1Ki 13.32: da hills wea peopo make sacrifice to odda gods inside da Samaria towns.
1Ki 16.24: Den Omri buy da hill dey call Samaria now.
1Ki 16.24: He give da town da name Samaria, fo no foget da name Shemer, da guy dat own da hill befo
1Ki 16.28: Da peopo bury him inside Samaria town.
1Ki 16.29: Ahab stay king fo da Israel peopo inside Samaria town 22 year.
1Ki 16.32: He build one temple fo Ba`al Samaria side, an he put one altar dea fo make sacrifice to Ba`al.
1Ki 18.2: Dat time, no mo food Samaria side, an hard fo da peopo dea.”
1Ki 18.3: Wen Elijah stay on da road fo go Samaria side, King Ahab tell his worka guy Obadiah fo come by him.
head: Ben-Hadad Attack Samaria Town
1Ki 20.1: Dey go Samaria town an put army guys all aroun da town, so nobody can go
1Ki 20.10: guys fo tell Ahab, “I make dis promise: I goin bus up da Samaria town!’-”
1Ki 20.10: If I no bus up Samaria town, den I like da gods bus me up even mo den dat!
1Ki 20.12: So dey make ready fo attack Samaria town.
1Ki 20.17: da town, an dey tell um, “Get guys coming outside from Samaria town!
1Ki 20.34: inside Damascus town, jalike my fadda wen put inside Samaria town.
1Ki 20.43: He go home Samaria side.”
1Ki 21.1: Lata, one mo ting happen wit Ahab, da king fo da Samaria peopo.
1Ki 21.18: He live Samaria side, but right now, he stay inside da grape farm dat
1Ki 22.10: Dey sit on top two throne, wea you go inside da Samaria town gate.
1Ki 22.26: Israel peopo tell his guys, “Take Mikaiah back by Amon, da Samaria mayor guy, an by my boy Joash.”
1Ki 22.37: Da army guys bring his body back Samaria town, an dey bury him dea.”
1Ki 22.38: Da king's guys take da king's war wagon by one watta place Samaria side, wea da wahines dat fool aroun fo money go fo bafe.
1Ki 22.51: side, Ahaziah, Ahab boy, come da king fo da Israel peopo Samaria side.
2Ki 1.2: time, King Ahaziah stay inside his upstairs room inside da Samaria palace, an he fall down an broke da criss-cross kine
2Ki 1.3: from Tishbe town, “Go up meet da messenja guys from da Samaria king, an aks dem, ‘Wot?
2Ki 2.25: on from dea Mount Carmel side, an from ova dea he go back Samaria town.
2Ki 3.1: Joram, Ahab's boy, come king fo da Israel peopo an live Samaria town, wen Jehoshafat stay king fo da Judah peopo eighteen
2Ki 3.6: So dat time, King Joram go out from Samaria town, an bring togedda all da Israel army guys fo fight
2Ki 5.3: if Naaman go see da guy dat talk fo Yahweh, dat live Samaria town.
2Ki 5.24: Wen Gehazi come up da hill inside Samaria town, he take da bags from da worka guys, an stash um
2Ki 6.19: An he take dem inside Samaria town.
2Ki 6.20: Wen dey go inside Samaria town, Elisha tell, “Yahweh, open dese guys eyes so dey can
2Ki 6.20: Yahweh open dea eyes, an dey look, an dea dey stay, inside Samaria town!
head: Da Aram Army Guys Go All Around Samaria Town
2Ki 6.24: king, he bring togedda all his army guys, an go agains Samaria town fo take um ova.
2Ki 6.25: Cuz a dat, no mo food inside Samaria, so stay real hard fo dem.
2Ki 6.25: Da Aram army guys make camp outside Samaria long time, so da head from one donkey fo eat can cost two
2Ki 6.26: wen da Israel king stay walk on top da town wall, an one Samaria wahine yell to him, “My boss da king, help me get outa
head: No Mo Food Inside Samaria
2Ki 7.1: kine wheat flour goin cost ony half ounce silva by da Samaria town gate.
2Ki 7.3: Dey stay outside da gate fo go inside Samaria town.
2Ki 7.4: If we go inside Samaria town, no mo food inside dea, so we goin mahke dea.
2Ki 7.6: Az cuz da same time da sick guys leave Samaria town, da Boss wen make da Aram army guys hear plenny noise
2Ki 7.12: Dey tink, ‘Fo shua da Samaria guys goin come outside da town, an den, we can grab um wen
2Ki 7.16: Den da Samaria peopo go out an rip off da stuffs from da Aram army camp.
