Gen 6.14: Make rooms inside, an put tar from da groun all ova da inside an da
Exo 36.35: Dey weave fancy kine linen curtain fo make two rooms inside da Tent.
1Ki 6.6: da Temple wall, da two side an da back, he make storage rooms.
1Ki 6.6: no like puka da Temple wall fo put inside da beams fo da rooms, so he make one small wall agains da Temple wall an da
1Ki 6.6: Da wall fo carry da beams, stay mo thick fo da bottom rooms, so da rooms aroun da bottom ony 7 feet 6 inch from da
1Ki 6.6: fo carry da beams, stay mo thick fo da bottom rooms, so da rooms aroun da bottom ony 7 feet 6 inch from da door to da wall.
1Ki 6.6: Da secon floor rooms, 9 feet from da lanai to da wall, an da top rooms, 10 feet
1Ki 6.6: floor rooms, 9 feet from da lanai to da wall, an da top rooms, 10 feet 6 inch from da lanai to da wall.
1Ki 6.8: Fo go inside da storage rooms, get one door on da sout side a da Temple, den you go up
1Ki 6.10: Da small wall fo carry da beams fo da storage rooms, dey wen build um agains da Temple wall, wit ery floor 7
1Ki 6.10: ery floor 7 feet 6 inch high, an da cedar wood beams fo da rooms go flush to da Temple wall.
head: Da Rooms Inside Da Temple
head: Da Tings Inside Da Temple Rooms
1Ki 7.51: An he put um all inside da store rooms inside da Temple Fo Yahweh.
1Ki 15.18: take out all da silva an gold dat stay inside da storage rooms fo da Temple Fo Yahweh, an fo da king palace.
2Ki 18.15: dat dey find inside da Temple Fo Yahweh, an inside da rooms inside da king's palace wea dey keep da expensive kine
Neh 10.37: goin bring um by da pries guys, an put um inside da store rooms inside da Temple fo oua God.
Neh 10.38: all dat to da Temple fo oua God, an put um inside da store rooms ova dea.
Neh 10.39: Dey goin bring um ova dea an put um inside da store rooms wea dey keep da bowls an tings fo da Place Dat Stay Spesho
Neh 12.25: Dey stay nea da Temple gates an da storage rooms.
Neh 12.44: Some take care da rooms an da storage places, some take da gifs dat peopo bring,
Neh 13.4: dat da main pries guys wen put in charge a da storage rooms inside da Temple Fo Oua God.
Neh 13.9: da pries guys fo make sacrifice, so can use da storage rooms fo God one mo time.