Est 6.7: So he tell da king, “Da guy da king really like show respect fo, tell yoa guys fo bring one king kine robe fo him, an
Est 6.9: ali`i fo put da robe on top da guy you really like show respect fo, an fo lead da guy on top da horse thru da streets