Exo 15.19: Afta da horses from Pharaoh, wit da war wagons an da horse riders, go inside da sea, Yahweh make da sea watta go back ova
2Ki 13.7: Ony get fifty horses an riders, ten war wagons, an ten tousan army guys.