Gen 36.38: Shaul mahke, an Ba`al-Hanan, Akhbor boy, he come king.
Gen 36.39: Ba`al-Hanan, Achbor boy, mahke, an Hadar, he come king.