get plenny horses fo himself, o make da
Deu 25.19: name a da Amalek peopo, so no mo nobody unda da sky goin rememba dem.
Deu 31.9: pries guys from da Levi ohana, dat [wen] carry da Box Fo Rememba Da Deal Wit Yahweh, an he give um to all da older leadas
Deu 31.25: he tell dis rule to da Levi ohana guys dat carry da Box Fo Rememba Da Deal Wit Yahweh: “Take dis book wit da rules inside, an
Deu 31.26: book wit da rules inside, an put um by da side a da Box Fo Rememba Da Deal Wit Yahweh.
1Ki 1.39: one horn olive oil inside, dat he wen get from da Tent Fo Rememba Da Deal Wit God, an he put da oil on top Solomon head.
1Ki 2.26: I no goin kill you today, cuz you wen help carry da Box Fo Rememba Da Deal Wit My Boss Yahweh in front David my fadda, an cuz
1Ki 2.28: Joab run to da Tent Fo Rememba Da Deal Wit Yahweh, an he grab da tings jalike horns dat
1Ki 2.29: Somebody tell King Solomon, “Joab wen run to da Tent Fo Rememba Da Deal Wit Yahweh.)
1Ki 3.15: He go back Jerusalem side, an go stand in front da Box Fo Rememba Da Deal Wit Da Boss.”
1Ki 6.19: Real, Real Spesho room inside da Temple, fo put da Box Fo Rememba Da Deal Wit Yahweh dea.
head: Da Prieses Bring Da Box Fo Rememba God's Deal Inside Da Temple
1Ki 8.1: All dese guys come by Solomon fo help bring da Box Fo Rememba Da Deal Wit Yahweh, from da part dey call King David Town,
1Ki 8.4: Den da Levi ohana guys an da prieses bring up da Box Fo Rememba Da Deal Wit Yahweh, an da Tent Fo Come Togedda Wit God, an
1Ki 8.6: Den da pries guys bring da Box Fo Rememba Da Deal Wit Yahweh inside da place Solomon wen build fo
1Ki 8.21: Inside dea, I wen make one spesho place fo put Da Box Fo Rememba Da Deal Wit Yahweh, da same deal Yahweh wen make wit oua
1Ki 8.59: Now, I like fo oua God Yahweh, Rememba da tings I wen pray, Day time an nite time.
2Ki 9.25: Rememba how me an you wen ride togedda inside two war wagons in
2Ki 14.27: wipe out da Israel peopo so nobody unda da sky goin even rememba who dem.
Ezr 3.12: an Levi ohana guys an leada guys dat was older, dey wen rememba how da firs Temple stay befo wen come bus up.”
Est 2.1: Lata, afta King Xerxes no stay huhu no moa, he rememba Vashti an wat she wen do, an wat he tell erybody dey gotta
Est 9.22: Mordecai write dem fo rememba dose days an fo give food gifs to each odda an to da peopo
Est 9.28: Az importan fo ery ohana, fo rememba an do all dis ery year on da right days.
Est 9.28: Dey gotta rememba fo no pau do um eva, dem an dea kids an grankids.
Isa 12.4: Help erybody fo rememba Dat wen you know wat kine God him, You know he da greates!
Isa 14.22: Bumbye, nobody goin even rememba Da name a da Babylon peopo.
Isa 17.10: You no even rememba Dat he jalike one big rock wea you can hide.
Isa 19.22: da middo a da Egypt land, an one big stand up stone fo rememba Yahweh, da end a da Egypt land.
Isa 38.3: Rememba all da stuff I do!’-”
Isa 42.20: No matta you see plenny stuff, You no rememba wat you see.
Isa 46.8: Rememba all dis, Bout Yahweh an yoa idol kine gods.
Isa 46.9: Rememba da stuff dat wen happen Long time ago, befo time.
Isa 54.4: Jalike she no goin rememba How bad peopo wen make her feel Wen her no mo husban.
Isa 56.5: Peopo goin rememba dea name foeva, An nobody goin foget dea name eva.
Isa 57.8: dat wahine, Dat bring inside da house One ting fo help her rememba her gods.
Isa 57.11: Cuz you guys stay bulai me, An no rememba me, An no even bodda fo tink bout me.
Isa 63.11: Den his peopo rememba Long time ago, wit Moses an his peopo.
Isa 64.5: dat do da right ting An stay good inside cuz a dat, An rememba how you make.
