Mat 1.4: Nashon, he Salmon fadda.
Mat 1.5: Salmon, he Boaz fadda, an Rahab, she Boaz mudda.
Luk 3.32: he Obed's boy; Obed, he Boaz boy; Boaz, he Salmon's boy; Salmon, he Nashon's boy; Nashon, he Aminadab's boy; Aminadab, he