Exo 37.12: He put 3 inch rim all aroun da top so notting can fall off da table, wit
Exo 37.12: fall off da table, wit gold molding all aroun da top a da rim.
Exo 37.14: Da rings go right unda da rim dat stay aroun da top, fo hold da poles fo carry da table.
1Ki 7.26: Da rim, 3 inch thick.
1Ki 7.26: Da rim jalike da rim on one cup, an look jalike one lily flowa.
1Ki 7.26: Da rim jalike da rim on one cup, an look jalike one lily flowa.
1Ki 7.31: Aroun da hole, get one round rim stick up 18 inch ova da top a da cart, jalike one stand fo
1Ki 7.35: All aroun da top a da watta cart, get one roun rim nine inch high.