Gen 2.10: Had one riva dat come up inside Eden an give watta fo all da trees
Gen 2.10: Outside, da riva split up an come four diffren riva.
Gen 2.10: Outside, da riva split up an come four diffren riva.
Gen 2.11: One riva get da name Pishon, an go aroun da outside Havilah land.
Gen 2.13: One nodda riva get da name Gihon, an go aroun da outside Cush land.
Gen 2.14: Da odda river, dass da Eufrates Riva.
Gen 13.10: Lot, he wen check out all da land nea da Jordan Riva.
Gen 13.11: So, Lot wen pick da valley both sides da Jordan Riva.
Gen 31.21: He go cross da Eufrates Riva, fo go up country Gilead side.
Gen 32.10: Cuz wen I go da firs time an I go cross dis Jordan Riva, I no mo notting.
Gen 36.37: Samlah mahke, an Shaul from Rehobot (da one by da Eufrates Riva), he come king.
Gen 41.1: Wat he see, he was standing by da Nile Riva.
Gen 41.2: Dey go by da tall grass by da Riva, an dey was eating um.
Gen 41.3: Den da Pharaoh guy see seven odda cows coming up from da Riva afta da firs cows.
Gen 41.3: go stay stand by da cows dat awready stay ova dea by da Riva.
Gen 41.17: I was standing ova dea by da big Nile Riva.”
Gen 41.18: Dey go inside da tall grass dea by da Riva, an start fo eat.
Gen 50.10: Wen dey get to one place you can go across da Jordan Riva, da place dey call Goren Ha-Atad, dey cry plenny an real
Gen 50.11: Stay da odda side da Jordan Riva.”
Exo 1.22: kine bebes from da Israel peopo, throw um inside da Nile Riva!
Exo 2.3: made from da tall papyrus plants dat grow inside da riva nex to da land.
Exo 2.3: Den she put um inside da Nile Riva wea get plenny reed plants inside da watta.
Exo 2.5: Da Pharaoh guy daughta wen go da Nile Riva fo bafe.
Exo 2.5: Her an da girls dat work fo her, dey walk nea da riva.
Exo 4.9: no like lissen to you still yet, go get watta outa da Nile Riva, an pour um on top da dry groun.
Exo 4.9: Dat watta dat you take outa da Nile Riva, wen you pour um on top da groun, goin come blood dea.
head: Da Riva Watta Come Blood
Exo 7.15: Tomorra, morning time, wen da Pharaoh guy go da Nile Riva, you stand right dea nea da riva fo talk to him.
Exo 7.15: da Pharaoh guy go da Nile Riva, you stand right dea nea da riva fo talk to him.
Exo 7.17: hand, an I goin hit um on top da watta hea inside da Nile Riva.”
Exo 7.18: Da fishes inside da Nile Riva goin mahke.
Exo 7.18: Da riva goin stink plenny.
Exo 7.18: da Egypt peopo no can drink da watta dat come from da Nile Riva.
Exo 7.20: he pull up da walking stick an hit da watta inside da Nile Riva.”
Exo 7.20: All da watta inside da Nile Riva wen come blood.
Exo 7.21: Da fishes inside da Nile Riva wen mahke.
Exo 7.21: Da riva wen stink plenny.
Exo 7.24: All da Egypt peopo, dey gotta dig down nea da Nile Riva fo get watta fo drink, cuz dey no can drink da watta dat
Exo 7.24: cuz dey no can drink da watta dat stay inside da Nile Riva.
Exo 7.25: Wen stay lidat seven day afta Yahweh hit da Nile Riva an make um come blood.
Exo 8.3: Da Nile Riva goin get plenny frog dat move aroun all ova inside da
Exo 8.3: Dey goin come up outa da riva an go inside yoa palace.
Exo 8.9: you guys houses, so den da frogs stay ony inside da Nile Riva?”
Exo 8.11: Ony inside da Nile Riva, goin get frogs.
Exo 8.20: Go to da riva, an wait fo da Pharaoh guy come.
Exo 17.5: you too, da one you wen use fo hit da watta inside da Nile Riva.
Exo 23.31: to da Mediterranean Sea, an from da boonies to da Eufrates Riva.
Deu 4.41: Moses wen pick three big town on da east side da Jordan Riva wea somebody can run dea an stay, if dey kill somebody,
Deu 1.1: all wen stay inside da boonies on da east side da Jordan Riva, inside da Jordan Valley.
