Lev 2.14: barley you cut, smash da seeds a da new wheat o barley, an roast um on top da fire.
Lev 23.14: You guys no can make da bread fo eat, o roast da wheat o barley an eat um, o eat da new wheat o barley,
Rut 2.14: Boaz, he pass some roast barley to her.”