head: Yahweh Tell Cain His Sacrifice Not Right
Gen 7.2: Da ones dat da right kine fo make sacrifice an fo eat, fo ery kine, take seven boy kine an seven girl
Gen 7.2: Da odda animals dat not da right kine fo make sacrifice an fo eat, fo ery kine take two, one boy kine an one girl
Gen 7.8: Da animals dat da right kine fo make sacrifice, an da odda animals, an da birds, an eryting dat crawl on
Gen 8.20: pile up stone fo make one altar fo da God Yahweh, fo make sacrifice on top.
Gen 8.20: wen take one animal from ery diffren kine dass okay fo sacrifice, an one bird from ery diffren kine dass okay fo sacrifice.
Gen 8.20: sacrifice, an one bird from ery diffren kine dass okay fo sacrifice.
Gen 8.20: He wen put um on top da altar, an kill um fo make da sacrifice, an burn up all da meat on top dea.
Gen 8.21: Yahweh, he smell da nice smell from da sacrifice, an he stay good inside.
Gen 12.7: Abram wen pile up rocks ova dea fo make one altar an make sacrifice, cuz Yahweh wen let Abram see him, dat place.
Gen 12.8: odda place, Abram pile up rocks fo make one altar an make sacrifice dea too, an he tell Yahweh, “Eh!
Gen 13.4: wen put his tent befo time, an wea he wen make da altar fo sacrifice, an tell his God, Yahweh, “Eh!
Gen 13.18: Ova dea he make one nodda altar fo make sacrifice fo Yahweh.
Gen 15.9: Bring um ova hea fo make sacrifice fo me.
head: Abram Make Sacrifice, An God Make Deal Fo Him
Gen 15.10: da animals an bring um in front God, an kill um fo make sacrifice.
Gen 15.17: see dat fire going in da middo a da pieces from da cut up sacrifice animals.
Gen 15.18: den an dea, Yahweh make one spesho deal fo Abram, an da sacrifice was da sign fo da deal.
Gen 22.2: yoa boy on top dat hill, an kill um dea, fo make da kine sacrifice wea you burn up da whole ting.
Gen 22.3: Den he chop wood fo burn da sacrifice, an put um on top da donkey.”
Gen 22.6: go, Abraham take down from da donkey da wood fo burn da sacrifice.
Gen 22.7: But wea da sheep fo make da sacrifice?
Gen 22.8: tell um, “My boy, God da One goin give da sheep fo da sacrifice.
Gen 22.9: Abraham pile up rocks ova dea fo burn da sacrifice on top.
Gen 22.13: He kill um fo make da sacrifice, an burn up da whole body.
Gen 26.25: Dass how come Isaac wen pile up rocks dat place fo make sacrifice on top.
Gen 31.54: Den Jacob make sacrifice to God dea inside da up country, an he tell Laban an all
Gen 35.14: Den he pour wine on top, an olive oil, fo make sacrifice fo God on top da rock.
Gen 46.1: mean, Seven Puka Fo Watta), he kill some animals fo make sacrifice fo show love an respeck fo God, da same God dat Isaac, dat
Exo 3.18: Wen we get dea, we gotta make sacrifice fo Yahweh, oua God.
Exo 5.3: Den we can make sacrifice fo Yahweh, oua God.
Exo 5.8: dey talking, ‘Us guys like go inside da boonies fo make sacrifice fo oua God!
Exo 5.17: how come you guys stay talk lidat: ‘Us guys like go make sacrifice fo oua God Yahweh.
Exo 8.8: I goin let yoa peopo go way fo make sacrifice to Yahweh.
Exo 8.25: Make sacrifice to yoa God!
Exo 8.26: Da kine animals we goin kill fo make sacrifice fo oua God, Yahweh, da Egypt peopo tink dat kine animal
Exo 8.27: fo go all da way inside da boonies, so we can make da sacrifice dea, wateva kine oua God Yahweh tell us we gotta make.
Exo 8.28: I let you guys go da boonies fo make sacrifice fo yoa God, Yahweh.”
Exo 8.29: good you bulai da peopo one mo time, an no let us go make sacrifice fo Yahweh, jalike da las time, aah?
Exo 10.25: You gotta let us guys take oua animals so we can make sacrifice an burn um up.”
head: God Tell How Fo Make Da Passova Sacrifice
Exo 12.3: month, ery ohana gotta pick one bebe sheep o goat fo make sacrifice.
Exo 12.11: From now, goin call dat da Pass Ova Kine Sacrifice fo Yahweh.
Exo 12.21: pick da bebe sheeps o goats dat dey goin kill fo make da sacrifice fo da Passova.
Exo 12.22: Wen you kill da sacrifice, put da blood inside one bowl.
Exo 12.27: You guys goin tell um, ‘Dis da Passova Sacrifice.
Exo 12.43: Yahweh tell Moses an Aaron, “Dis da Rule fo da Passova sacrifice.
Exo 12.43: Da peopo from odda land, dey no can eat da sacrifice meat.
Exo 12.44: skin da slave guy, den az okay fo him eat da meat from da sacrifice.
Exo 12.45: land an da guys dat ony work fo pay, dey no can eat da sacrifice meat.
Exo 12.47: All da Israel peopo togedda gotta make da sacrifice, same time.
Exo 12.48: live dea wit you guys, an dey like eat da Passova kine sacrifice fo Yahweh, dem an all da mens wit dem gotta cut skin firs.
Exo 12.48: Den goin be okay fo dem eat da Passova sacrifice fo Yahweh, cuz goin be jalike dey wen born from da Israel
Exo 12.48: But anybody dat neva cut skin, no can eat da sacrifice meat.
Exo 13.13: Da numba one donkey dat born, you no can use um fo make sacrifice.
Exo 13.13: So, you gotta kill one bebe sheep fo make sacrifice, jalike you stay buy back da bebe donkey from God.
Exo 13.13: dat stay spesho fo me, you gotta kill one animal fo make sacrifice, jalike you pay God back fo him too.
Exo 13.14: Wat all dis ting mean, fo buy um back, fo make sacrifice?
Exo 13.15: Dass how come I stay make sacrifice to Yahweh wit ery animal dat come firs outa da mudda, if
Exo 18.12: bring one animal an kill um ova dea an burn um fo make sacrifice fo God.
Exo 18.12: He make one diffren kine sacrifice fo show he stay tight wit God.”
Exo 19.10: Today an tomorrow, make shua dey make sacrifice fo make um come spesho fo me.
Exo 19.14: da mountain by da peopo one mo time, he tell um fo make sacrifice fo make um come spesho fo God.’
Exo 20.24: On top da altar, kill sheeps an goats an cows fo make sacrifice -- da kine wea you burn up da whole animal afta you kill
Exo 22.20: “Anybody go make sacrifice to one nodda god dass not Yahweh, gotta wipe um out.
head: Da Rules Fo Da Sacrifice
Exo 23.18: “Wen you make sacrifice fo me, no put blood wit da kine bread dat get yeast
Exo 24.5: an put da bodies on top da altar an burn um up fo make sacrifice.
Exo 24.5: So dey take boy kine cows an make da kine sacrifice dat show dat eryting okay wit dem an Yahweh.
Exo 29.9: Da Cow Sacrifice Fo Da Bad Kine Tings Da Pries Guys Wen Do “Dis, az how you
Exo 29.14: Burn um all up ova dea, cuz dass da sacrifice fo da bad tings da pries guys wen do.
Exo 29.14: Da Kine Sacrifice Dey Burn Up “Nex, take one a da boy kine sheeps.
Exo 29.18: Dass da kine sacrifice you burn up wit fire fo me, Yahweh, an da smell goin make
Exo 29.18: Da Sacrifice Fo Make Aaron An His Boys Da Prieses “Now, take da odda
Exo 29.21: Da Sacrifice Dat Dey Lift Up In Front God “Cut da fat pieces from da
Exo 29.24: Dass one lif up kine sacrifice dey goin make in front Yahweh.
Exo 29.25: Dass da kine sacrifice you burn up wit fire fo me, Yahweh, an da smell goin make
Exo 29.26: make Aaron da pries, lif um up in front me, Yahweh, fo one sacrifice fo me.
Exo 29.33: Ony da pries guys, da ones dey wen make da sacrifice fo da time dey make um come prieses, fo hemo da shame fo
Exo 29.34: If get some mo meat o bread from da sacrifice fo make um da prieses, dat stay till da nex day, gotta
Exo 29.36: Ery day you gotta make sacrifice fo make da altar come okay fo use.
Exo 29.38: “From now, dis wat you guys goin sacrifice ery day fo me: two bebe sheeps one year ol.
Exo 29.40: wine fo pour on top da bebe sheep wen you burn um up fo sacrifice.
Exo 29.41: Afta da sun go down, wen you kill da odda bebe sheep fo sacrifice, you do da same ting, jalike morning time.
Exo 29.41: Dass da kine sacrifice you burn up wit fire fo me Yahweh, an da smell make me
Exo 29.42: Dass da regula sacrifice you goin make ery day foeva, by da place you go inside da
Exo 30.8: Goin be one incense kine sacrifice dat dey make in front me, Yahweh, foeva.
Exo 30.9: put on top dat altar any kine incense, o use um fo da kine sacrifice you gotta kill an den you burn um up.
Exo 30.9: No use um fo sacrifice wheat on top.
Exo 30.9: No use um fo pour wine on top fo make sacrifice.
Exo 30.10: Dat day, Aaron goin make da sacrifice fo hemo da shame fo da bad kine stuff da peopo do.
Exo 30.10: Den he goin put da blood from dat sacrifice on top da four tings jalike horns dat stick out from da
Exo 34.15: Dey goin make sacrifice to dea gods, an den dey goin tell you fo come eat da
Exo 34.15: to dea gods, an den dey goin tell you fo come eat da sacrifice meat wit dem.
Exo 34.20: Kill dat animal fo make sacrifice.
Exo 34.20: But da firs bebe dat come from one donkey, no make sacrifice wit dat.
Exo 34.20: Make sacrifice wit one sheep o goat fo pay me fo da donkey.
Exo 34.20: An if you no make da sacrifice fo pay me fo da bebe donkey, gotta broke da donkey neck,
Exo 34.20: Same ting, gotta make sacrifice wit one sheep o one goat fo pay me fo da firs boy dat come
Exo 34.25: “Wen you guys make sacrifice fo me, no put da blood from da sacrifice on top notting
Exo 34.25: you guys make sacrifice fo me, no put da blood from da sacrifice on top notting dat get yeast inside.
Exo 40.29: Moses wen kill cows fo make sacrifice, an den he burn um up on top da altar.
Exo 40.29: He put wheat on top da altar too fo make sacrifice, jalike Yahweh wen tell um fo do.
head: Da Burn Up Kine Sacrifice
Lev 1.2: tell da Israel peopo dis: “If any one a you guys make one sacrifice fo me, Yahweh, bring one cow o sheep o goat.
