Gen 10.12: side an build Nineveh town, Rehobot town, Kalah town, an Resen town.”
Gen 10.12: Resen stay in da middo a Nineveh and Kalah, an wen come da main