Ezr 2.12: From da Bebai ohana, 623 From da Azgad ohana, 1,222.
Ezr 8.12: From da Azgad ohana: Johanan Hakkatan boy, wit 110 odda guys.
Neh 7.17: Da Azgad ohana, 2,322.
Neh 10.15: Parosh, Pahat-Moab, Elam, Zattu, da odda Bani, Bunni, Azgad, Bebai, Adonijah, Bigvai, Adin, Ater, Hezekiah, Azzur, da