Lev 1.3: “If da guy like bring one cow fo make one burn up kine sacrifice, den he gotta bring one boy kine cow dat no mo notting
Lev 1.4: Den da guy goin put his hand on top da head a da cow fo da sacrifice.
Lev 1.6: Den da guy goin take off da skin from da sacrifice, an cut up da sacrifice an make pieces.
Lev 1.6: guy goin take off da skin from da sacrifice, an cut up da sacrifice an make pieces.
Lev 1.9: pries guys burn up da whole animal on top da altar, az one sacrifice dat dey burn eryting up, so da smoke from da fire go up an
Lev 1.10: “If da sacrifice goin be da kine dey burn up one sheep o one goat, da guy
Lev 1.13: guy goin burn up da whole animal on top da altar, az one sacrifice dat dey burn eryting up, so da smoke from da fire go up an
Lev 1.14: “If da sacrifice goin be one bird dat dey burn up, den da guy can give one
Lev 1.14: den da guy can give one dove o one young pigeon fo be da sacrifice fo him.
Lev 1.17: da pries guy burn up da whole bird on top da altar, az one sacrifice dat dey burn up, so da smoke from da fire go up an make
head: Da Sacrifice Wit Grain
Lev 2.1: “Wen somebody bring wheat o barley fo make sacrifice fo me, Yahweh, gotta be da bestes kine flour.
Lev 2.2: um up on top da altar fo help peopo rememba dat da whole sacrifice stay fo me, Yahweh.
Lev 2.3: Da odda part from da wheat o barley sacrifice goin be ony fo Aaron an his boys.
Lev 2.3: Az anodda part a da kine sacrifice dey make wit fire, an dat stay real spesho fo me, Yahweh,
Lev 2.4: bring wheat o barley dat you bake inside one oven fo make sacrifice, gotta be from da bestes kine flour too.
Lev 2.5: If you cook da wheat o barley sacrifice on top one pan, gotta make um wit da bestes kine flour,
Lev 2.6: Az one wheat o barley kine sacrifice too.
Lev 2.7: If you cook da wheat o barley sacrifice inside one pan, da flour gotta be da bestes kine mix wit
Lev 2.8: Den bring da wheat o barley sacrifice you make from dese tings fo me, Yahweh.
Lev 2.9: Da pries guy goin take out da part from da wheat o barley sacrifice fo help peopo rememba dat da whole ting stay fo me, an
Lev 2.10: Da odda part from da wheat o barley sacrifice goin be ony fo Aaron an his boys.
Lev 2.10: Az anodda part a da kine sacrifice dey make wit fire, an dat stay real spesho fo me, Yahweh,
Lev 2.11: honey, o anyting dat make da bread come big, inside one sacrifice you guys make fo me wit da fire.
Lev 2.12: ony wen you guys bring da firs food you cut fo make sacrifice.
Lev 2.12: But yeast an honey, not suppose to bring um wit da kine sacrifice you burn on top da altar fo make one real nice smell fo
Lev 2.13: Put salt wit all yoa wheat o barley sacrifice.
Lev 2.13: No make yoa wheat o barley sacrifice dat no mo salt.
Lev 2.14: “If you bring one wheat o barley sacrifice fo me from da firs wheat o barley you cut, smash da seeds
Lev 2.15: Az anodda kine wheat o barley sacrifice.
Lev 2.16: Az fo help peopo rememba dat da whole sacrifice stay fo me.
Lev 2.16: da wheat o barley dey smash, an da oil wit da incense, one sacrifice dey make wit fire fo me, Yahweh.
head: Da Sacrifice Dat Show You An God Stay Tight
Lev 3.1: “If somebody make da kine sacrifice dat show dat him an me, Yahweh, stay tight wit each odda,
Lev 3.2: He goin put his hand on top da head a da sacrifice animal, den kill um outside da place wea you go inside da
Lev 3.3: Da guy dat bring da sacrifice fo show dat him an me, Yahweh, stay tight wit each odda,
Lev 3.3: stay tight wit each odda, goin take one part from da sacrifice fo burn up fo Yahweh.
Lev 3.5: burn all dat on top da altar, on top da odda burn up kine sacrifice dey get on top da burning wood.
Lev 3.6: “If somebody bring one sheep fo da kine sacrifice dat show dat him an me, Yahweh, stay tight wit each odda,
Lev 3.7: If he bring one bebe sheep fo make sacrifice, he goin bring um in front me, Yahweh.
Lev 3.8: He goin put his hand on top da head a da sacrifice animal, den kill um in front da Tent wea da peopo meet me.
Lev 3.9: From da sacrifice dat show dat him an me, Yahweh, stay tight wit each odda,
Lev 3.9: stay tight wit each odda, he goin bring one part fo make sacrifice fo me wit fire: da fat, all da fat tail he cut off nea da
Lev 3.11: pries guy goin burn um up on top da altar fo one food kine sacrifice, dat he make wit fire fo me, Yahweh.
Lev 3.12: “If somebody bring one goat fo sacrifice, he goin bring um in front me, Yahweh.
Lev 3.14: One part a da sacrifice animal he bring, he suppose to burn um up fo me, Yahweh,
Lev 3.16: Da pries guy goin burn um on top da altar fo one food kine sacrifice dat he make wit fire.
Lev 4.3: kine cow fo me, dat no mo notting wrong wit um, an make sacrifice cuz he da one wen do something bad.
Lev 4.7: down by da bottom a da big altar wea dey burn up da sacrifice, by da door fo da Tent wea da peopo come fo meet me.
Lev 4.8: He goin use um fo make sacrifice cuz he da one wen do someting bad.
Lev 4.10: out jalike he take out da fat from da cow dey kill fo da sacrifice dat show dat him an me stay tight.
Lev 4.10: da pries guy goin burn da fat on top da altar fo da kine sacrifice dey burn up.
Lev 4.14: wass wrong, dey gotta bring one young boy kine cow fo make sacrifice cuz a da bad ting dey wen do.
Lev 4.15: leaders fo da peopo goin put dea hand on top da head a da sacrifice cow in front me, Yahweh.
Lev 4.18: pour um outside down by da big altar fo da burn up kine sacrifice, dat stay outside da door fo da Tent wea da peopo meet wit
Lev 4.20: He goin make dis kine sacrifice wit da boy kine cow, jalike he wen do wit da odda boy kine
Lev 4.20: kine cow, jalike he wen do wit da odda boy kine cow fo da sacrifice dey make wen da main pries guy do bad kine ting.
Lev 4.21: Az da kine sacrifice fo make fo all da peopo dat do bad ting.
Lev 4.24: da same place wea dey kill da animal fo make burn up kine sacrifice in front Yahweh.
Lev 4.24: Az da kine sacrifice fo wen somebody do something bad.
Lev 4.25: Den da pries guy goin take some a da blood from da sacrifice wit his finga, an put um on top da tings jalike horns dat
Lev 4.25: horns dat stick out from da altar fo da burn up kine sacrifice, an pour out da res a da blood aroun da bottom a da altar.
Lev 4.26: fat on top da altar, jalike he burn up da fat fo da kine sacrifice dat show him an Yahweh stay tight wit each odda.
head: Da Sacrifice Fo Da Odda Kine Peopo
Lev 4.28: girl kine goat dat no mo notting wrong wit um, fo be da sacrifice fo da bad ting he wen do.
Lev 4.29: He gotta put his hand on top da head a da animal fo da sacrifice cuz he wen do da bad ting, an kill um by da place wea dey
Lev 4.29: ting, an kill um by da place wea dey make da burn up kine sacrifice.
Lev 4.30: horns dat stick out from da altar fo da burn up kine sacrifice, an pour out da res a da blood aroun da bottom a da altar.
Lev 4.31: out all da fat, same ting jalike dey take um out fo da sacrifice dat show dat da guy an Yahweh stay tight wit each odda.
Lev 4.32: “If da guy bring one bebe sheep fo make da sacrifice cuz he wen do bad ting, he goin bring one girl kine bebe
Lev 4.33: He goin put his hand on top da head a da sacrifice animal, an kill um fo make sacrifice cuz a da bad ting he
Lev 4.33: on top da head a da sacrifice animal, an kill um fo make sacrifice cuz a da bad ting he wen do, by da same place wea dey kill
Lev 4.33: da same place wea dey kill animal fo make da burn up kine sacrifice.
Lev 4.34: pries guy goin take some a da blood wit his finga from da sacrifice fo da bad ting da guy wen do, an put um on top da tings
Lev 4.34: horns dat stick out from da altar fo da burn up kine sacrifice, an pour out da res a da blood aroun da bottom a da altar.
Lev 4.35: fat, jalike dey take out da fat from da bebe sheep fo da sacrifice dat show dat me an da guy stay tight wit each odda.
Lev 5.6: bring one girl kine bebe sheep o girl kine goat fo make sacrifice to Yahweh, an den da pries guy goin bring him back da same
Lev 5.7: young pigeons in front Yahweh, fo make um right, one fo da sacrifice cuz a da blame, an da odda fo da kine sacrifice dey burn
Lev 5.7: one fo da sacrifice cuz a da blame, an da odda fo da kine sacrifice dey burn up.
Lev 5.8: He goin give da firs one to da pries guy fo da sacrifice cuz a da bad ting he wen do.
Lev 5.9: Den he goin sprinkle some a da blood from da sacrifice on top da sides a da altar, an pour da res a da blood
Lev 5.9: Az da kine sacrifice fo wen somebody do bad ting.
Lev 5.10: Den da pries guy goin make one burn up kine sacrifice from da odda sacrifice bird, da way he suppose to do um.
Lev 5.10: guy goin make one burn up kine sacrifice from da odda sacrifice bird, da way he suppose to do um.
Lev 5.11: he gotta bring two quart a da bestes kine flour fo make sacrifice cuz a da bad kine ting he wen do.
Lev 5.11: no can put olive oil o incense on top um, cuz dis fo make sacrifice cuz a da bad ting he wen do.
Lev 5.12: Az da part fo tell da peopo dat da whole sacrifice stay fo Yahweh, one sacrifice wit fire fo Yahweh cuz da
Lev 5.12: tell da peopo dat da whole sacrifice stay fo Yahweh, one sacrifice wit fire fo Yahweh cuz da guy wen do bad ting.
Lev 5.13: Da odda part a da sacrifice goin be fo da pries guy, jalike wit da wheat an barley
Lev 5.13: be fo da pries guy, jalike wit da wheat an barley kine sacrifice.
head: Da Sacrifice Cuz A Da Blame
Lev 5.15: Dis da kine sacrifice fo pay fo da blame fo do someting bad to somebody.
Lev 5.16: give um all to da pries guy, an da pries guy goin make sacrifice wit da boy kine sheep fo bring da guy back same side wit
Lev 5.18: Da pries guy goin make sacrifice fo him wit da boy kine sheep cuz a wat he wen do, no matta
Lev 5.19: Az how fo make sacrifice wen somebody get da blame fo do someting bad agains me,
Lev 6.5: percent moa, an give um all back da same day he make da sacrifice cuz a da blame.