2Ki 7.18: kine flour goin cost ony half ounce a silva too, by da Samaria town gate.
2Ki 10.1: King Ahab get seventy boys all live Samaria town.
2Ki 10.1: So Jehu write lettas an tell somebody take um Samaria town, to da main leadas inside Jezreel valley an da older
2Ki 10.6: Now da seventy boys stay wit da main leadas fo Samaria town, cuz da main leadas stay take care dem.
2Ki 10.12: Den Jehu start fo go Samaria town.
2Ki 10.17: Wen Jehu come by Samaria town, he kill erybody dat still yet stay dea from Ahab's
2Ki 10.35: Dey bury him inside Samaria wit his ancesta guys.
2Ki 10.36: stay king fo da Israel peopo was twenny-eight year inside Samaria town.
2Ki 13.1: king, Jehoahaz, Jehu's boy, come da Israel king inside Samaria town.
2Ki 13.6: An da kine pos da peopo put up Samaria town, fo pray to da wahine god Asherah, still stay dea.
2Ki 13.9: mahke, an da peopo bury um wit his ancesta guys inside Samaria town.
2Ki 13.10: year, Jehoash, Jehoahaz boy, come da Israel king inside Samaria town.
2Ki 13.13: mahke, da peopo bury um wit his ancesta guys, inside Samaria town wit all da odda Israel kings.
2Ki 13.13: Jeroboam Numba Two come da nex king inside Samaria.
2Ki 14.14: Den he go back Samaria side.
2Ki 14.16: mahke, an da peopo bury him by his ancesta guys inside Samaria, wit da Israel kings.
2Ki 14.23: Numba Two, Jehoash boy, come da Israel king inside Samaria town.
2Ki 15.8: He stay king fo six month inside Samaria town.
2Ki 15.13: An Shallum stay da Israel king inside Samaria town fo ony one month.
2Ki 15.14: Den Menahem, Gadi's boy, go up from Tirzah to Samaria.
2Ki 15.14: He attack Shallum, Jabesh boy, inside Samaria, an kill him.
2Ki 15.17: He stay Israel king inside Samaria town fo ten year.
2Ki 15.23: year, Pekahiah, Menahem boy, come da Israel king inside Samaria town, an he stay king fo two year.
2Ki 15.25: fo go inside da strong wall part a da king's palace inside Samaria town.
2Ki 15.27: years, Pekah, Remaliah's boy, come da Israel king inside Samaria town.
2Ki 17.1: twelve year, Hoshea, Elah boy, come da Israel king inside Samaria town.
2Ki 17.5: He put his army guys all aroun Samaria town, an no let nobody go inside o come outside fo three
2Ki 17.6: Hoshea stay king fo nine year, da Assyria king take ova Samaria town, an make da Israel peopo go Assyria side fo live.
head: Da Assyria Guys Bring In New Peopo Samaria Side
2Ki 17.24: He make all dem live inside da towns Samaria side wea da Israel peopo wen live befo.
2Ki 17.24: Dey take ova Samaria town an make house dea, an dey live inside da odda Israel
2Ki 17.26: all ova da place you wen bring in fo dem live inside da Samaria towns?
2Ki 17.27: “Go get one a da pries guys dat you wen take away from Samaria.
2Ki 17.28: one a da pries guys dat da Assyria guys wen take away from Samaria town, wen go back an make house Bethel town.
2Ki 17.29: Dey put dea own gods on top da sacrifice places dat da Samaria peopo wen make befo time on top all da hills.
2Ki 18.9: da Assyria king, bring his army guys up fo attack Samaria town.
2Ki 18.10: Afta three year, da Assyria army guys take ova Samaria.
2Ki 18.34: You tink da Samaria gods wen get da Samaria peopo outa my powa?
2Ki 18.34: You tink da Samaria gods wen get da Samaria peopo outa my powa?
2Ki 21.13: I goin make Jerusalem town, da same way I wen do fo da Samaria town wen I wipe um out.
2Ki 23.18: bones a da odda guy dat talk fo God, dat wen come dea from Samaria.
2Ki 23.19: hills, dat da Israel kings wen build inside da towns aroun Samaria, an dey know Yahweh no like dat, an make um mad, Josiah
Ezr 4.10: wen take outa dea land befo time, an make um go live Samaria side, an all ova da Wes Eufrates Side.
Ezr 4.17: Court Secretary Shimshai, an dea peopo dat stay live Samaria town an all ova da Wes Eufrates Side.”