Isa 64.9: No rememba foeva, da bad kine stuff we wen do.
Isa 65.17: Nobody goin rememba da stuff dat wen happen befo time.
Isa 66.3: Wen dey burn incense fo God rememba dem, Az bad, cuz az jalike dey stay talk good bout dea
Isa 66.22: come from you guys, goin stay long time, an peopo goin rememba you guys name long time too.”
Dan 2.1: stay king Babylon side, he dream someting, but he no can rememba wat he wen dream.
Dan 6.15: in front da king one mo time, an tell um, “King Darius, rememba dat da rules fo da Mede an Persia peopo tell dat no mo
Amo 5.5: You rememba, Gilgal was da first place yoa peopo wen come inside dis
Amo 5.25: Rememba: Dat time yoa ancesta guys wen stay inside da boonies, Fo
Mat 5.23: you bring one gif fo da Good Boss inside da temple, an you rememba yoa brudda huhu wit you cuz you wen do someting to him,
Mat 26.13: dey goin tell wat dis wahine wen do, an da peopo goin rememba her.
Mat 26.75: Den Peter rememba wat Jesus wen say, “Befo da roosta make noise, three times
Mat 27.63: Dey say, “Eh Governa, us guys rememba, wen dat fake guy still alive, he tell, ‘Afta three days I
Mrk 4.15: right den an dea da Devil come an make da guy so he no can rememba wat he wen hear.
Mrk 4.25: guys no like know all dat stuff, den God goin make you no rememba even da litto bit you know now.
Mrk 8.18: You guys no rememba?
Mrk 11.21: Peter rememba, an tell Jesus, “Eh, Teacha!
Mrk 14.9: dey goin tell wat dis wahine wen do, an da peopo goin rememba her.
Mrk 14.72: Den Peter rememba wat Jesus wen say, “Befo da roosta make noise two times,
Luk 8.14: Dey no rememba wat God say, jalike da seeds dat no mo wheat cuz dey stay
Luk 8.15: down inside da good dirt, dass jalike da peopo dat hear an rememba wat God say.
Luk 16.25: “But Abraham say, ‘My boy, rememba dat wen you wen stay alive, you wen get all da good kine
Luk 22.61: Den Peter rememba wat da Boss wen tell him, “Befo da roosta make noise
Luk 23.42: An he tell Jesus, “Jesus, rememba me wen you come King!
Luk 24.6: Rememba, he wen tell you guys dis wen he still stay wit you guys
Luk 24.8: Den da wahines rememba wat Jesus wen say.
Jhn 2.17: Den his guys rememba dat da Bible say, “I love yoa house plenny.
Jhn 2.22: bumbye, wen Jesus mahke an come back alive, his guys wen rememba dat he wen tell um dat, an dey wen trus wat da Bible say
Jhn 7.2: time fo da spesho religious time, wen da Jewish peopo rememba da time dea ancesta guys wen walk all ova da boonies, an
Jhn 10.22: Dass wen da Jewish peopo rememba da time wen dea ancestas wen make da temple inside
Jhn 12.16: Den, dey wen rememba dat da Bible wen say all dis tings bout him.
Jhn 12.16: An dey wen rememba dat da peopo wen make lidat to him.
Jhn 14.26: He goin teach you guys everyting, an help you guys rememba all da stuff I wen tell you guys awready.
Jhn 15.18: “If da peopo hea inside da world hate you guys, rememba dis: was me dey wen hate first.
Jhn 15.20: Rememba wat I wen tell you guys.
Jhn 16.4: you guys dis stuff too, so wen da time come, you guys goin rememba dat I wen tell you guys bout um.
Act 5.36: Cuz rememba, one time had one guy name Teudas.
Act 10.4: angel guy say, “God hear wat you wen aks him fo do, an he rememba all da money you wen give fo da poor peopo.
Act 11.16: Den I rememba wat da Boss Jesus wen say, ‘John wen baptize da peopo wit
Act 20.7: in da week we wen come togedda fo broke bread an eat fo rememba dat Jesus wen mahke.
Act 20.31: Rememba dat fo three years I neva stop telling all you guys day an
Act 20.35: I rememba wat da Boss Jesus wen say, ‘Da guy who give, he stay mo
Rom 11.2: You no rememba wat da Bible wen say bout Elijah?