Lev 6.6: wrong wit um, an dat cost da right silva weight, fo make sacrifice cuz he get da blame fo do bad ting to somebody.
head: Da Sacrifice Dey Burn Up
Lev 6.9: fo do dis: “Dis da rule, wat you guys gotta do bout da sacrifice you burn up: da burn up kine sacrifice gotta stay burn on
Lev 6.9: gotta do bout da sacrifice you burn up: da burn up kine sacrifice gotta stay burn on top da place fo da fire in da middo a
Lev 6.10: He goin take out da ash wit fat from da burn up kine sacrifice you wen make wit fire on top da altar, an put da ash one
Lev 6.12: gotta put mo wood on top da fire, an put da burn up kine sacrifice fo dat day on top da right place.
Lev 6.12: An he goin burn on top da altar, da fat from da sacrifice dat show dat me, Yahweh, an da peopo stay okay wit each
head: Da Sacrifice Wit [Grain / Wheat o Barley]
Lev 6.14: “Dis wat you gotta do fo make da sacrifice wit wheat o barley: Aaron's boys gotta bring um in front
Lev 6.15: da olive oil, an all da incense on top da wheat o barley sacrifice, an burn da part fo help peopo rememba dat da whole
Lev 6.15: an burn da part fo help peopo rememba dat da whole sacrifice stay fo me, Yahweh.
Lev 6.17: Az one a da mos spesho sacrifices fo me, jalike da kine sacrifice fo da bad kine ting somebody do, an da kine sacrifice cuz
Lev 6.17: kine sacrifice fo da bad kine ting somebody do, an da kine sacrifice cuz dey get da blame fo do bad ting to somebody.
Lev 6.20: Yahweh tell Moses dis too: “Dis da sacrifice Aaron an his boys goin bring me, Yahweh, da day he get da
Lev 6.20: Dat goin be da wheat o barley sacrifice dat da pries guys goin make ery day foeva, half in da
Lev 6.21: Da wheat o barley sacrifice goin smell real nice fo me, Yahweh, an make me stay good
Lev 6.22: one] from Aaron's blood, dey goin make da wheat o barley sacrifice too.
Lev 6.22: Dey goin burn um all up fo make sacrifice fo me, Yahweh.
Lev 6.23: Ery wheat o barley sacrifice dat one pries guy make, gotta burn up da whole ting till
head: Da Sacrifice Cuz Somebody Do Bad Ting
Lev 6.25: tell Aaron an his boys dis: “Dis da rules fo how fo make sacrifice fo one bad kine ting somebody do.
Lev 6.25: Dat sacrifice real spesho fo me, Yahweh.
Lev 6.25: da same place wea dey kill da animal fo da burn up kine sacrifice.
Lev 6.26: Da pries guy dat make da sacrifice, he da one goin eat da meat.
Lev 6.27: If somebody o someting touch some a da sacrifice meat, dey come spesho fo me too.
Lev 6.29: Da sacrifice meat stay spesho fo me.
Lev 6.30: But da blood fo da sacrifice you make wen somebody do someting bad, if you bring some a
head: Da Sacrifice Wen Somebody Get Da Blame
Lev 7.1: “Dis da rules fo make sacrifice fo anybody dat get da blame fo do bad ting to somebody.
Lev 7.1: Az one real spesho sacrifice fo God.
Lev 7.2: Da pries guys gotta kill da animal fo da sacrifice fo whoeva get da blame, da same place dey kill da animals
Lev 7.2: da same place dey kill da animals fo da burn up kine sacrifice.
Lev 7.5: pries guy goin burn all dat on top da altar, fo be da kine sacrifice he make fo me, Yahweh, wit fire.
Lev 7.5: Az da kine sacrifice fo wen anybody get blame fo do bad ting to somebody.
Lev 7.6: um inside one place dass spesho fo me, Yahweh, cuz az one sacrifice dat stay real spesho fo me.
Lev 7.7: “Da same rule stay good fo both da sacrifice cuz somebody do someting bad an he donno was bad, an da
Lev 7.7: cuz somebody do someting bad an he donno was bad, an da sacrifice cuz somebody know an get da blame fo do bad ting to
Lev 7.7: get da blame fo do bad ting to somebody -- da meat from da sacrifice animal stay fo da pries guy dat bring back da peopo da
Lev 7.8: Da pries guy dat make burn up kine sacrifice fo somebody, can keep da skin from da animal.
Lev 7.9: Ery wheat o barley sacrifice dey bake inside one oven, o dey cook inside one pan o on
Lev 7.9: one pan o on top one pan, az fo da pries guy dat take da sacrifice in front Yahweh fo anodda guy.
Lev 7.10: Ery wheat o barley sacrifice, no matta dey mix um wit olive oil o not, az fo all
head: Da Sacrifice Fo Show Dat One Guy Stay Tight Wit Yahweh
Lev 7.11: Dis da rules fo da sacrifice fo show dat one guy an Yahweh stay tight wid each odda.
Lev 7.12: “If da guy give dat kine sacrifice cuz he like tank me, Yahweh, fo someting, den wit da
Lev 7.12: cuz he like tank me, Yahweh, fo someting, den wit da sacrifice he goin give breads dat no mo yeast inside an he mix um
Lev 7.13: Wit da sacrifice fo show dat me, Yahweh, an da guy stay tight wit each
Lev 7.14: Az fo da pries guy dat sprinkle blood fo da sacrifice fo show dat me an da guy stay tight wit each odda.
Lev 7.15: Da meat from da sacrifice fo show dat me an da guy stay tight wit each odda, fo tank
Lev 7.15: odda, fo tank me, dey gotta eat um da same day dey make da sacrifice.
Lev 7.16: “But if da guy make da sacrifice cuz he wen make one strong promise, o cuz he jus like give
Lev 7.16: strong promise, o cuz he jus like give um, dey can eat da sacrifice da same day, o wateva stay lefova, dey can eat um da nex
Lev 7.17: But da meat from da sacrifice dat show dat me an one guy stay tight wit each odda, an
Lev 7.18: If somebody eat some a da meat from da sacrifice fo show dat me, Yahweh, an da guy stay tight wit each odda
Lev 7.18: tight wit each odda on day numba three, I no goin take dat sacrifice.
Lev 7.20: dat no can come in front me, eat some meat from da sacrifice dat show dat me, Yahweh, an one guy stay tight wit each
Lev 7.21: o some odda ting dat I hate -- if dat guy eat meat from da sacrifice dat show dat me, Yahweh, an one guy stay tight wit each
Lev 7.21: Cuz da sacrifice stay fo me, Yahweh.
Lev 7.25: eat da fat from one animal dey can use fo make da kine sacrifice dey make wit fire fo me, Yahweh, you gotta cut dem off
Lev 7.29: Moses, fo tell da Israel peopo dis: “Anybody bring one sacrifice fo me, Yahweh, fo show dat me an him stay tight wit each
Lev 7.29: dat me an him stay tight wit each odda, afta he kill da sacrifice animal, he goin make one part a da animal az jalike one
Lev 7.30: Wit his own hands he goin bring dat part a da sacrifice fo burn um up wit fire, fo give um to me, Yahweh.
Lev 7.32: You guys goin give da pries guy da right thigh from da sacrifice too, fo show dat me an you guys stay tight wit each odda.
Lev 7.33: one a Aaron's boys bring me da blood an da fat from da sacrifice fo show dat me an da guy stay tight wit each odda, dass da
Lev 7.34: From da sacrifice fo show dat me an one Israel guy stay tight wit each odda,
Lev 7.35: Az da part from ery kine sacrifice dey burn wit fire fo me, Yahweh, dat stay fo Aaron an his
Lev 7.36: peopo fo give dem dis kine stuff, az dea part from da sacrifice.”
Lev 7.37: Dis, da rules fo da kine sacrifice dey burn up, da kine sacrifice dey make wit da wheat o
Lev 7.37: Dis, da rules fo da kine sacrifice dey burn up, da kine sacrifice dey make wit da wheat o barley, da kine sacrifice dey make
Lev 7.37: da kine sacrifice dey make wit da wheat o barley, da kine sacrifice dey make wen somebody do someting bad, da kine sacrifice
Lev 7.37: sacrifice dey make wen somebody do someting bad, da kine sacrifice dey make wen dey get blame fo do bad ting to somebody.
Lev 7.37: Tell wat dey do fo make guys come pries guys, an da sacrifice fo show dat da peopo an me, Yahweh, stay tight wit each
Lev 8.2: olive oil fo put on top dea head, one boy kine cow fo make sacrifice fo da bad tings dey wen do, two boy kine sheeps, an one
Lev 8.11: altar seven times, an on top all da stuffs dey use fo make sacrifice, da big watta tub, an da lamp stand, fo make um spesho fo
Lev 8.14: Den Moses bring da boy kine cow fo make sacrifice cuz a da bad tings Aaron an his boys wen do befo time.
Lev 8.15: Az how he make da altar spesho fo Yahweh wit da same kine sacrifice he use fo bring somebody da same side wit Yahweh.
Lev 8.18: Den Moses bring da boy kine sheep fo da sacrifice dey burn up.
Lev 8.21: da res a da sheep on top da altar fo make one burn up kine sacrifice.
Lev 8.21: Az one real nice smell fo Yahweh, one sacrifice dey make fo Yahweh wit fire, jalike Yahweh tell Moses fo
Lev 8.28: hands, an burn um on top da altar, on top da burn up kine sacrifice.
Lev 8.28: Az one real nice smell fo Yahweh, da kine sacrifice dey make wit fire.
Lev 8.29: Dat stay fo him from da sacrifice fo make Aaron dem come da pries guys.
Lev 8.31: meet God, an eat um dea wit da bread from da basket fo da sacrifice fo make you guys come prieses, jalike I wen tell, ‘Aaron
Lev 9.2: He tell Aaron: “Take one bebe boy kine cow fo make one sacrifice cuz a da bad tings you wen do befo time.
Lev 9.2: Bring one boy kine sheep too, fo da burn up kine sacrifice.
Lev 9.3: tell da Israel peopo go take one boy kine goat fo make one sacrifice cuz a da bad kine stuff dey wen do befo time.
Lev 9.3: ol an no mo notting wrong wit um, fo make da burn up kine sacrifice.
Lev 9.4: Take one cow an one boy kine sheep fo make one sacrifice fo show dat da peopo an Yahweh stay tight wit each odda.
Lev 9.4: Make da sacrifice in front Yahweh.
Lev 9.4: An make one sacrifice wit wheat o barley, mix um wit oil.
Lev 9.7: Moses tell Aaron: “Come by da altar fo make yoa sacrifice cuz a da bad kine stuff you wen do, an make yoa burn up
Lev 9.7: a da bad kine stuff you wen do, an make yoa burn up kine sacrifice fo bring yoaself an da peopo da same side wit God.
Lev 9.7: Den make da sacrifice dat stay fo da peopo, fo bring dem da same side wit God,
Lev 9.8: So Aaron go by da altar, kill da bebe cow fo make sacrifice fo da bad tings he wen do.
