2Ki 23.33: Neko make Jehoahaz prisona an tie him up wit chain, Riblah town, inside da Hamat land, so he no can stay king inside
2Ki 25.6: Dey take um up country Riblah side by da Babylon king.
2Ki 25.20: fo da king's bodyguard, make all dem go by da Babylon king Riblah side.
2Ki 25.21: Ova dea, Riblah town inside da Hamat land, da king guys kill all dem.