Deu 1.5: From da east side a da Jordan Riva inside Moab, Moses start fo make God's rules mo easy fo da
Deu 1.7: mountains, den go east side all da way to da big Eufrates Riva.
Deu 2.29: like fo you do dat too, till we go da odda side da Jordan Riva an go inside da land oua God Yahweh start fo give us.
Deu 2.37: do, we neva bodda da Ammon peopo, o da land by da Jabbok Riva, o da towns inside da hills.
Deu 3.8: from da two Amor kings -- da land da east side da Jordan Riva from da Arnon Canyon to Mount Hermon.
Deu 3.16: Gad ohanas, from da middo a da Arnon Canyon to da Jabbok Riva, wea da Ammon peopo stay.)
Deu 3.17: On da west side get da Jordan Riva inside da Arabah Valley, from da Kinneret Lake to da big
Deu 3.18: Gad, an Manasseh guys dat goin stay east a da Jordan Riva, wat you gotta do: ‘Yoa God Yahweh wen give you guys da
Deu 3.18: dea bows an arrows an swords, an go da odda side da Jordan Riva in front da odda Israel peopo fo help fight dem firs.
Deu 3.20: dat yoa God Yahweh stay give dem da odda side da Jordan Riva too, Yahweh goin let dem res.
head: Moses No Can Go Da Odda Side Da Jordan Riva
Deu 3.25: Please let me go da odda side da Jordan Riva fo see da good land ova dea, up country an Lebanon side.
Deu 3.27: Cuz you no goin go da odda side da Jordan Riva.
Deu 3.28: an solid, cuz he da one goin go da odda side da Jordan Riva wit all dese peopo follow him.
Deu 4.14: stay inside da land wea you stay go da odda side da Jordan Riva, so you guys can take ova dat land.
Deu 4.21: strong promise dat I not goin go da odda side da Jordan Riva an go inside da good land dat yoa God Yahweh stay give you
Deu 4.22: I not goin go da odda side da Jordan Riva.
Deu 4.26: quick inside da land wea you guys stay cross da Jordan Riva fo take charge.
head: Moses wen pick three big town on da east side da Jordan Riva wea somebody can run dea an stay, if dey kill somebody,
Deu 4.46: inside da valley nea Bet-Peor on da east side da Jordan Riva.
Deu 4.47: Az was da two Amor kings fo da east side da Jordan Riva.
Deu 4.49: inside da Arabah Valley too, on da east side da Jordan Riva, to da Big Salt Lake south side, unda Mount Pisgah.
Deu 6.1: wea you goin go fo take um ova, da odda side da Jordan Riva.
Deu 9.1: peopo, you guys almos ready fo go da odda side da Jordan Riva, fo go inside da land an take um ova, no matta da odda
Deu 9.3: oua God Yahweh, he da One goin go da odda side da Jordan Riva in front you guys now, jalike one big fire dat burn up
Deu 11.8: you guys goin be strong fo go ova da odda side da Jordan Riva an go inside da land an take um ova.
Deu 11.11: da land wea you guys stay goin go da odda side da Jordan Riva, fo go inside an take um ova, dat land get mountains an
Deu 11.24: south side to Lebanon nort side, an from da Eufrates Riva east side to da Mediterranean Sea on da west side.
Deu 11.30: guys know dat dose mountains stay da odda side da Jordan Riva, on da west side a da main road, da side wea da sun go
Deu 11.31: Pretty soon you guys goin go da odda side da Jordan Riva fo take ova da land yoa God Yahweh stay give you guys.
Deu 12.10: But you guys goin go da odda side da Jordan Riva an live inside da land dat yoa God Yahweh stay give you
Deu 27.2: Da same day you guys go da odda side da Jordan Riva, an go inside da land dat yoa God Yahweh stay give you
Deu 27.3: Den, ova dea da odda side da riva, inside da land yoa God Yahweh stay give you guys, da land
Deu 27.4: Wen you go ova da odda side da Jordan Riva, you goin put up dese stones on top Mount Ebal ova dea.
Deu 27.12: tell da peopo: “Afta you guys go da odda side da Jordan Riva, dese ohana peopo goin go stand on top Mount Gerazim fo
Deu 30.18: goin stay long time inside da land da odda side da Jordan Riva, wea you goin go inside fo take ova an make um yoa
Deu 31.2: Yahweh wen tell me, ‘You no goin go da odda side da Jordan Riva!
