Gen 3.5: But God ony saying dat, cuz he know, da same time you guys go eat da fruit
Gen 37.19: Dis wat dey all saying to each odda: “Eh!
Exo 2.23: An God, he wen hear wat dey saying.
Exo 4.23: But you saying, you no goin let um go.
Amo 5.15: Ery open place, ery street, da peopo saying, “Auwe!
Mal 3.16: Yahweh, he lissen plenny an hear wat da guys saying.
Mal 3.16: one paypa dat stay in front him, fo no foget wat da peopo saying.
Mat 2.1: Dey saying, “Wea da boy dat born, da King fo da Jews?
Mat 21.16: Dey aks Jesus, “Eh, you hear wat dese kids saying?”
Mat 23.14: an take away dea house, an same time you guys praying, saying plenny stuff, so nobody tink you guys ripping off da
Mat 26.10: Wen Jesus wen know wat dey saying, he tell um, “How come you guys give dis wahine hard time?
Mat 26.62: guy wen stand up an say, “Eh, you no hear wat dese guys saying bout you?
Mat 27.13: Pilate aks him, “You no hear all da stuff dey saying bout you?
Mrk 6.29: Some peopo was saying, “John Da Baptiza Guy wen come back alive.
Mrk 12.40: widows an take away dea house, an same time dey praying, saying plenny stuff, so nobody tink dey ripping off da widows.
Mrk 14.60: in front dem, an aks Jesus, “Eh, you no hear wat dese guys saying bout you?’-”
Mrk 15.4: You no hear all da stuff dey saying bout you?
Luk 2.13: Dey saying good stuff bout God lidis: “Up inside da sky wea God stay,
Luk 9.33: (He neva know wat he was saying.
Luk 11.18: I saying dis cuz you guys wen say dat I make da bad kine spirits
Luk 17.15: He come back, saying good stuff bout God wit one loud voice.
Luk 19.39: Not good, wat dey saying!”
Jhn 7.32: Da Pharisee guys wen hear all da peopo saying dat stuff bout Jesus.
Jhn 8.13: You saying dis fo yoaself.”
Jhn 8.48: Da Jewish leada guys tell him, “Az right wat we saying!
Jhn 19.13: So, wen Pilate hear da tings dey saying, he bring Jesus outside, an he sit down on top da judge
Act 10.46: Cuz dey hear um talking in odda languages an saying good stuff bout God.
Act 16.18: She stay saying dis plenny days, an dat wen bodda Paul to da max.
Act 24.8: can aks him yoaself, an you goin find out all da stuff we saying agains dis guy.
Rom 9.6: Now, I not saying dat wat God wen say no goin happen.
1Co 14.16: an get one guy inside da meeting dat no undastan wat you saying, how he goin say “Dass right!
1Co 14.29: fo God, an da odda peopo gotta check out how fo do wat dey saying fo demself.
2Co 1.17: You guys tink I saying “Oh yeah” an “No way” same time?
2Co 10.2: I telling you guys fo try lissen to wat I saying now, so den wen I come ova dea, I no need talk strong to
Php 3.12: I not saying dat I wen win da race awready.
Php 4.17: I not saying dis cuz I like you guys give me mo money, you know.
2Pe 2.19: But da teacha guys dat saying dat, dey jalike slaves dat no can hemo demself from da
1Jn 1.10: If we say we neva do bad kine stuff eva, dass jalike we saying God one bulaia.