Gen 1.10: watta dat wen come togedda one side, he give um da name “Sea.”
Gen 1.10: God look da dry groun an da sea, an he tell, “Real, real good, all dat!
Gen 10.5: peopos, dey da ones dat live nowdays nea da Mediterranean Sea an on top da islands.
Exo 10.19: Da wind wen pick up da locust an carry um inside da Red Sea.
Exo 13.18: make da peopo go da odda way, thru da boonies by da Red Sea.
head: Da Red Sea
Exo 14.2: wit one Egypt town wit strong walls one side an da Red Sea da odda side, across Ba`al-Zefon.
Exo 14.2: Dey goin make camp up side da Red Sea, da odda side Ba`al-Zefon.
Exo 14.16: You take yoa walking stick, an hold um out ova da sea, fo make da watta go one side an da odda side.
Exo 14.16: Den da Israel peopo goin go thru da middo a da Red Sea, an da groun in da middo goin be dry.
head: Thru Da Middo A Da Red Sea
Exo 14.21: Den Moses hold his hand out ova da sea.
Exo 14.21: Da wind, push da sea watta one side an da odda side an make da sea bottom dry
Exo 14.21: push da sea watta one side an da odda side an make da sea bottom dry land!
Exo 14.22: An da Israel peopo wen go thru da middo inside da Red Sea, but da groun wea dey walking was dry awready.
Exo 14.26: Den, Yahweh tell Moses, “Hold out yoa hand ova da Red Sea, so da watta can go back an go ova da Egypt guys an dea
Exo 14.27: coming light, morning time, Moses hold out his hand ova da sea.
Exo 14.27: Da Red Sea watta go back jalike was befo time.”
Exo 14.28: army guys dat wen go chase da Israel peopo inside da Red Sea.
Exo 14.29: But da Israel peopo, dey wen walk thru da Red Sea from one side to da odda side, an da groun was dry, an da
Exo 15.1: He wen throw da horses an da guys dat ride um inside da sea.
Exo 15.4: But God, he throw um inside da sea!
Exo 15.4: guys dat Pharaoh get, Dey go down awready inside da Red Sea.
Exo 15.8: Inside da deep sea, Jalike da watta wen come solid.
Exo 15.10: But you, God, you wen make yoa wind blow, An da sea cova dem up.
Exo 15.19: wit da war wagons an da horse riders, go inside da sea, Yahweh make da sea watta go back ova dem.
Exo 15.19: an da horse riders, go inside da sea, Yahweh make da sea watta go back ova dem.
Exo 15.19: But da Israel guys, dey wen walk thru da middo a da Red Sea on top da dry groun.”
Exo 15.21: horses an da guys dat ride um, God throw um all inside da sea!
Exo 15.22: Dey go way from da Red Sea an go inside da boonies Shur side.
Exo 23.31: “I goin set you up wit all da land from da Red Sea to da Mediterranean Sea, an from da boonies to da Eufrates
Exo 23.31: you up wit all da land from da Red Sea to da Mediterranean Sea, an from da boonies to da Eufrates Riva.
Exo 30.34: spices fo make da incense -- yellow gum resin, da kine sea shell dat smell nice wen you burn um, galbanum sap.
Lev 11.9: “From all da animals dat live inside da sea an da streams, you guys can eat wateva get fins an scales.
Lev 11.10: But all da animals inside da sea an da streams dat no mo fins o scales, no matta dey all
Deu 1.7: side, an da Negev boonies sout side, an da Mediterranean Sea coast.
Deu 1.40: go back inside da boonies on top da road fo go by da Red Sea.
Deu 2.1: go back inside da boonies on top da road fo go by da Red Sea, jalike Yahweh wen tell me.
Deu 11.4: chasing you guys, you guys wen see how Yahweh make da Red Sea watta come back ova da Egypt guys an drown um.
Deu 11.24: an from da Eufrates Riva east side to da Mediterranean Sea on da west side.