Lev 9.10: da kidneys, an da part a da liver dat stick out, from da sacrifice cuz a da bad tings he wen do, jalike Yahweh tell Moses.
Lev 9.12: Den Aaron kill da animal fo da burn up kine sacrifice.
Lev 9.13: His boys give him da animal fo da burn up kine sacrifice, one piece by one piece, an da head too, an he burn um on
Lev 9.14: He wash da inside parts an da legs, an burn um on top da sacrifice dey burn up, dat stay on top da altar.
Lev 9.15: Den Aaron bring da sacrifice dat stay fo da peopo.
Lev 9.15: He take da goat fo da peopo's sacrifice cuz a da bad kine stuff dey wen do, kill um, an give um fo
Lev 9.15: a da bad kine stuff dey wen do, kill um, an give um fo dea sacrifice jalike he wen make da firs sacrifice fo him.
Lev 9.15: um, an give um fo dea sacrifice jalike he wen make da firs sacrifice fo him.
Lev 9.16: He bring da animal fo da burn up kine sacrifice, an do eryting da way he suppose to.
Lev 9.17: He bring da sacrifice wit wheat o barley too.
Lev 9.17: a da wheat o barley, an burn um on top da altar, wit da sacrifice dey burn up dat same morning.
Lev 9.18: He kill da cow an da boy kine sheep fo make da sacrifice dat show dat Yahweh an da peopo stay tight wit each odda.
Lev 9.21: an da right thigh in front Yahweh fo make one lif up kine sacrifice, jalike Moses wen tell.
Lev 9.22: Wen he pau make da sacrifice cuz a da bad tings da peopo wen do befo time, da sacrifice
Lev 9.22: sacrifice cuz a da bad tings da peopo wen do befo time, da sacrifice dey burn up, an da sacrifice fo show dat da peopo an God
Lev 9.22: da peopo wen do befo time, da sacrifice dey burn up, an da sacrifice fo show dat da peopo an God stay tight wit each odda, he
Lev 9.24: out from in front Yahweh, an burn up all da burn up kine sacrifice an da fat parts a da odda sacrifices dat stay on top da
Lev 10.12: dat still stay alive, Eleazar an Itamar, “Take da res a da sacrifice wit da wheat o barley dat still yet stay from da
Lev 10.15: can lift um up in front Yahweh fo make one lift up kine sacrifice.
Lev 10.16: Aaron's two boys dat still stay alive, bout da goat fo da sacrifice cuz dey wen do bad kine stuff, he find out dat dey wen
Lev 10.17: He tell, “Why you guys neva eat da sacrifice you make wen somebody do someting bad, inside da place nea
Lev 10.19: Today my boys wen make da sacrifice cuz a da bad kine stuff dey wen do, an dea sacrifice dey
Lev 10.19: da sacrifice cuz a da bad kine stuff dey wen do, an dea sacrifice dey wen burn up in front Yahweh.
Lev 10.19: two odda boys mahke, you tink Yahweh like if I wen eat da sacrifice cuz a da bad kine stuff today, o wat?
Lev 12.6: bring one bebe sheep one year ol, fo make one burn up kine sacrifice, an one young pigeon o one dove fo make da kine sacrifice
Lev 12.6: sacrifice, an one young pigeon o one dove fo make da kine sacrifice fo any bad kine stuff she wen do.
Lev 12.7: Da pries guy goin bring da two sacrifice in front me, Yahweh, fo bring her da same side wit me.
Lev 12.8: two doves o two young pigeons, one fo da burn up kine sacrifice, an da odda fo da sacrifice fo any bad kine stuff she wen
Lev 12.8: one fo da burn up kine sacrifice, an da odda fo da sacrifice fo any bad kine stuff she wen do.
Lev 14.4: two birds dat stay alive an da right kine fo kill fo make sacrifice, an some cedar wood, red string, an one oregano branch, fo
Lev 14.10: fancy kine wheat flour, mix wit olive oil, fo make one sacrifice wit wheat, an bout one pint olive oil.
Lev 14.11: da guy ready fo come in front me, gotta bring da guy an da sacrifice animals in front me wea peopo go inside da yard fo da Tent
Lev 14.12: pries guy goin take one a da boy bebe sheeps fo make one sacrifice fo take away da blame fo da bad tings da guy wen do befo
Lev 14.12: lif up da baby sheep an da oil in front me fo make da kine sacrifice dey lif up.
Lev 14.13: da bebe sheep inside da spesho place wea dey make da kine sacrifice cuz a da bad kine stuff da guy wen do, an da kine
Lev 14.13: cuz a da bad kine stuff da guy wen do, an da kine sacrifice dey burn up.
Lev 14.13: Jalike da sacrifice cuz a da bad kine stuff, da sacrifice cuz a da blame, az
Lev 14.13: Jalike da sacrifice cuz a da bad kine stuff, da sacrifice cuz a da blame, az ony fo da pries guy eat, cuz stay real
Lev 14.14: Da pries guy goin take some a da blood from da sacrifice fo take away da blame, an put um on top da bottom a da
Lev 14.14: put um on top da bottom a da right ear a da guy he make da sacrifice fo, an on top his right thumb, an da big toe from his
Lev 14.17: right thumb, an his right big toe, on top da blood from da sacrifice fo take away da blame.
Lev 14.19: “Den da pries guy goin make da sacrifice cuz a da bad tings da guy wen do befo time, an bring him
Lev 14.19: dat da pries guy goin kill da animal fo da burn up kine sacrifice an put um on top da altar, wit da sacrifice wit da wheat
Lev 14.20: burn up kine sacrifice an put um on top da altar, wit da sacrifice wit da wheat too, an bring da guy da same side wit me.
Lev 14.21: animals, he gotta take one boy kine bebe sheep fo make one sacrifice fo take away da blame, an lif um up, fo bring him da same
Lev 14.21: kine flour mix wit bout one pint olive oil fo make one sacrifice wit wheat, an two doves o two young pigeons, wateva he can
Lev 14.22: doves o two young pigeons, wateva he can buy, one fo da sacrifice cuz a da bad tings he wen do, an da odda fo da burn up
Lev 14.22: a da bad tings he wen do, an da odda fo da burn up kine sacrifice.
Lev 14.23: numba eight, he gotta bring da animals an da stuff fo da sacrifice by da pries guy wea peopo go inside da yard fo da Tent wea
Lev 14.23: yard fo da Tent wea da peopo come fo meet me, fo make da sacrifice so he can come in front me.
Lev 14.24: guy goin take da bebe sheep an da pint a olive oil fo da sacrifice fo take away da blame, an lif um up in front me, Yahweh,
Lev 14.24: da blame, an lif um up in front me, Yahweh, fo da kine sacrifice dey lif up.
Lev 14.25: Da pries guy goin kill da bebe sheep fo da sacrifice fo take away da blame, an take some a da blood, an put um
Lev 14.28: his hand on top da same places he put da blood from da sacrifice fo take away da blame: on top da bottom a da guy's right
Lev 14.31: He goin kill one fo make da sacrifice cuz a da bad tings da guy wen do, an da odda fo make da
Lev 14.31: tings da guy wen do, an da odda fo make da burn up kine sacrifice wit da wheat sacrifice.
Lev 14.31: an da odda fo make da burn up kine sacrifice wit da wheat sacrifice.
Lev 14.49: Fo da kine sacrifice dat make da house okay da way I see um, he goin take two
Lev 14.52: Afta he make da sacrifice wit da blood from da bird, da spring watta, da bird dat
Lev 15.15: Da pries guy goin make sacrifice wit da birds, one fo da sacrifice cuz a da bad kine stuff
Lev 15.15: Da pries guy goin make sacrifice wit da birds, one fo da sacrifice cuz a da bad kine stuff da guy wen do, an da odda fo da
Lev 15.15: kine stuff da guy wen do, an da odda fo da burn up kine sacrifice.
Lev 15.30: Da pries guy goin make da sacrifice, one bird fo da sacrifice cuz a any bad kine stuff she wen
Lev 15.30: Da pries guy goin make da sacrifice, one bird fo da sacrifice cuz a any bad kine stuff she wen do, an da odda bird fo da
Lev 15.30: kine stuff she wen do, an da odda bird fo da burn up kine sacrifice.
Lev 16.2: Dass wea da pries guy sprinkle da blood from da sacrifice fo bring back da peopo da same side wit me, Yahweh.
Lev 16.3: befo he go dea, he gotta bring one boy kine cow fo make sacrifice cuz a da bad kine stuff da peopo wen do, an one boy kine
Lev 16.3: da peopo wen do, an one boy kine sheep fo da burn up kine sacrifice.
Lev 16.5: time, da Israel peopo goin bring two boy kine goats fo da sacrifice cuz a da bad kine stuff dey wen do, an one boy kine sheep
Lev 16.5: stuff dey wen do, an one boy kine sheep fo da burn up kine sacrifice.
Lev 16.6: “Den Aaron goin bring in da boy kine cow dat goin be da sacrifice fo da bad kine stuff he wen do, fo bring back him an his
Lev 16.9: bring da goat dat goin be fo me, Yahweh, dat goin be da sacrifice fo da bad kine stuff da peopo wen do.
Lev 16.11: “Den Aaron goin bring da boy kine cow fo make sacrifice fo da bad kine stuff he wen do, an kill um, fo bring him
Lev 16.15: “Den da pries guy goin kill da goat fo make da sacrifice fo da bad kine stuff da peopo wen do.
Lev 16.18: front me, Yahweh, an make shua da altar stay okay fo make sacrifice on top um, an stay da same side wit me.
Lev 16.24: Den he goin come out an make da burn up kine sacrifice fo himself, an anodda one fo da peopo, fo bring him an da
Lev 16.25: An he goin burn da fat from da sacrifice fo da bad kine stuff da peopo do, on top da altar too.
Lev 17.3: guys fo do: “Any Israel guy kill one boy kine cow fo make sacrifice, o one bebe sheep, o one goat, inside da camp o outside da
Lev 17.4: Dey suppose to bring da sacrifice animal wea you go inside da yard fo da Tent wea da peopo
Lev 17.4: Dey gotta make da sacrifice fo me, Yahweh, in front da place wea I stay.
Lev 17.4: But if dey make sacrifice some odda place, az jalike dey get da blame fo kill
Lev 17.5: Den dey can make da kine sacrifice fo show dat me, Yahweh, an dem stay tight wit each odda.
Lev 17.8: If you like make one burn up kine sacrifice o odda kine sacrifice, you gotta bring da animal wea you
Lev 17.8: If you like make one burn up kine sacrifice o odda kine sacrifice, you gotta bring da animal wea you go inside da yard fo da
Lev 17.9: yard fo da Tent wea da peopo come fo meet me, fo make da sacrifice fo me.”
Lev 17.11: so you guys can come back da same side wit me wen you make sacrifice on top da altar.
Lev 18.21: any a yoa own kids fo make um go through da fire fo make sacrifice fo da idol kine god Molek, cuz you guys betta not make my
Lev 19.5: “Wen you guys make sacrifice dat show dat you an me, Yahweh, stay tight wit each odda,
Lev 19.6: Gotta eat um da same day you make da sacrifice, o da nex day.
