Deu 4.3: guys all da peopo dat wen stay tight wit da idol kine god Ba`al, ova dea Mount Peor side.
Deu 7.5: down dea altars, smash da big kapu stones dey put up fo da Ba`al god, cut down da kapu poses dey put up fo da Asherah
1Ki 16.31: He wen start fo make da god Ba`al be his god, an go down an show um respeck.
1Ki 16.32: He build one temple fo Ba`al Samaria side, an he put one altar dea fo make sacrifice to
1Ki 16.32: Samaria side, an he put one altar dea fo make sacrifice to Ba`al.
head: Elijah An Da Guys Dat Talk Fo Da Ba`al God
1Ki 18.18: neva do da tings Yahweh tell you fo do, an you pray to da Ba`al kine gods.
1Ki 18.19: An bring da 450 talkas fo da Ba`al god, an da 400 talkas fo da Asherah god, dat Jezebel stay
1Ki 18.21: But if Ba`al stay God fo real kine, go wit him!
1Ki 18.22: But Ba`al, he get 450 guys dat talk fo him.
1Ki 18.25: Elijah tell da talka guys fo Ba`al, “Get plenny a you guys, so go do um firs.”
1Ki 18.26: Da talka guys fo Ba`al take da cow Elijah wen give um an kill um fo make ready da
1Ki 18.26: Den dey go use Ba`al name fo call him.”
1Ki 18.26: Dey yell, “Eh, Ba`al, lissen to us guys an do someting!
1Ki 18.26: But dey no hear notting from Ba`al.
1Ki 18.27: Cuz Ba`al one god.
1Ki 18.29: Dey making like da talkas fo Ba`al suppose to make, spazzing out, till evening time, wen time
1Ki 18.29: But Ba`al no do notting, nobody answa dem, nobody lissen dem.
1Ki 18.40: Den Elijah tell da peopo, “Grab da guys dat talk fo Ba`al!
1Ki 19.1: Elijah wen tell da peopo fo kill all da talka guys fo da Ba`al god wit dea swords.
1Ki 19.18: Israel guys dat neva go down on top dea knee in front da Ba`al god an neva kiss da Ba`al statue!
1Ki 19.18: down on top dea knee in front da Ba`al god an neva kiss da Ba`al statue!
1Ki 22.6: So King Ahab tell all da guys dat talk fo his god Ba`al fo come togedda.”
1Ki 22.53: Ahaziah get da Ba`al god fo his boss.
1Ki 22.53: He go down in front Ba`al an pray to him.
2Ki 3.2: He wen take away da kapu stone fo da Ba`al god dat his fadda wen put.
2Ki 4.42: Had one guy dat wen come by Elisha from Ba`al Shalishah.
head: Dey Kill Da Guys Dat Do Stuff Fo Dea God Ba`al
2Ki 10.18: bring all da peopo togedda an tell um, “Ahab wen work fo Ba`al litto bit.
2Ki 10.18: But me, Jehu, I goin work fo Ba`al mo plenny!
2Ki 10.19: Now go tell all da guys dat talk fo Ba`al, all da guys dat do stuff fo him, an all his pries guys,
2Ki 10.19: Cuz I goin make one big sacrifice fo Ba`al.
2Ki 10.19: sly kine plan so dat he can wipe out da guys dat work fo Ba`al.
2Ki 10.20: tell, “Make one spesho religious day fo show respeck fo Ba`al.”
2Ki 10.20: So da guys dat do stuff fo Ba`al, dey tell da peopo dis.
2Ki 10.21: guys all ova Israel, an all da guys dat do stuff fo Ba`al come.”
2Ki 10.21: Dey all go inside da temple fo Ba`al, so stay full from one side to da odda side.
2Ki 10.22: da clotheses fo bring robes fo all da guys dat do stuff fo Ba`al.
2Ki 10.23: Den Jehu an Jehonadab, Rekab's boy, go inside da temple fo Ba`al.
2Ki 10.23: Jehu tell da guys dat do stuff fo Ba`al, “Look aroun, an make shua no mo guys dat do stuff fo
2Ki 10.23: Yahweh inside hea wit you guys, ony guys dat do stuff fo Ba`al.
2Ki 10.24: do all dis, Jehu wen put eighty guys outside da Temple Fo Ba`al.
2Ki 10.25: Den dey go inside da mos spesho part a da temple fo Ba`al.
2Ki 10.26: Dey bring da kapu poses outa da temple fo Ba`al, an burn um.
2Ki 10.27: Dey broke down da kapu poses fo Ba`al, an bus up da temple fo Ba`al.
2Ki 10.27: broke down da kapu poses fo Ba`al, an bus up da temple fo Ba`al.
2Ki 10.28: Dass how Jehu stop da peopo from go down in front da god Ba`al.
2Ki 10.28: From dat time, nobody go down in front Ba`al fo pray no mo inside Israel.
2Ki 11.18: Den all da peopo inside da land go by da Temple Fo Ba`al, an bus um up.
2Ki 11.18: Dey kill Mattan, da pries guy fo Ba`al, in front da altars.
2Ki 17.16: all da stars inside da sky jalike dey gods, an dey let da Ba`al god be dea boss.
2Ki 21.3: An he make altars fo da god Ba`al, an make one tiki pos fo da place dey pray to da wahine
2Ki 23.4: outa da Temple Fo Yahweh all da stuff da peopo wen make fo Ba`al, an Asherah, an all da star kine gods inside da sky.
2Ki 23.5: Dose pries guys, dey da ones dat burn da incense fo Ba`al, fo da sun an da moon gods, fo da gods dey see in da stars