Deu 33.19: Dey goin eat plenny stuff from da sea, An da rich kine stuff dat stay hide inside da sand.
Deu 34.2: an Manasseh, all da land fo Judah to da Mediterranean Sea west side, da Negev country sout side, an all da land from
1Ki 5.9: guys goin bring da wood down da Lebanon mountains to da sea.
1Ki 9.26: Dass nea Elot, nex to da Red Sea, inside da Edom land.
Ezr 3.7: mountain an float um nea da shore inside da Mediterranean Sea, all da way to Joppa town, cuz King Cyrus awready tell um
Neh 9.6: You make da sea an eryting dat stay inside dea.
Neh 9.9: You hear dem yell fo help by da Red Sea.
Neh 9.11: You open up da sea in front dem, So dey go inside da middo a da Red Sea On
Neh 9.11: up da sea in front dem, So dey go inside da middo a da Red Sea On top dry groun.
Neh 9.11: deep watta, Jalike wen you throw one rock inside da rough sea.
Isa 5.30: guys come dis land, Dey goin make big noise Jalike wen da sea stay pounding.
Isa 9.1: nea da road dat go from da Jordan Riva to da Mediterranean Sea.
Isa 10.22: No matta you Israel peopo Get plenny, jalike da sand by da sea, Ony some a dem goin come back.
Isa 10.26: outa Egypt, An Moses hold out da walking stick Ova da Red Sea.”
Isa 11.9: da world, erybody goin know me, Yahweh, Jalike all ova da sea, da watta stay cova eryting.
Isa 11.14: rush da Filisha peopo on da west side, All da way to da sea, An steal stuff from peopo on da east side.
Isa 11.15: Yahweh goin wipe out Da skinny part a da Red Sea, Egypt side.
Isa 16.8: To da boonies an all da way down To da odda side a da sea.
Isa 17.12: army guys stay make big noise Jalike da noise wen da rough sea stay pounding.
Isa 19.5: watta no goin be nuff Fo cova da Egypt land jalike one sea.”
Isa 19.7: on da side a da Nile Riva An wea da riva go inside da sea.
Isa 21.1: bout wat goin happen to da Babylon land, Da Boonies By Da Sea: “One army go come agains Babylon, From one land wea da
Isa 23.4: Tyre was da town wit da strong wall by da sea Dat wen take care all you odda peopo!
Isa 23.6: Run away da odda side da sea, to Spain!”
Isa 23.11: Wen Yahweh put up his hand fo use his powa ova da sea, He make da kings an dea peopos come scared an shaking.
Isa 24.14: From da wes side nea da big sea, Da peopo goin yell Bout how awesome Yahweh stay.
Isa 27.1: Dat move an turn jalike one snake fo run away, An kill da sea monsta.
Isa 42.10: Sing, you peopo dat go work on da sea An eryting dat live inside da sea, you sing too!
Isa 42.10: peopo dat go work on da sea An eryting dat live inside da sea, you sing too!
Isa 43.16: from Yahweh, Da One wen make one road in da middo da Red Sea, One place fo da Israel peopo go Inside da danger watta.
Isa 50.2: An I make da sea watta come dry, An da rivers come one desert.
Isa 51.10: You da One wen make da sea dry up, No matta stay deep, an get plenny watta.
Isa 51.15: Cuz I Yahweh, yoa God, I make da sea come rough So da waves make big noise.
Isa 57.20: But da bad kine guys, Dey jalike da rough sea Wen da wind make big wave An no can stay quiet.’-”
Isa 63.11: “Wea da One Wen take Moses an da peopo thru da Red Sea, Da time Moses an his ohana Stay jalike sheep farmas Dat
Dan 7.2: Daniel tell: “Nite time, inside my dream, I see da sea come real rough cuz get da winds from four side make da
Dan 7.3: Four big kine wild animal come up outa da sea.
