1Ki 14.15: guys, jalike wen you pull one plant outa da groun wit da roots.
Dan 4.15: But let da stump an da roots Stay dea inside da groun!
Dan 4.23: Leave da stump an da roots inside da groun.
Dan 4.26: yoa dream, somebody wen tell fo leave da stump an da roots a da tree, inside da groun.
Amo 2.9: Jalike I wipe out all dea fruits from da branches An dea roots from undaneat da ground too.
Mal 4.1: No goin get notting lef, Not even da roots, not even da branches!
Mat 3.10: Awready get one guy wit one ax, all ready fo cut da tree roots.’
Luk 3.9: awready get one guy wit one ax, all ready fo cut da tree roots.
Jud 1.12: Jalike somebody wen pull up da tree by da roots, an mahke awready.