2Ki 11.4: from Caria side dat guard da king, an da army messenja runna guys, fo tell all dem fo come by him inside da Temple Fo
2Ki 11.6: Da odda team, go by da gate in back a da army messenja runna guys.
2Ki 11.13: Wen Ataliah hear all da noise da army messenja runna guys an da peopo make, she go by da peopo dat stay stand
2Ki 11.19: wit him, da guys from Caria dat guard da king, da messenja runna guys, an all da odda peopo inside da land.
2Ki 11.19: Yahweh, an go inside da palace by da gate fo da messenja runna guys.
2Ti 4.7: Jalike one runna guy, I wen run good an finish da race.