Lev 19.7: three, anybody eat um, az pilau, an I no goin take da sacrifice.
Lev 19.21: Tent wea da peopo come fo meet me, Yahweh, fo make da kine sacrifice dat take away da blame fo wat he wen do.
Lev 19.22: Wen da pries guy kill da boy kine sheep fo da sacrifice fo take away da blame, da pries guy goin bring da guy da
Lev 19.24: Goin be jalike one sacrifice fo me fo tell how good I stay.
Lev 20.2: give any a dea kids fo make um go inside da fire fo make sacrifice fo da idol kine god Molek, dey gotta mahke.
Lev 20.3: Wen he give his kid fo make sacrifice fo Molek, he make my spesho place pilau, an he talk bad an
Lev 20.5: Israel peopo no kill um, I goin go agains whoeva make da sacrifice fo Molek, an agains dea ohana.
Lev 21.6: Cuz dey da ones make da sacrifice fo me, Yahweh, wit fire, an az jalike dey give food to me,
Lev 21.8: da pries guys jalike dey real spesho fo me, cuz dey make sacrifice an give food to me, yoa God.
Lev 21.9: aroun fo money, she make her fadda shame so he no can make sacrifice.
Lev 21.17: someting wrong wit dem can come nea me, dea God, fo make sacrifice fo me wit food.
Lev 21.18: good, o dat get his face o his body mess up, no can make sacrifice fo me.”
Lev 21.21: get someting wrong wit dem can come nea me fo make da kine sacrifice dey make wit fire.
Lev 22.4: o someting come outa dea body, dey no can eat da kine sacrifice dat stay spesho fo me, till da ting pau an den dey can
Lev 22.6: Dey no can eat da food from one sacrifice dat stay spesho fo me, till dey bafe wit watta.
Lev 22.7: den dey can come in front me, an afta dat can eat da sacrifice dat stay spesho fo me, cuz az dea food.
Lev 22.14: stay spesho befo, dey gotta pay back da pries guy fo da sacrifice, an twenty percent moa.
Lev 22.16: spesho kine food, so den da odda peopo gotta make da kine sacrifice fo take away da blame.
Lev 22.18: guys, if dey like give one animal fo make one burn up kine sacrifice fo me, Yahweh, fo one strong promise dey wen make, o cuz
Lev 22.21: anybody bring one a da cows o da sheeps fo make da kine sacrifice dat show dat dem an me, Yahweh, stay tight wit each odda,
Lev 22.22: No put dese kine animals on top da altar fo one sacrifice you make wit fire fo me, Yahweh.
Lev 22.23: Wen you give one sacrifice ony cuz you like give, you can give one boy kine cow o
Lev 22.23: dat no come out good, o small, but I no take dat kine sacrifice if you wen make one strong promise fo make sacrifice fo
Lev 22.23: kine sacrifice if you wen make one strong promise fo make sacrifice fo me.
Lev 22.25: dat kine animals from one guy from odda place, an make sacrifice fo give um to me fo food.
Lev 22.27: From da day numba eight, I goin take um fo da kine sacrifice you make wit fire fo me, Yahweh.”
Lev 22.29: “Wen you make da kine sacrifice fo tank me, Yahweh, make um da right way so I goin take um
Lev 23.11: up da wheat in front me, Yahweh, so I goin take um, az one sacrifice from you guys.
Lev 23.12: day you lift up da wheat, you gotta make one burn up kine sacrifice for me, Yahweh, wit one bebe sheep, one year ol, dat no mo
Lev 23.13: An you gotta make sacrifice wit wheat o barley wit four pound flour, mix wit olive
Lev 23.13: Az one sacrifice you make wit fire, one real nice smell dat I like.
Lev 23.13: you pour out one quart wine by da altar fo make one drink sacrifice.
Lev 23.14: um, o eat da new wheat o barley, till da day you bring da sacrifice dat go wit da wheat in front me, yoa God.
Lev 23.15: wen you bring da wheat you cut an tie um up, fo make da sacrifice you lif up, from dat day, count seven weeks.
Lev 23.16: Dat day, make anodda sacrifice fo me, Yahweh.
Lev 23.17: Den give um to da pries guys fo him make da kine sacrifice you lift up fo me, Yahweh.
Lev 23.18: Dis goin be one burn up kine sacrifice fo me, Yahweh.
Lev 23.18: Wit da sacrifice from da wheat, an da sacrifice wit da wine, az one
Lev 23.18: Wit da sacrifice from da wheat, an da sacrifice wit da wine, az one sacrifice dey make wit fire, an dey
Lev 23.18: from da wheat, an da sacrifice wit da wine, az one sacrifice dey make wit fire, an dey make one real nice smell fo me,
Lev 23.19: Den, make sacrifice wit boy kine goat fo da kine sacrifice cuz a da bad kine
Lev 23.19: Den, make sacrifice wit boy kine goat fo da kine sacrifice cuz a da bad kine stuff da peopo wen do, an two boy kine
Lev 23.19: boy kine bebe sheep, da one year ol kine, fo make da kine sacrifice dat show dat you guys an me, Yahweh, stay okay.
Lev 23.20: Az one sacrifice dat stay spesho fo me, Yahweh, an da food, az fo da pries
Lev 23.25: No do regula kine work, but make sacrifice wit fire fo me, Yahweh.
Lev 23.27: You guys no can eat food dat day, so you can pray an make sacrifice wit fire fo me, Yahweh.
Lev 23.36: Erybody gotta come togedda one mo time, an make sacrifice wit fire fo me, Yahweh.
Lev 24.7: powda part from da breads fo help dem rememba dat da whole sacrifice wit fire stay fo me, Yahweh.
Lev 24.9: az someting real, real spesho fo me, dat dey get from da sacrifice dey make wit fire fo me, Yahweh.
Lev 26.30: I goin broke down yoa sacrifice places fo da idol kine gods on top da hills, an cut down
Lev 27.9: promise fo give one animal, an az da right kine fo one sacrifice, dat animal come spesho fo me, Yahweh.
Lev 27.11: promise fo give one animal, da kine dey no can use fo make sacrifice, cuz me, Yahweh, I no take dat kine animal, dey gotta give
Lev 27.27: if da animal dat born firs, da kine dey no can use fo make sacrifice, da guy can buy um back fo wat da pries guy figga, an pay
Deu 2.34: his towns an wipe um all out jalike we stay make one big sacrifice fo God: guys, wahines, an kids.’
Deu 3.6: We wipe um all out, jalike we stay make one big sacrifice fo God.
Deu 7.2: you guys gotta wipe um all out, jalike you make one big sacrifice fo Yahweh.
Deu 7.26: If you take um, Yahweh goin wipe you out jalike you az one sacrifice fo him, jalike he goin wipe out da idol.
Deu 7.26: an no take um, cuz Yahweh goin wipe um out jalike az one sacrifice fo him.
Deu 10.8: He tell da Levi ohana guys fo stand in front him an make sacrifice fo him too, an fo pray to God cuz dey his guys, an he do
Deu 12.2: Broke down all da sacrifice place on top da high mountains an hills, an unda ery tree
Deu 12.7: God Yahweh stay, you guys an yoa ohana peopo goin eat da sacrifice food, an stay good inside cuz a eryting you guys start fo
Deu 12.13: Make shua you no make yoa burn up kine sacrifice jus any place you guys like.
Deu 12.14: Make da burn up kine sacrifice ony inside da place Yahweh goin pick inside da land dat
Deu 12.15: fo you guys kill yoa animals jus fo eat an not fo make sacrifice, you can do dat inside wateva town.
Deu 12.27: Make yoa burn up kine sacrifice on top da altar fo yoa God Yahweh, both da meat an da
Deu 12.31: Dey even burn up wit fire dea own boys an girls, fo make sacrifice fo dea gods.’
Deu 13.15: Wipe dem all out, da peopo an da animals, jalike dey one sacrifice dat stay foeva fo me ony, Yahweh.
Deu 13.16: Az goin be jalike one sacrifice fo yoa God Yahweh.
Deu 15.21: no can see, o some odda bad kine ting, no kill um fo make sacrifice fo yoa God Yahweh.
Deu 16.2: Make sacrifice -- one animal from yoa sheeps, goats, o cows fo da Passova
Deu 16.3: No eat da sacrifice meat wit da kine bread dat get yeast, but fo seven days
Deu 16.4: Da first Passova day, no let da meat from da sacrifice you guys make nite time, stay till in da morning.
Deu 16.5: “You no can make da Passova sacrifice inside odda towns yoa God Yahweh give you guys.
Deu 16.6: Ova dea you guys gotta make da sacrifice fo da Passova, evening time wen da sun go down, da day ery
Deu 17.1: Moses tell da Israel peopo: “No make sacrifice fo yoa God Yahweh wit cows o sheeps dat get someting wrong
Deu 18.3: get da right fo get from da peopo: Weneva da peopo make sacrifice wit cows o sheeps o goats, dey give da pries guys da
Deu 18.10: one a you guys throw yoa boy o girl inside da fire fo make sacrifice.
Deu 20.17: You guys gotta wipe um all out, jalike you make one big sacrifice fo Yahweh -- da Het peopo, da Amor peopo, da Canaan peopo,
Deu 27.7: Make da kine sacrifice fo show dat eryting stay good wit you guys an Yahweh, an
Deu 32.17: You make sacrifice to da aumakua kine spirits.
Deu 32.38: Wea da gods dat wen eat da fat from yoa sacrifice?
Deu 32.38: Da ones dat wen drink da wine from yoa drink sacrifice?
1Ki 1.9: Adonijah go make plenny sacrifice, wit sheeps, an boy kine cows, an da kine cows peopo wen
1Ki 1.19: cows peopo wen feed plenny fo come fat, an sheeps, fo make sacrifice.
1Ki 1.25: Cuz today, Adonijah wen make sacrifice wit plenny boy kine cows, an cows dat peopo make um fat,
1Ki 3.2: Ony one ting -- dat time, all da peopo still stay making sacrifice on top da hills, cuz dey still yet no build one temple fo
1Ki 3.3: Ony one ting not right -- even Solomon stay make sacrifice an burn incense on top da hills.
1Ki 3.4: Plenny time, King Solomon wen go Gibeon side fo make sacrifice ova dea, cuz dass da mos important sacrifice place, on top
1Ki 3.4: side fo make sacrifice ova dea, cuz dass da mos important sacrifice place, on top one hill ova dea.
1Ki 3.4: Solomon guys wen kill tousan cows, fo make burn up kine sacrifice on top dat altar.
1Ki 3.15: He make sacrifice dat you burn up, an da kine sacrifice fo tell God dat
1Ki 3.15: He make sacrifice dat you burn up, an da kine sacrifice fo tell God dat eryting stay okay.
1Ki 8.5: pries guys stay carry da Box, an da peopo make real plenny sacrifice.
