Neh 12.37: on top da wall wea da wall go up da hill to David's Town, above David House.
Neh 12.38: I go behin dem wit half da peopo, above da Towa Wit Ovens, to da Wide Wall, above da Efraim Gate
Neh 12.39: half da peopo, above da Towa Wit Ovens, to da Wide Wall, above da Efraim Gate an da Ol Gate, an da Fish Gate an da
Isa 40.22: God, da One stay live above da earth an da sky!