Exo 38.31: aroun da yard, an fo da poses fo da gate, an da pegs fo da ropes fo da Tent an da poses fo go aroun da yard.
Exo 39.40: piers, Da curtain dat go in front da gate fo da yard, Da ropes an da tent pegs, All da tings dey use inside da Tent Fo
1Ki 20.31: good us guys put burmbag kine clotheses aroun da waist, an ropes aroun oua head.
1Ki 20.32: Ben-Hadad guys put burmbag kine cloth aroun dea waist an ropes on top dea head.
Isa 33.20: Nobody goin broke da ropes.
Jhn 2.15: Jesus wen make one whip from small kine ropes, an he chase um all outside da temple yard, even da cows
Act 27.17: guys wen bring um up on top da big boat, an dey wen tie da ropes good aroun da big boat fo hold um togedda.
Act 27.32: So da army guys wen cut da ropes fo da litto boat an wen let da litto boat go.
Act 27.40: Dey wen cut da ropes fo da anchors an wen leave um inside da ocean.
Act 27.40: Same time dey wen hemo da ropes from da ruddas.