1Ki 8.22: Den Solomon stand right in front da altar wea dey make sacrifice fo Yahweh.
1Ki 8.54: da sky an aks um fo help, an looking at da altar fo make sacrifice to Yahweh.
1Ki 8.62: da King an all da Israel peopo togedda, wen make plenny sacrifice in front Yahweh.
1Ki 8.63: kill 22,000 cows an 120,000 sheeps an goats, fo make da sacrifice.
1Ki 8.64: Da alta no can hold all da burn up kine sacrifice, an da wheat flour kine sacrifice, an da fat pieces from
1Ki 8.64: hold all da burn up kine sacrifice, an da wheat flour kine sacrifice, an da fat pieces from da sacrifices dat he make fo show
1Ki 9.25: From da time Solomon pau build da Temple, he make sacrifice three times ery year on top da altar dat he wen build fo
1Ki 9.25: He make da kine sacrifice you burn da whole animal, an da kine sacrifice dat show
1Ki 9.25: da kine sacrifice you burn da whole animal, an da kine sacrifice dat show eryting stay okay wit you an God, an he burn um
1Ki 10.5: She see da burn up kine sacrifice he make inside da Temple Fo Yahweh.
1Ki 11.8: wifes he get from odda places, fo dem burn incense an make sacrifice fo dea own gods.
1Ki 12.27: Ery year, dis peopo go Jerusalem town fo make sacrifice inside da Temple Fo Yahweh.
1Ki 12.28: too hard, fo you guys go all da way Jerusalem side fo make sacrifice!
1Ki 12.31: Jeroboam wen build small kine house by da sacrifice places on top da hills fo pray.
1Ki 12.32: An Jeroboam make sacrifice on top da altar he wen build.
1Ki 12.32: He do dat Bethel side, fo make sacrifice fo da idol kine gods he wen make, dat look jalike bebe
1Ki 12.32: He get da peopo fo come prieses fo all da small kine sacrifice house he wen build on top da hills fo pray to da odda gods
1Ki 12.33: an he da one, not da pries guys, go to da altar an make da sacrifice.
1Ki 13.1: den, wen Jeroboam stay stand by da altar fo burn up da sacrifice.
1Ki 13.2: On top dis altar, Josiah goin make sacrifice.
1Ki 13.2: pries guys fo da places on top da hills wea da peopo make sacrifice.
1Ki 13.2: He goin kill dose dat burn sacrifice on top dis altar too.
1Ki 13.5: Da altar wen broke in two piece an da ash from da sacrifice fat spill out, jalike da sign dat da guy dat know God wen
1Ki 13.32: bout all da small temples on top da hills wea peopo make sacrifice to odda gods inside da Samaria towns.
1Ki 13.33: go make anybody from any kine place come pries guys fo da sacrifice places on top da hills.
1Ki 13.33: um come pries fo da places on top da hills wea dey make sacrifice to odda gods.
1Ki 14.23: spesho kine place on top da high part a da hills fo make sacrifice, an dey stand up big stone fo make place for pray, an put
1Ki 15.14: on top da mos high part a da hills wea da peopo make sacrifice fo da odda gods, dey still stay.
1Ki 16.32: fo Ba`al Samaria side, an he put one altar dea fo make sacrifice to Ba`al.
1Ki 18.26: take da cow Elijah wen give um an kill um fo make ready da sacrifice.
1Ki 18.29: out, till evening time, wen time fo make da regula kine sacrifice.
1Ki 18.30: He fix da altar fo make sacrifice fo Yahweh, dat stay broke.”
1Ki 18.34: “Go fill up four big pots wit watta, an pour um on top da sacrifice meat an on top da wood.
1Ki 18.36: Wen time fo make da sacrifice, Elijah da talka fo God go by da altar an pray lidis:
1Ki 18.38: Da fire burn up da sacrifice, an da wood, an da stones an da dirt, an even da watta
1Ki 19.10: Dey wen broke down all da altar places fo make sacrifice fo you.
1Ki 19.14: Dey wen broke down all da altar places fo make sacrifice fo you.
1Ki 19.21: He take da two cow an kill um fo make sacrifice.”
1Ki 19.21: Da wood pieces from da plow, he burn um fo cook da sacrifice meat.
1Ki 22.43: Still yet, all da sacrifice place on da top a da hills still stay dea.
1Ki 22.43: Da peopo still stay make sacrifice fo da odda gods an burn incense dea.
2Ki 3.20: An da nex morning, wen time fo make da morning sacrifice, get plenny watta running down from Edom side!
2Ki 3.27: kill him and burn up da body on top da town wall, fo make sacrifice to his gods.
2Ki 4.23: Dis not da sacrifice time fo da New Moon o da Res Day.”
2Ki 5.17: Cuz now, no way I goin make burn up kine sacrifice, o odda kine sacrifice, fo no odda gods, but ony fo
2Ki 5.17: no way I goin make burn up kine sacrifice, o odda kine sacrifice, fo no odda gods, but ony fo Yahweh.
2Ki 10.19: Cuz I goin make one big sacrifice fo Ba`al.
2Ki 10.24: So erybody go inside fo make plenny sacrifice, regula kine an burn up kine.
2Ki 10.25: So wen Jehu pau make da burn up kine sacrifice, he tell da guards an da officer guys fo his army: “Go
2Ki 12.3: yet, da altars still stay on da top a da hills fo make sacrifice fo da idol kine gods.
2Ki 12.3: Da peopo still stay make sacrifice an burn incense ova dea.
2Ki 14.4: But da sacrifice places fo da idol kine gods still stay on top da hills.
2Ki 14.4: Da peopo stay make sacrifice an burn incense ova dea.
2Ki 15.4: But da sacrifice places on top da hills still stay dea.
2Ki 15.4: Da peopo still stay make sacrifice an burn incense fo odda gods ova dea.
2Ki 15.35: Da sacrifice places fo da odda gods still stay on top da hills, an da
2Ki 15.35: gods still stay on top da hills, an da peopo stay make sacrifice an burn incense fo da idol kine gods ova dea.
2Ki 16.3: He even burn up his own boy fo make one sacrifice fo da god Molok, jalike da pilau kine stuff da odda peopos
2Ki 16.4: Plenny time, Ahaz go by da local sacrifice places an make sacrifice an burn incense dea fo da idol
2Ki 16.4: Plenny time, Ahaz go by da local sacrifice places an make sacrifice an burn incense dea fo da idol kine gods.
2Ki 16.4: Get plenny sacrifice place on top da hills an unda ery big shade tree.
2Ki 16.13: He make burn up kine sacrifice, an wheat kine sacrifice.
2Ki 16.13: He make burn up kine sacrifice, an wheat kine sacrifice.
2Ki 16.13: He pour out his drink sacrifice, an sprinkle blood on top da altar from da sacrifices he
2Ki 16.15: da pries guy: “On top da big new altar, make burn up kine sacrifice fo morning time, an da wheat o barley sacrifice fo evening
2Ki 16.15: up kine sacrifice fo morning time, an da wheat o barley sacrifice fo evening time, an da king's burn up kine sacrifice an
2Ki 16.15: sacrifice fo evening time, an da king's burn up kine sacrifice an wheat o barley sacrifice, an da burn up kine sacrifice
2Ki 16.15: an da king's burn up kine sacrifice an wheat o barley sacrifice, an da burn up kine sacrifice fo all da peopo inside da
2Ki 16.15: sacrifice an wheat o barley sacrifice, an da burn up kine sacrifice fo all da peopo inside da land, an dea wheat o barley
2Ki 16.15: fo all da peopo inside da land, an dea wheat o barley sacrifice, an dea drink kine sacrifice.
2Ki 16.15: land, an dea wheat o barley sacrifice, an dea drink kine sacrifice.
2Ki 16.17: da watta tubs from da carts dat carry da watta fo wash da sacrifice meat.”
2Ki 17.9: aroun dem, da peopo build places on top da hills fo make sacrifice fo da odda gods, nea all dea towns.
2Ki 17.11: Dey burn incense on top ery sacrifice place dey make on top da hills, jalike da peopos dat
2Ki 17.17: Dey throw dea own boys an girls inside da fire fo make sacrifice.
2Ki 17.29: Dey put dea own gods on top da sacrifice places dat da Samaria peopo wen make befo time on top all
2Ki 17.31: idol, an da Sefarvaim peopo burn up dea own kids fo make sacrifice fo Adrammelek an Anammelek, da Sefarvaim gods.
2Ki 17.32: from all ova dea land too, fo make dem da pries guys fo da sacrifice places on top da hills.
2Ki 17.35: No make sacrifice fo dem!
2Ki 17.36: You gotta go down in front me, an make sacrifice fo me.
2Ki 18.4: Hezekiah was da one dat wen take away da sacrifice places on top da hills, smash da big kapu stones fo da
2Ki 18.22: trus oua God Yahweh,” how come Hezekiah wen take away his sacrifice places on top da hills, an his altars?
2Ki 21.3: go back to da odda gods, an build um up again, all da sacrifice places dat his fadda Hezekiah wen wipe out.
2Ki 21.6: He kill his own boy in da fire fo make sacrifice.”
2Ki 23.5: da Judah kings wen give da job fo burn incense on top da sacrifice places on top da hills nea da Judah towns, an da ones nea
2Ki 23.8: dat work fo Yahweh from da Judah towns, an make all da sacrifice places on top da hills from Geba to Beersheba, so nobody
2Ki 23.8: He broke down da sacrifice places fo da idol kine gods, dat stay by da gate fo go
2Ki 23.9: Da pries guys dat come from Aaron dat wen use da sacrifice places fo da idol kine gods on top da hills befo time,
2Ki 23.9: on top da hills befo time, King Josiah no let dem make sacrifice on top da altar fo Yahweh inside Jerusalem.
2Ki 23.10: so nobody can use um fo kill dea boy o girl dea, fo make sacrifice wit fire fo da idol god Molek.
2Ki 23.12: He broke down da sacrifice altars dat da Judah kings wen put up on top da flat roof
2Ki 23.13: An da king make um so nobody can use da sacrifice places on top da hills across Jerusalem, da south side a
2Ki 23.14: an cova dea place wit mahke peopo bones so no can make sacrifice dea.
2Ki 23.15: Dass da sacrifice place dat King Jeroboam, Nebat boy, wen make ova dea.
2Ki 23.15: But Josiah broke down da altar an da sacrifice place, an burn da sacrifice place an pound um until come
2Ki 23.15: broke down da altar an da sacrifice place, an burn da sacrifice place an pound um until come ashes.
2Ki 23.16: top da altar fo make da altar come so no can use fo make sacrifice dea.
2Ki 23.19: All da buildings fo da sacrifice places on top da hills, dat da Israel kings wen build
2Ki 23.19: get rid a dem an make um so no can use da place fo make sacrifice no moa.
2Ki 23.20: Josiah kill all da prieses fo da sacrifice places on top da hills.
2Ki 23.20: He kill dem on top dea own altars, jalike he stay make sacrifice wit dem.