Neh 4.2: In front his friends an in front da Samaria army guys, Sanballat tell, “Wat dese Jewish guys stay
Isa 7.9: Da main town inside Israel, dass Samaria, Da main guy inside Samaria, dass Remaliah's boy.
Isa 7.9: main town inside Israel, dass Samaria, Da main guy inside Samaria, dass Remaliah's boy.
Isa 8.4: goin steal all da rich kine stuffs inside Damascus town an Samaria town.
Isa 9.9: goin know wat God say, Da Israel peopo, an da peopo inside Samaria town.
Isa 10.9: awready win an take ova Calno an Carkemish, Hamat an Arpa, Samaria an Damascus!
Isa 10.10: gods for dose lands, was moa strong Den da Jerusalem an Samaria kine idol gods.
Isa 10.11: Us guys wen win ova Samaria town an dea idol gods.
Isa 28.1: Samaria town, Efraim side, Look jalike get one nice head lei On
Isa 28.1: Efraim side, Look jalike get one nice head lei On top a da Samaria hill, Ova one valley wea eryting grow good!
Isa 28.4: place stay look Jalike one nice looking flowa, On top a da Samaria hill, An stay jalike one real nice head lei Dat stay come
Isa 36.19: You tink da Samaria gods wen help da Samaria peopo wen I wen take ova dem?
Isa 36.19: You tink da Samaria gods wen help da Samaria peopo wen I wen take ova dem?
Amo 3.8: Da Talka Tell How Da Samaria Peopo Stay Jam Up “Stand up on top da palace roof, Ashdod
Amo 3.9: Come togedda on top da hills near aroun Samaria town, An check out all da stuff inside dat town dass all
Amo 3.12: Da ony ting peopo goin bring back from da Samaria guys, Goin be one small piece from da fancy bed da Samaria
Amo 3.12: Samaria guys, Goin be one small piece from da fancy bed da Samaria guys wen buy from Damascus.
Amo 3.15: God Goin Bus Up Da Samaria Peopo Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo
Amo 4.1: You Samaria wahines!
Amo 4.1: da fat cows from Bashan Dat eat grass on top da hills Samaria side!
Amo 6.1: An you guys dat stay tink you okay, Samaria town!
Amo 8.14: make strong promise, dey aks da pilau idol kine god dat da Samaria peopo pray to, fo wipe dem out if dey no do wat dey
Mat 10.5: um, “No go wea da peopo dat not Jews stay, an no go wea da Samaria peopo stay, but go by da peopo from Israel ohana, cuz dey
head: Da Peopo Inside One Small Town Inside Samaria No Like Jesus
Luk 9.52: Dey go inside one small town Samaria side fo find one place fo stay dat nite.
head: Da Good Guy From Samaria
Luk 10.33: Den one guy from Samaria going dat road wen come wea da guy stay, spock him, an get
Luk 17.11: Jesus stay going Jerusalem, an he pass by wea Samaria an Galilee come togedda.
Luk 17.16: He one guy from Samaria.
head: Jesus an Da Wahine From Samaria
Jhn 4.4: But fo go Galilee, he figga mo betta go thru Samaria.)
Jhn 4.5: He go to one town inside Samaria name Sykar, dat stay near da land Jacob wen give his boy
Jhn 4.9: Da wahine from Samaria tell him, “How come you aks me fo one drink water?
Jhn 4.9: You one Jew an I one wahine from Samaria.
Jhn 4.9: You know, da Jewish peopo no like get notting fo do wit da Samaria peopo.
Jhn 4.20: Us Samaria peopo, our ancesta guys wen go down an pray to God on top
Jhn 4.22: You guys from Samaria go down in front somebody an pray, but you guys donno who
Act 1.8: Jerusalem wat you know bout me, an da peopo all ova Judea, Samaria, an all ova da world.
Act 8.1: wen trus da Good Stuff From God wen go all ova Judea an Samaria.
head: Philip Teach Da Good Stuff Samaria Side
Act 8.5: Philip wen go one big town inside Samaria, an teach da peopo ova dea bout da Spesho Guy God Wen
Act 8.9: An all da Samaria kine peopo, wen blow dea minds cuz a him.
Act 8.14: Dey wen hear dat da peopo Samaria side wen trus wat God wen say.
Act 8.25: wen teach da Good Stuff From God inside plenny small towns Samaria side.”
Act 9.31: dat wen come togedda fo church all ova Judea, Galilee, an Samaria.
Act 15.3: Dey wen go thru Fonecia an Samaria, an dey wen tell da bruddas an sistas dea dat da peopo dat