2Ki 19.12: Us guys mo strong den da gods fo Gozan, Haran, Rezef, an da Eden peopo dat wen live Tel Assar!
Isa 37.12: Da gods fo da peopos from Gozan, Haran, Rezef, an da Eden peopo inside Tel Assar -- you tink dea gods