Dan 11.45: He goin put up his king kine tents wit da Mediterranean Sea makai side, an da nice looking mountain dat stay spesho fo
Amo 8.12: Dey goin go aroun from one sea to da odda sea, an from da nort side to da east side.
Amo 8.12: Dey goin go aroun from one sea to da odda sea, an from da nort side to da east side.
Amo 9.3: stay hide from me on da bottom a da ocean, I goin tell da sea snake wat fo do An he goin go afta um an bite um.
Jon 1.4: Yahweh, he wen make one bite-hard wind come on top da sea.
Jon 1.9: He da One wen make da sea an da land.
Jon 1.11: Wat we gotta do to you, so yoa god make da sea come quiet aroun us guys?
Jon 1.12: Jonah tell um, “Take me ova dea an throw me inside da sea.
Jon 1.12: Den da sea goin come quiet fo you guys.”
head: Dey Throw Jonah Inside Da Sea
Jon 1.15: Den da saila guys wen pick up Jonah an throw him inside da sea.
Jon 1.15: Right den an dea, da sea wen stop moving aroun an come quiet.”
Jon 2.3: me down inside da real deep place Inside da middo a da sea.
Act 4.24: You wen make da sky, da earth, an da sea, an everyting dat stay inside dem.
Act 7.36: show dem awesome stuff wit power Egypt side, an by da Red Sea, an in da boonies fo forty years.’
Act 10.6: He stay in da odda Simon's house by da sea, da guy dat work wit da leather.
Act 10.32: He stay inside Simon's house by da sea, da guy dat work wit da leather.
Act 14.15: He da God dat wen make da sky, da earth, an da sea, an everyting inside um.
Act 27.17: Dey wen put out da sea anchor an wen let da boat go wit da wind.
1Co 10.1: stay unda da cloud God wen send, an God wen open da Red Sea from one side to da odda side, an dey all wen walk thru on
1Co 10.1: side to da odda side, an dey all wen walk thru on top da sea bottom to da odda side.
1Co 10.2: Dass jalike one picha, da cloud an da Red Sea.
1Co 10.2: fo be dea leada, an wen go unda da cloud an inside da sea wit him.
Heb 11.29: Dass why dey wen walk thru da middle a da Red Sea, cuz was jalike dry land dat time.
Jas 3.7: animals, da birds, da lizard, an da animals dat live in da sea, lidat.
Rev 5.13: da sky, an on top da earth, an unda da earth, an inside da sea -- everyting inside da whole world, an dey was singing
Rev 7.1: back da four winds so dey no can blow on top da land o da sea o on any tree.
Rev 7.2: four angel guys dat get da power fo mess up da land an da sea.
Rev 7.3: No mess up da land o da sea o da trees!
Rev 8.8: one big mountain dat stay burning wen fall down inside da sea.
Rev 8.8: An thirty percent da sea wen come blood.
Rev 8.9: Thirty percent da tings dat stay alive inside da sea, dey wen all mahke.
Rev 10.2: He put his right feet on top da sea, an his left feet on top da land.
Rev 10.5: guy dat I wen see, da one dat stay standing on top da sea an da land, he wen raise his right hand to da sky.
Rev 10.6: live foeva an eva, who wen make da sky an da world, an da sea, an everyting dat stay inside um.”
Rev 10.8: da angel guy hand, da one dat stay standing on top da sea an da land.”
Rev 12.12: But auwe to you guys on top da earth an da sea!
Rev 12.17: Den da Dragon wen go stand on top da beach by da sea.
Rev 18.17: everybody dat go by boat, everybody dat work aroun da sea, dey all goin stay far.
Rev 18.19: All us guys dat wen get boats on top da sea, We wen come rich, cuz we bring rich stuffs to Babylon!
Rev 18.21: He throw um inside da sea.”
Rev 21.1: Cuz da first earth an da first sky wen pau, an no mo sea.