Exo 14.2: strong walls one side an da Red Sea da odda side, across Ba`al-Zefon.
Exo 14.2: Dey goin make camp up side da Red Sea, da odda side Ba`al-Zefon.
Exo 14.9: wea dey wen make camp, by da watta nea Pi-Hahirot, across Ba`al-Zefon.