Deu 31.13: inside da land dat you guys goin go da odda side da Jordan Riva fo take ova.
Deu 32.47: goin live long time inside da land da odda side da Jordan Riva dat you going take ova.
Deu 32.52: Az why you ony goin see da land from dis side da riva.
Deu 34.4: yoa own eyes, but you no goin go da odda side da Jordan Riva fo go dea inside um.
1Ki 2.8: Lata, Shimei wen come down to da Jordan Riva fo talk to me, an I wen make one strong promise to him.
1Ki 4.21: King in charge a all da local kine kings from da Eufrates Riva to da Filisha land, an all da way to da Egypt border.
1Ki 4.24: all da local kine kings dat live da wes side a da Eufrates Riva, all da way from Tifsah to Gaza.
1Ki 7.46: fo melt da bronze metal an pour um ova dea nea da Jordan Riva, wit Sukkot on one side an Zartan on da odda side, cuz get
1Ki 14.15: strait, jalike wen you smash one plant dat grow inside one riva.
1Ki 14.15: goin throw dem all ova da place, da odda side da Eufrates Riva.
1Ki 17.3: an go hide up dea inside da Kerit Gulch, mauka da Jordan Riva.”
1Ki 17.5: He go da Kerit Gulch, mauka da Jordan Riva, an stay dea.”
2Ki 2.6: Cuz Yahweh tell me now fo go da Jordan Riva.”
2Ki 2.14: Wen Elisha his da watta, da riva wen open up to da right side an da lef side, an he walk
head: Elisha Tell Naaman Wash Seven Time Da Jordan Riva
2Ki 8.21: So Jehoram go across da Jordan Riva to Zair town wit all his war wagons.
2Ki 24.7: stream dat make da Egypt boundary line, to da big Eufrates Riva.
2Ki 25.4: da king's garden, den dey run away go inside da Jordan Riva valley.
Neh 2.9: guys fo da districks dat stay on da wes side a da Eufrates Riva, an I give um da lettas from da King.”
Isa 7.18: jalike he goin whistle fo call all da flies from da Nile Riva an all da watta ditch far away inside Egypt, an all da
Isa 7.20: fo Assyria, fo his army come from da odda side da Eufrates Riva fo help you.
Isa 8.7: wen da big watta come down strong Inside da Eufrates Riva An go up ova da sides.
Isa 8.8: Wen da armies come, Goin be jalike one big riva stay run fast thru da Judah land, Dat go all ova da land
Isa 9.1: da peopo inside Galilee, nea da road dat go from da Jordan Riva to da Mediterranean Sea.
Isa 11.15: He goin put out his hand ova da Eufrates Riva An bring one real hot strong wind, Fo make um come seven
Isa 19.5: Da Nile Riva watta no goin be nuff Fo cova da Egypt land jalike one
Isa 19.5: Da place wea da riva watta go, goin stay all dry, No mo wet place.
Isa 19.6: Da streams wea da Nile Riva split up goin come mo an mo dry.
Isa 19.7: No goin get plants on da side a da Nile Riva An wea da riva go inside da sea.
Isa 19.7: No goin get plants on da side a da Nile Riva An wea da riva go inside da sea.
Isa 19.7: Da fields dey wen plant by da Nile Riva Goin all come dry an blow away, So no mo notting dea.
Isa 19.8: All da guys dat try catch fish in da Nile Riva Wit hook an net, dey goin stay sad.
Isa 30.33: blow on top um, Make um start fo burn, Jalike one lava riva from inside one volcano Make da wood pile burn.
Isa 37.25: Wen I go thru da streams Wea da Nile Riva split up, Egypt makai side, I make um all come dry!
Isa 43.14: I goin make dem go down da Euphrates riva An run away.
Isa 66.12: come out good fo da Jerusalem peopo, Jalike one big riva Wit watta all da time!
Dan 12.5: One guy stay stand on top one side a da riva, an da odda guy stay stand on top da odda side a da riva.
Dan 12.5: riva, an da odda guy stay stand on top da odda side a da riva.
Amo 5.24: You gotta do da right ting erytime, Jalike one riva dat get watta inside erytime.
Amo 8.8: up an goin shake An goin move back down Jalike da Nile Riva, Egypt side.
Amo 9.5: Da land move up an move back down Jalike da Nile Riva Egypt side.