Gen 24.61: Den Rebecca an da wahines dat work fo her wen go ride on top da camels, an go wit da luna guy.
Gen 41.43: He give Joseph his fancy horse wagon fo ride inside, da one dass spesho fo da numba two guy, an ery
Gen 50.9: Had army wagons an guys dat ride horse dat go wit him too, az real plenny peopo all
Exo 15.1: He wen throw da horses an da guys dat ride um inside da sea.
Exo 15.21: Da horses an da guys dat ride um, God throw um all inside da sea!
Lev 15.9: Wateva da guy sit on top wen he go ride, goin make peopo so dey no can come in front me, an whoeva
Deu 33.26: fo Jeshurun, Az da Israel peopo dat stay do wass right, He ride from one side da sky to da odda side Fo help you guys.
Deu 33.26: He ride jalike da clouds one war wagon, Cuz he awesome.
1Ki 1.5: So he go get war wagons an army guys dat ride horse.
1Ki 9.19: army guys wit war wagons, an da towns fo da army guys dat ride horse.)
1Ki 18.45: Ahab ride his war wagon fo reach Jezreel town.
2Ki 9.18: Da horse rida guy ride fo meet Jehu, an tell, “Dis wat da king tell, ‘You guys
2Ki 9.21: ready, Joram, da Israel king, an Ahaziah, da Judah king, ride out, inside dea two war wagon fo go fo meet Jehu.”
2Ki 9.25: Rememba how me an you wen ride togedda inside two war wagons in back a Ahab, Joram fadda,
2Ki 10.16: Den he let Jehonadab ride wit him inside his war wagon.
2Ki 18.23: I bet you, you no can find nuff guys fo ride 2,000 horse.
2Ki 19.23: An you, Sennakerib, you wen tink lidis: “Me, Sennakerib, I ride inside my war wagon An bring all my war wagons wit me On
Neh 2.12: Da ony animal I wen take was da one I stay ride on.
Neh 2.14: But den, no mo room by da place wea da animal I stay ride can go.
Est 6.8: king kine robe fo him, an one horse da king wen awready ride, dat get one king's mark on top da horse head.”
Isa 19.1: Egypt peopo: Yahweh stay coming Egypt side, Jalike he stay ride on top one cloud.
Isa 22.7: Da army guys dat ride horse Stay watch by da gate fo da town.
Isa 30.16: We goin ride horse an run away!
Isa 30.16: You guys wen tell, “We goin ride horse dat run real fas!”
Isa 31.1: trus da war wagons, cuz dey get plenny, An plenny guys fo ride horse.
Isa 36.8: I give you guys 2,000 horse if you can get nuff guys fo ride on top um!
Isa 36.9: guys trus da Egypt guys fo give you war wagons an guys fo ride on top da horses?
Isa 58.14: I goin let you guys ride on top da mos high places inside da land, Cuz you guys
Amo 2.15: Da guy dat ride horse, He no goin stay alive.
Mrk 11.2: Nobody ride on um yet.
Luk 19.30: find one young donkey stay tie to da fence, dat nobody wen ride um yet.
Luk 19.36: Jesus ride down da road.”
Rev 6.8: Da guy dat stay ride on top um name Mahke Die Dead, an da boss fo da Mahke
Rev 17.7: I goin tell you da secret bout da wahine dat ride on top da Wild Animal dat get seven head an ten horn.
Rev 19.18: da army bosses, da strong guys, horses, an da guys dat ride on top um, an all da odda peopo -- da slave guys, da guys
Rev 19.20: Den da Guy dat stay ride da horse wen throw da two guys inside da lake dat stay