1Ki 10.5: him, an da worka guys dat stand nea him wearing fancy kine robes, an da guys dat bring him wine.
1Ki 10.25: Dey bring silva an gold kine tings, an robes, an stuff fo da army guys use, an all kine spice, an
1Ki 22.10: Jehoshafat da king fo da Judah peopo, wear dea king kine robes.
2Ki 9.13: Right den an dea, ery one a dem take off dea robes an spread dem in front him on top da steps.”
2Ki 10.22: tell da guy dat stay in charge a da clotheses fo bring robes fo all da guys dat do stuff fo Ba`al.
2Ki 10.22: So dey bring out robes fo all a dem.
Dan 3.21: tie up da three Jewish guys wit all dea clotheses, dea robes, dea pants, dea hats, an dea odda clotheses, an throw um