Ezr 3.2: wen bus up da altar, but now da Israel peopo like make sacrifice fo God on top da altar, jalike Moses, God's guy from long
Ezr 3.3: Right den an dea dey start fo make sacrifice fo Yahweh on top da new altar, da kine sacrifice you burn
Ezr 3.3: fo make sacrifice fo Yahweh on top da new altar, da kine sacrifice you burn up da whole animal.
Ezr 3.4: Time Fo Live Inside Shacks, an make da kine burn up sacrifice fo ery day, fo dat spesho time.
Ezr 3.6: Inside Shacks start, da pries guys make da kine burn up sacrifice ery day fo Yahweh, even befo dey start fo put da
Ezr 4.2: bring us ova hea from Assyria side, us guys stay make sacrifice to yoa God.
Ezr 6.9: um -- young boy kine cows, boy an girl kine sheeps fo make sacrifice fo Da God Dat Stay Inside Da Sky.
Ezr 6.17: Fo give da Temple to God, dey make plenny sacrifice.
Ezr 6.17: Dey bring twelve boy kine goats fo make sacrifice fo take away da shame fo all da bad tings dey wen do, one
Ezr 7.15: gold wit you, an we stay give you plenny so you can make sacrifice to da God fo da Israel peopo, da God dat stay Jerusalem
Ezr 8.35: peopo dat wen come back from Babylon bring animals fo make sacrifice.
Ezr 8.35: Dey make da kine sacrifice dat you burn up eryting fo da God Fo Da Israel Peopo -- 12
Ezr 8.35: Ery one a da sacrifice, dey burn um all up.
Ezr 9.4: an no can do notting, till time fo make da late aftanoon sacrifice.
Ezr 9.5: Wen time fo make da sacrifice, I stand up.
Ezr 10.19: ting dey wen do, dey wen kill one boy kine sheep fo make sacrifice fo God.
Neh 3.1: Den dey make sacrifice fo make dat place spesho fo God, from da gate to da Towa
Neh 4.2: Dey tink dey can make sacrifice ova dea?
Neh 10.33: table inside da Temple, an da wheat flour dey give fo make sacrifice, an fo buy da animals dey burn up ery day fo make
Neh 10.33: an fo buy da animals dey burn up ery day fo make sacrifice, an fo da spesho kine sacrifices fo da Res Day ery week an
Neh 10.34: ohanas goin go bring wood fo burn on top da altar fo make sacrifice to oua God Yahweh, jalike stay write inside da Rules.
Neh 12.30: Da pries guys an da Levi ohana guys wen make sacrifice fo make shua dey can go inside da Temple, an dey make
Neh 12.30: fo make shua dey can go inside da Temple, an dey make sacrifice fo all da peopo, an fo da gates an da wall too.
Neh 12.43: Dat day, da peopo make choke plenny sacrifice.
Neh 13.9: Den I tell da pries guys fo make sacrifice, so can use da storage rooms fo God one mo time.
Neh 13.9: fo da Temple Fo God, an da incense an da wheat fo make sacrifice.
Neh 13.31: guys wood, fo burn da sacrifices, wen dey suppose to make sacrifice.
Isa 1.11: get mo den plenny boy kine sheeps Dey can burn up fo make sacrifice, An da fat stuff from da bestes animals.
Isa 1.13: No bring me sacrifice dat no mean notting!
Isa 15.2: Moab peopo go up to dea temple, An da Dibon peopo go up da sacrifice place on top da hill, Fo cry.
Isa 16.12: Bumbye, no matta da Moab peopo go up Da sacrifice places fo dea gods on top da hills, An no matta dey work
Isa 19.22: Dat time, goin get one altar fo make sacrifice fo Yahweh inside da middo a da Egypt land, an one big
Isa 19.22: Dey goin make sacrifice an give wheat o barley gif fo him, cuz now dey get Yahweh
Isa 30.33: Wea da peopo dat donno God Burn up dea own kids Fo make sacrifice fo dea idol kine gods, From long time, jalike dat place
Isa 34.6: Get fat all ova um From da bebe sheeps an goats fo make sacrifice, Fat from da boy kine sheep kidney, He use um fo make
Isa 34.6: Fat from da boy kine sheep kidney, He use um fo make sacrifice.”
Isa 34.6: kill plenny peopo inside da Edom land, Jalike goin get one sacrifice fo Yahweh Inside Bozrah, da Edom town.
Isa 34.7: He goin kill da wild cows An da odda kine animals fo make sacrifice.
Isa 34.7: boy kine cows too, An da real big boy kine cows, fo make sacrifice.
Isa 36.7: tink bout dis: Hezekiah, he da one wen take down da sacrifice places an da altars wea you guys pray to Yahweh!
Isa 40.16: da animals dat live ova dea, Dey not nuff fo make da kine sacrifice Dat you burn up.
Isa 43.23: bring sheeps Fo kill an burn up, No was fo me, fo make sacrifice fo real kine!
Isa 43.23: Wen you guys make odda kine sacrifice, No was fo show respeck fo me!
Isa 43.24: smell nice, An you guys neva give me Da bestes part a yoa sacrifice meat.
Isa 52.15: be jalike da blood Dat da pries guy sprinkle wen he make sacrifice.
Isa 53.10: Yahweh make him mahke, jalike one sacrifice Fo all da blame peopo get Cuz a da bad kine stuff we do.
Isa 56.7: Wen dey make burn up kine sacrifice on top my altar, An odda kine sacrifices dey make dea, Dat
Isa 57.5: da god Molek Down by da streams dat no mo watta, Fo make sacrifice unda da cracks in da cliffs.
Isa 57.6: An fo dem you pour out plenny drink fo sacrifice An give plenny wheat o barley fo sacrifice too.
Isa 57.6: plenny drink fo sacrifice An give plenny wheat o barley fo sacrifice too.
Isa 57.7: An den she go up dea fo make sacrifice an make sex.
Isa 60.7: from Nebaiot goin be wat you guys need Fo make good kine sacrifice on top my altar.
Isa 65.3: Dey make sacrifice to da idol kine gods inside dea gardens.
Isa 66.3: [Fo / Wit] dem, wen dey kill one cow fo make sacrifice, Az bad, cuz az jalike dey wen kill one guy.
Isa 66.3: Wen dey kill one bebe sheep fo make sacrifice, Az bad, cuz az jalike dey wen broke one dog neck.
Isa 66.3: offering, Az bad, cuz az jalike dey wen give pig blood fo sacrifice.
Isa 66.20: Wen all dem come, dat goin be jalike one wheat sacrifice fo tell me, ‘Yahweh, mahalo plenny!
Isa 66.20: da Israel peopo bring dea wheat in clean baskets fo make sacrifice inside da Temple Fo Yahweh.”
Dan 2.27: mean, o dat look at da animal guts wen dey kill um fo make sacrifice, so dey can find out wass goin happen bumbye.”
Dan 2.46: wheat an barley an incense to Daniel, so Daniel can make sacrifice to God.”
Dan 4.7: da guys dat look at da animal guts wen dey kill um fo make sacrifice so can find out wass goin happen bumbye.
Dan 5.7: guys dat look at da animal guts wen dey kill um fo make sacrifice, so dey can figga wass goin happen bumbye.
Dan 5.11: guys dat look at da animal guts wen dey kill um fo make sacrifice, so dey can find out wass goin happen bumbye.
Dan 7.25: An goin try fo change Da regula times fo make sacrifice An change da rules from God.
Dan 8.11: He no let da peopo make sacrifice fo ery day.
Dan 8.12: Dat horn get one army fo do bad kine stuff an fo stop da sacrifice dat da pries guys suppose to make ery day.
Dan 8.13: bout da sacrifice da prieses suppose to make ery day?
Dan 8.14: Da odda angel guy tell, “Goin be 2300 sacrifice times, nite time an morning time, dat dey no can make da
Dan 8.14: times, nite time an morning time, dat dey no can make da sacrifice.
Dan 9.21: late aftanoon time, da same time da pries guys stay make sacrifice.
Dan 9.24: bad kine stuff stop / pau da bad kine stuff], Fo make sacrifice fo bring da peopo dat do wass wrong da same side wit God,
Dan 9.27: But in da middle a da seven year, he goin stop all kine sacrifice.
Amo 2.8: clotheses dat odda peopo wen leave dea Nex to da alta fo sacrifice, Till da peopo can pay back wat dey owe.
Amo 4.4: you go ova dea, nex day morning time, Take da animal fo da sacrifice to da pries guy.
Amo 4.5: Burn some a da bread you suppose to sacrifice Fo tell God “Mahalo plenny!
Amo 5.22: If you guys bring animals fo kill um an burn um up fo make sacrifice fo me, If you guys bring wheat fo make present fo show you
Amo 5.22: Wen you guys kill da fat cow fo make da sacrifice, Still yet, I no goin take um.
Amo 5.25: inside da boonies, Fo forty year, you Israel guys wen make sacrifice fo me, An bring me presents cuz you like show me love an
Amo 9.1: big an awesome, an he stand right dea ova da altar fo da sacrifice.
Jon 1.16: So dey wen kill one animal fo make sacrifice to him, an dey make plenny serious kine promise, wat dey
Jon 2.9: But me, I like make sacrifice fo you bumbye, An sing an tell you dat you da greates!
Mal 1.7: kine food, erytime you bring food by da altar fo make sacrifice fo me.
Mal 1.7: You talk like az okay fo make any kine sacrifice fo me, Yahweh.’
Mal 1.8: You make sacrifice wit da kine animal dat no can see.
Mal 1.9: I give you guys chance, no matta you bring dat pilau kine sacrifice!
Mal 1.10: Mo betta one a you guys shut da doors fo da sacrifice place.
Mal 1.10: can go inside fo make da fire on top da altar, fo make one sacrifice fo me dat ony wase time.
Mal 1.11: Dey bring stuff fo make sacrifice cuz dey know wat kine God me, an dey bring da kine gifs
Mal 1.13: dat da wild animals rip up, an give um to me fo one sacrifice.’
Mal 1.14: But I tell, one guy make one promise fo make one sacrifice to my Boss befo time.”
Mal 1.14: Da guy get one good sheep, boy kine, fo make da sacrifice.
Mal 2.12: Get peopo dat make lidat, Dey even bring gif fo make sacrifice fo Yahweh, Da God Ova All Da Armies.
Mal 2.13: You guys cry big an moan all ova da altar wea you make sacrifice fo Yahweh.
Mal 3.4: Wen da Judah ohana an da Jerusalem peopo Bring dea sacrifice fo Yahweh, Goin be jalike da ol days, long time ago,
Mal 3.4: be jalike da ol days, long time ago, Jalike how was wen da sacrifice was good kine.
Mat 8.4: No foget make da kine sacrifice, now, jalike Moses wen tell in God's Rules.
Mat 9.13: Dat mo betta den jus make sacrifice inside da temple.
Mat 12.7: Dat mo betta den jus make sacrifice inside da temple.
Mat 21.12: to da temple, an da stools fo da guys who sell doves fo sacrifice.