Rom 11.18: If you get big head, rememba dis -- you not da one dat make da tree strong, cuz you ony
Rom 15.15: fo write you guys dese tings, cuz az fo help you guys rememba dem one mo time.
1Co 1.16: Oh yeah, I rememba dis, I wen baptize some peopo in Stephen's house too.
1Co 1.16: But I no can rememba if I wen baptize odda peopo ova dea by you guys. --
1Co 4.17: He goin help you guys fo rememba da way I do everyting cuz I stay tight wit Jesus, God's
1Co 11.20: Cuz wen you guys come togedda fo eat, suppose to be fo rememba da Boss Jesus.
head: Da Bread An Da Wine Fo Rememba Da Boss
1Co 11.24: Dey goin broke um, an dat goin be fo you guys, fo rememba me.
1Co 11.25: Weneva you guys drink um, do um fo rememba me.”
1Co 11.27: mean, anybody dat go eat da bread an drink outa da cup fo rememba da Boss, but inside, dea heart not okay, God goin punish
1Co 13.5: Wen you get love an aloha, you no goin rememba all da bad kine stuff peopo wen do to you.
1Co 15.1: I like you guys fo rememba da Good Kine Stuff From God dat I wen tell you first time.
2Co 7.15: An he get even mo love an aloha fo you guys everytime he rememba how you guys wen do wat we wen say, an you guys wen take
Eph 2.11: So den, you guys dat no mo Jewish blood, rememba how you was befo time.
Php 4.15: You Philippi guys, you rememba, yeah?
1Th 2.9: Eh, bruddas an sistas, you guys rememba how hard we wen work, dat time, yeah?
1Th 3.6: He say dat you guys everytime rememba us an tink good bout us guys, an like see us guys, jalike
2Th 2.5: Fo shua, you guys rememba dat I wen tell you guys all dis stuff awready, dat time I
2Th 3.10: Rememba wen we wen stay wit you guys, we wen tell you dis ova an
1Ti 4.6: Try help da bruddas an sistas rememba dis tings.
2Ti 1.4: like see you, you know, so I can feel good inside -- cuz I rememba how sad you was befo, dat you wen cry plenny, dat one
2Ti 1.5: I rememba dat time you wen trus God.
2Ti 3.1: Rememba dis: befo da world goin pau, everybody goin presha out.
2Ti 3.8: You rememba wat wen happen Egypt side, dat time da Egypt guys Jannes
2Ti 4.14: You rememba da guy Alexander, da guy dat make da copper stuffs?
Tit 1.5: You rememba da time I wen go way from you, I wen tell you, “Eh Titus!
Tit 3.1: Help da church peopo rememba dat dey suppose to lissen to all da govermen leada guys,
Phm 1.10: You rememba da guy Onesimus?
Phm 1.19: But rememba dat you owe me someting too -- cuz a me, you get da kine
Heb 9.4: An had da Box Fo Help Da Peopo Rememba Da Deal Dey Get Wit God.”
Heb 10.3: Da sacrifice dey gotta make, every year, dat ony make um rememba all da bad kine stuff dey wen do.
Heb 10.32: But you guys, rememba how was befo time.
Heb 12.17: An you guys rememba dat bumbye, wen Esau like his fadda give him da right fo
Jas 1.19: Rememba dis: You guys know dis stuff awready.
Jas 1.24: An wen da guy go way, awready he no can rememba wat kine face he get.
Jas 2.12: Wen you talk an wen you do someting, rememba dat da Rule dat God goin use fo check you out, dass da
Jas 5.11: You rememba da guy Job dat da Bible wen tell bout?
Jas 5.20: Rememba dis: if you help anodda guy who wen do someting bad fo
1Pe 2.16: Rememba, he own you.
1Pe 5.12: I wen like tell you guys fo hang in dea an rememba dat God stay do plenny fo us.
2Pe 3.1: Dis time an befo time I like write fo help you guys rememba all dis stuff, cuz I like you guys tink ony bout da bestes
2Pe 3.2: tink bout da spesho talka guys fo God from befo time, an rememba wat dey wen say.
3Jn 1.10: So if I come dea, I goin rememba wat he wen do.
Jud 1.17: But now, my friends, rememba da guys da Boss Jesus Christ wen send, wat dey wen tell
Jud 1.21: Wateva you guys do, rememba how plenny love an aloha God get fo you guys.
Rev 3.3: So den, rememba how you guys wen take da stuff I wen teach you guys, an