2Ki 5.18: bumbye: Wen my boss da king go inside da temple fo da god Rimmon, fo go down dea an pray to Rimmon, an da king lean on top
2Ki 5.18: da temple fo da god Rimmon, fo go down dea an pray to Rimmon, an da king lean on top my arm, I gotta go down wit him