Gen 2.21: Wen da guy sleeping, God take one rib outa him, an den close up da place wit skin.
Gen 2.22: Den da God Yahweh make one wahine outa da rib.
Lev 3.4: an da two kidneys wit da fat on top um in da middo a da rib an da hip bone, an da part a da liver dat stick out.
Lev 3.10: da two kidneys wit da fat on top um in da middo a da rib an da hip bone, an da part a da liver dat stick out.
Lev 3.15: um: both da kidneys wit da fat on top um in da middo a da rib an da hip bone, an da part a da liver dat stick out.
Lev 4.9: take both kidneys wit da fat on top um in da middo a da rib an da hip bone, da part a da liver dat stick out.
Lev 7.4: parts, both kidneys an da fat on top um in da middo a da rib an da hip bone, an da part a da liver dat stick out, an