Deu 22.9: “No plant anodda kine seeds inside da rows a yoa grape field.
Neh 10.33: Da silva, stay fo pay fo da breads dey put in rows on top da table inside da Temple, an da wheat flour dey
Isa 28.25: Dey plant da wheat in rows, An barley in da right place, An one nodda kine wheat