Mat 26.28: blood goin come out from my body jalike wen dey kill one sacrifice.
Mrk 1.44: No foget make da kine sacrifice now, jalike Moses wen tell inside God's Rules.
Mrk 9.49: “Da pries guys wen burn da sacrifice an sprinkle um wit salt fo make um come clean fo God.
Mrk 11.15: to da temple, an da benches fo da guys who sell doves fo sacrifice.
Mrk 12.33: Dass mo importan den make da burn kine offering an da sacrifice.
Mrk 14.12: dass wen da peopo kill da baby sheep fo make da Passova sacrifice.
Mrk 14.24: blood goin come out from my body jalike wen dey make one sacrifice.
head: Da Sacrifice
Luk 2.22: But wen pau da kapu, da mudda an da fadda gotta make sacrifice, den she can go pray wit da odda peopo.
Luk 2.24: An Joseph an Mary wen make one sacrifice cuz dea numba one boy wen born, jalike da Rules from da
Luk 2.24: “If dey no mo notting, den two doves o two pigeons fo da sacrifice.
Luk 5.14: No foget make da kine sacrifice now, jalike Moses wen tell inside God's Rules.
Luk 13.1: Pilate's army guys wen kill, same time dose peopo making sacrifice inside da temple.
Luk 22.7: No Mo Yeast come, wen dey kill da baby sheep fo da Passova sacrifice.
Jhn 1.29: He jalike God's baby sheep fo da sacrifice.
Jhn 1.36: Dis guy jalike God's baby sheep fo da sacrifice.
Jhn 2.14: yard Jesus see guys selling cows, sheeps, an doves fo da sacrifice.
Act 7.41: Dey wen make sacrifice fo um, an den wen make one big party fo da ting dey wen
Act 7.42: wen say, ‘You Israel peopo, Dat no was fo me you wen make sacrifice, Forty years inside da boonies!
Act 14.13: leis by da gate fo da town, cuz all da peopo wen like make sacrifice fo Barnabas an Paul.”
Act 14.18: Wen Paul say dat, all da peopo wen try mo hard fo make sacrifice fo dem.
Act 21.24: Afta dat, dey gotta make sacrifice an shave dea heads fo show dat da promise pau.
Act 21.24: You pay da money fo make da sacrifice dem guys gotta make befo dey can shave dea heads.
Act 24.17: fo bring money fo my peopo, fo da poor peopo, an fo make sacrifice inside da temple.
Rom 3.25: God wen make Jesus da main guy, so he can be da sacrifice fo hemo da shame fo all da bad kine stuff everybody do,
Rom 8.3: Plus, he wen come one sacrifice fo hemo da shame fo da bad kine stuff dat all da odda
Rom 8.32: He wen make um one sacrifice fo help all us guys.
Rom 11.3: Da altar wea dey make sacrifice fo you, Dey wen go bus um up.
Rom 12.1: aks you guys, let God take ova you, jalike you giving one sacrifice, but alive.
1Co 5.7: wen dey wen kill one spesho baby sheep fo da Passova sacrifice.
1Co 8.1: Now, I like talk bout da meat dat peopo give fo make sacrifice fo da idol kine gods.
1Co 8.4: Even if da peopo make sacrifice to da idol kine gods, an den somebody go eat dat food, we
1Co 8.7: dey eat da meat dat da odda peopo wen use fo make sacrifice fo da idol kine gods, dey tink, “Eh, dis food was one
1Co 8.7: fo da idol kine gods, dey tink, “Eh, dis food was one sacrifice fo da idol kine god, you know!
1Co 8.10: guy goin tink dass okay fo him fo eat da food too, from da sacrifice dey wen kill fo da idol kine god.
1Co 9.13: Da guys dat stay kill da animals on top da altar fo sacrifice, dey can eat da meat dat da peopo give fo sacrifice.
1Co 9.13: fo sacrifice, dey can eat da meat dat da peopo give fo sacrifice.
1Co 10.18: do um: wen dey kill da animal on top da altar fo make da sacrifice fo God, da pries guys dat kill um get da meat fo eat.
1Co 10.18: wit God an wit da peopo dat wen bring da animal fo da sacrifice.
1Co 10.19: But you tink I mean dat da sacrifice dey make fo da idol kine gods, dass someting fo real?
1Co 10.20: I mean: wen da peopo dat donno God kill da animals fo make sacrifice, dey do um fo da bad kine spirits, dey no stay do um fo da
1Co 10.28: if somebody tell you guys, “Dis meat come from one temple sacrifice fo one idol kine god,” den no eat um.”
1Co 13.3: an use da money fo give food to da poor peopo, an even sacrifice my body in da fire, but I no mo love an aloha, wat den?
Eph 5.2: He wen give himself up fo mahke fo us guys, jalike he one sacrifice fo God, da kine sacrifice dat make God stay good inside.
Eph 5.2: mahke fo us guys, jalike he one sacrifice fo God, da kine sacrifice dat make God stay good inside.
Php 2.17: Dass jalike you making one spesho sacrifice fo him.
Php 2.17: make me bleed an mahke, dass jalike pouring wine on top da sacrifice you guys stay making.
Php 4.18: Dass jalike da kine sacrifice dat smell real nice to him.
Col 1.20: Cuz Jesus wen bleed an mahke jalike he one sacrifice, God wen bring back everyting an everybody da same side
2Ti 4.6: Jalike I goin pour out my blood fo come one sacrifice awready.
Heb 5.3: An dass why he gotta make sacrifice fo himself jalike fo da peopo, cuz he do da bad kine stuff
Heb 7.13: neva say dat da guys from dat ohana get da right fo make sacrifice on top da altar.
Heb 7.27: He no need make sacrifice every day jalike dem.
Heb 7.27: Dose guys, first dey gotta make sacrifice fo all da bad tings dey wen do, an den dey make sacrifice
Heb 7.27: sacrifice fo all da bad tings dey wen do, an den dey make sacrifice fo all da odda peopo.
Heb 7.27: But Jesus, he wen make sacrifice fo da peopo one time ony, wen he wen make himself da
Heb 7.27: fo da peopo one time ony, wen he wen make himself da sacrifice.
Heb 9.7: he gotta take blood from one animal dey wen kill fo sacrifice.
Heb 9.7: He give da blood from da sacrifice to God -- fo himself first, an den fo da bad kine stuff da
Heb 9.12: He neva need da blood from da goats an cows dat dey wen sacrifice, fo go inside.
Heb 9.14: fo mahke, jalike one pries give God one perfeck animal fo sacrifice dat no mo notting wrong wit um.
Heb 9.14: So den, da kine sacrifice Christ wen make, get plenny mo power fo throw out da shame
Heb 9.18: make befo time, dat deal wen need blood from one animal sacrifice fo make da deal good.
Heb 9.19: Den he make sacrifice from cows an goats, an take da blood wit water, an dark
Heb 9.20: Moses tell da peopo, “Dis da blood from da sacrifice, fo make solid da new deal dat God making wit you guys
Heb 9.21: da big tent, an on top everyting da pries guys use fo make sacrifice to God.
head: God's Spesho Guy Come One Sacrifice
Heb 9.25: An Christ neva make himself one sacrifice ova an ova.
Heb 9.26: time, he wen come ony dat one time, fo make himself da sacrifice, an throw out all da bad kine stuff foeva.
Heb 9.28: So Christ wen come one sacrifice ony one time, fo throw out da bad kine stuff plenny peopo
head: Christ Make Sacrifice Ony One Time
Heb 10.1: No matta dose peopo go make sacrifice every year, jalike da Rules tell.
Heb 10.2: Cuz if da Rules wen make dem perfeck, fo shua dey pau make sacrifice, cuz no need, yeah?
Heb 10.3: Da sacrifice dey gotta make, every year, dat ony make um rememba all da
Heb 10.6: wen do bad kine tings, So dey burn da whole animal fo make sacrifice, But dat no make you stay good inside.
Heb 10.8: da bad kine tings, An wen dey burn da whole animal fo make sacrifice, Dat no make you stay good inside.
Heb 10.10: He wen come one sacrifice fo us wen he wen bleed an mahke dat one time.
Heb 10.12: But dis pries I talking bout, Christ, he wen make da sacrifice fo da bad kine stuff dat one time, an den he wen go sit
Heb 10.14: Christ wen make da sacrifice one time, an dat sacrifice wen make everybody dat stay
Heb 10.14: Christ wen make da sacrifice one time, an dat sacrifice wen make everybody dat stay coming spesho fo God, fo be da
Heb 10.18: fo da bad kine stuff dey wen do, den no need make odda sacrifice fo dat no moa.’-”
Heb 10.26: doing da bad kine stuff still yet cuz we like, den no mo sacrifice fo hemo da shame fo all da bad kine stuff we stay do.
Heb 10.29: no mean notting dat Christ wen bleed an mahke cuz he da sacrifice fo dem.
Heb 11.4: He wen trus God, an dass how come his sacrifice was mo betta den da sacrifice his brudda Cain wen give
Heb 11.4: God, an dass how come his sacrifice was mo betta den da sacrifice his brudda Cain wen give God.
Heb 11.4: um right wit God, an dat Abel, he wen give God good kine sacrifice.
Heb 11.18: So, he like give up his boy Isaac fo make him be da sacrifice.
Heb 11.18: An dass da one dat Abraham was making ready fo be da sacrifice.”
Heb 11.28: do jalike God wen say, fo tell da peopo fo make da Passova sacrifice, an sprinkle da sheep blood all aroun dea doors.
Heb 12.24: Cuz Jesus wen bleed an mahke jalike one sacrifice, an dass wat make everyting happen fo da deal.
Heb 13.10: Dey get da right fo eat da sacrifice meat from dat altar.
Heb 13.11: You know, da Jewish main pries guys take da blood from da sacrifice animals inside da Real, Real Spesho Place Fo God, fo make
Heb 13.11: animals inside da Real, Real Spesho Place Fo God, fo make sacrifice fo da bad kine stuff da peopo wen do.
Heb 13.15: Us guys, our ancesta guys wen make sacrifice fo show dey like say plenny good tings bout God.
Heb 13.16: Cuz dass jalike you making one sacrifice dat make God stay good inside.
Jas 2.21: him, wen he wen put his boy Isaac on top da altar fo make sacrifice to God.
1Pe 1.19: sheep dat no mo notting wrong wit um an dey kill fo da sacrifice.
1Jn 2.2: Jesus, he da one dat wen mahke fo be da sacrifice dat let us guys go an hemo da shame fo all da bad kine
1Jn 4.10: An he wen send his Boy fo mahke so he can be da sacrifice dat hemo da shame fo all da bad kine stuff we wen do.
Rev 2.14: He wen make um eat food da odda peopo awready wen give fo sacrifice to da idol kine gods, an go fool aroun wit peopo dey not
Rev 5.9: Cuz dey wen kill you jalike one sacrifice, An you wen bleed an mahke, Fo pay da price fo bring peopo
Rev 5.12: loud voice: “Dey wen kill God's Baby Sheep Guy Jalike one sacrifice.