Deu 17.18: He goin copy um on top one roll up kine book, from da copy da pries guys get, from da Levi
2Ki 2.8: Elijah take off his robe, roll um up, an hit da watta wit um.
Ezr 6.2: Dey find one paypa dat stay roll up.
Neh 9.38: Den we roll um up an close um wit govmen seal.
Isa 22.18: He goin roll you up tight jalike one ball, An throw you inside one big
Isa 28.27: Dey no drag one heavy wood ova da black cummin, An dey no roll da wagon wheel ova da regula cummin.
Isa 29.11: Wen come jalike one paper dat get words on top An somebody roll um up An close um wit one wax kine seal.
Isa 29.18: Dat time, da peopo dat no can hear, Dey goin hear wat da roll up paper tell.
Isa 34.4: Da whole sky goin roll up, jalike peopo roll up one paper.
Isa 34.4: Da whole sky goin roll up, jalike peopo roll up one paper.
Isa 38.12: I stay roll up my whole life, Jalike one guy dat stay weave someting,
Isa 38.12: Jalike one guy dat stay weave someting, Wen he pau, he roll um up, An jalike God cut me off da frame fo weave.
Dan 12.4: But you, Daniel, put seal on top da roll up sheep skin, so eryting inside stay secret till da world
Mat 4.24: get bad spirits dat wen take ova dem, peopo dat shake an roll all ova, an peopo dat no can move.
Mrk 9.20: start fo shake plenny, an he fall down on top da groun, an roll all ova, an da foam come outa his mout.”
Luk 9.39: bad kine spirit take um ova, right den an dea he yell, an roll aroun on top da groun, an foam come outa his mout.
Rev 5.1: He get jalike one roll up paper in his right hand dat had writing on top two
Rev 5.1: Befo time dey roll um up an close um wit seven wax kine seal on top.
Rev 6.14: Da sky wen move away, jalike wen you roll up one paper!